de Dubbele Arend

brouwerij: de Vergulde Dubbele Arend (later kortweg de Dubbele Arend genoemd) op de noordzijde van de Markt bij de Kade, tussen het huis de Rode Leeuw en het huis de Prins van Oranje.
lokatie: ter hoogte van de percelen L36 (huis, schuur en erf) en L37 (moestuin), oude huisnummer .. en nieuw huisnummer ..
op
gericht: eerste helft 17e eeuw
gesloten: tussen 1700 en 1707
eigenaren:

  • Pieter van den Nieuwenhuijsen?
  • voor 1636-1658 Daniel Gielissen Cuijpers (X Cornelia Pietersen van den Nieuwenhuijsen)
  • 1658-? Pieter Cuijpers, Cornelis Cuijpers, Willem Cuijpers en Maria Cuijpers (X Stoffel Vosberch)
  • 1667-1675 Cornelis Aertsen Crol
  • 1675-1678 Niclaes Luijcx
  • 1678-1689 Margrita Marijnis Verdonck
  • 1689-1700 de erfgenamen van Margita Marijnis Verdonk en David Pijpers het vruchtgebruik
  • 1700- voor 1707 Marijnis Niclaes Luijcx

De brouwerij was sinds 1707 al niet meer in gebruik, maar het betreffende gebouw vinden we tot 1805 vermeld als geweest zijnde een brouwerij.

===

16 augustus 1636
Daniel Gielissen, brouwer, verklaart dat de fundamenten die hij aan het metselen is achter zijn huis genaamd de Dubbelen Arent tegen de loop op de noordzijde van de Markt waarin hij tegenwoordig woont, staat op de grond van het huis de Roode Leeuw van Catharina Schellekens wonende te Antwerpen. En dat voor zover de overtimmeringe geschiedt dit alleen gebeurt bij gedogen tot opzegging toe en langer niet.

WBA: Roosendaal en Nispen; R242, fol. 53v-54r {Img59}.

===

23 april 1651
Akkoord tussen Daniel Dielissen Cuijpers, brouwer en eigenaar van het huis en brouwerij den Dobbelen Arent en Jan Cornelissen Crol als eigenaar van het huis en erf de Valck oostwaarts aan het voorgaande op de noordzijde van de Markt. Crol is bezig op zijn kosten een muur te bouwen recht doorgaande tot de loop toe tegen de brouwerij. Zij zullen de muur gezamenlijk onderhouden en na taxatie zal ieder de kosten voor de helft dragen.

WBA: Roosendaal en Nispen; R253, fol. 57r-v {Img72-73}.

===

9 juni 1651
Daniel Dielissen Brouwer leent 300 Rgld van Jan Cornelissen Vosch, schepen. Onderpand: huis met brouwerij op de Markt. O: Jan Cornelissen Crol, Z: de Markt, W: Neeltien Michiels echtgenote van Huijb. Crijnsen Stommens en N: de waterloop.

WBA: Roosendaal en Nispen; R253, fol. 76r {Img89}.

===

19 september 1658
Akkoord tussen Daniel Gielissen Cuijpers weduwnaar van Cornelia Pietersen van den Nieuwenhuijsen enerzijds en anderzijds 1) mr Pieter Cuijpers, advocaat van de Grote Raad van de Koning van Spanje te Mechelen, 2) Cornelis Cuijpers, 3) mr Willem Cuijpers en 4) Maria Cuijpers, geassisteerd door Stoffel Vosberch haar man. Zij zijn kinderen van voorschreven Daniel Cuijpers en Cornelia van den Nieuwenhuijsen. De eerste comparant geeft over aan de tweede comparanten, bij forme van provisionele scheijdinge hun moederlijk goed, elk voor ¼ part (mits de doot van mr Cornelis Cuijpers gestorven in Oostindien in eijlant van Melaijen op ’t casteel van Orangien den 15e augustus 1655) 1) een brouwerij, hof en erf met de toebehoorten op de Markt en genaamd den Vergulden Dobbelen Arent tussen het huis de Roode Leeu van de weduwe en erfgename van Cornelis Huijbrecht Sijmonse en het huis den Prince van Orangien van Jan Cornelissen Crol, 2) de achterkamer aan het erf van desselfs erf, oost en noorden maar west aan het erf Cornelis Huijbrechtsen. Hij geeft ook over al zijn servituten (actief en passief) en ook actieve schulden, landpachten, verlopen huren en huren die dit jaar zullen verlopen. Uitgezonderd zijn zijn huismeubelen. Van de schulden zal hij worden ontlast. Ingeval een van de tweede comparanten zal komen te sterven dan zal hij zijn woning op het kelderkamertje het hanckcamerken levenslang behouden. 

WBA: Roosendaal en Nispen; R274, fol. 89r-90r {Img107-108}.

===

4 maart 1664
Gielis Daniels Cuijpers leent 800 gulden van Martinus Brouwers, borgemeester te Bergen op Zoom. Onderpand: een huis, brouwerij en erf aan de Markt. O: Jan Cornelissen Crol, Z: de Markt, W: Neeltjen Michiels en N: Jan Cornelissen Crol.

WBA: Roosendaal en Nispen; R265, fol. 23v {Img38}.

===

26 februari 1667
Jan Baptista Molemans als lasthebber (procuratie van 23 februari 1667 notaris J.B. Lanfrancki) van Petrus Cuijpers, advocaat te Mechelen voor 1/4 part (behalve de meliaratie van de brouwerij etc)  en namens de andere 3/4 parten als curator van de boedel van zaliger Gielis Daniels Cuijpers die brouwer was, vest Cornelis Aertsen Crol in een huis, brouwerij en aanbehoorten genaamd de Dobbelen Arent op de Markt met hof over de loop. O: Jan Cornelissen Crol, Z: ‘sherenstraat, W: Neeltien Michiels en N: de loop. Koopsom: 5.500 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R268, fol. 18v-19r {Img31}.

===

26 februari 1667
Jan Baptista Molemans als lasthebber (procuratie van 23 februari 1667 notaris J.B. Lanfrancki) van Petrus Cuijpers, advocaat te Mechelen voor 1/4 part (behalve de meliaratie van de brouwerij etc)  en namens de andere 3/4 parten als curator van de boedel van zaliger Gielis Daniels Cuijpers die brouwer was, vest Anthonie Claessen van Gageldonck in een huis en erf met de mouterij bij de Kade. Koopsom: 1.600 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R268, fol. 19r {Img31}.

===

1 januari 1670
Cornelis Aertsen Crol stelt zich borg de kosten gemaakt bij de hoofdbank van Breda in de zaak tussen hem en Livinus Wouters. Onderpand: het huis, brouwerij en erf genaamd den Dobbelen Arent aan het Marktveld. O: Jan Cornelissen Crol, Z: ‘sherenstraat, W: Neeltien … Sijmons en N: ‘sherenwaterloop.

WBA: Roosendaal en Nispen; R271, fol. 1r-v {Img9-10}.

===

29 maart 1674
Cornelis Aertssen Crol voor hemzelf en als lasthebber van zijn zoon Pieter Cornelissen Crol; Maria Crol en Cornelis David Pijpers als voogd van de minderjarig wees van Cornelis Aertsen Crol verkopen uit de hand aan Petrus Cool, jegenwoordich woonachtig in ‘sPrincenlant een huis, brouwerij en erf met de heul over de loop op genaamd de Dobbelen Arent op het einde van de Markt. Met alles wat bij de brouwerij hoort zoals de brouwketels, bakken, vaten, zakken, fuikmanden, rieken, vorken en wat daar verder nog bij hoort. Koopsom 4.000 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R274, fol. 19v {Img31}.

===

12 februari 1675
Antonij Heestermans en Cornelis Noorman als curatoren van de boedel van Cornelis Aartsen Crol enerzijds en Petrus Crol anderzijds sluiten een akkoord teneinde disputen en processen te voorkomen betreffende het contract van overlatinge aan Nicolaas Luijcx. dat deselve huijsinge en brouwerije den Dobbelen Arent mitsgaders de bezeten haaff en meubelen goederen van de tweede comparant zullen zijn tegen inbreng van 100 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R275, fol. 28v-29r {Img42}.

===

26 maart 1675
Cornelis Noremans en Antonij Heestermans als curatoren van de failliete boedel van Cornelis Aertsen Crol vesten (volgens contracten van 5 en 9 februari 1675) Niclaes Luijcx in een huis, brouwerij en erf met het hof over de loop genaamd den Dobbelen Arent op het einde van de Markt O: en N: Cornelis Davit Pijpers, Z: ‘sherenstraat en W: Neeltien Mighiels. Koopsom: 4.000 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R275, ongefolieerd {Img60}.

===

5 december 1700
Staat, taxatie en deling van de erfgoederen van zaliger Margrita Marijnis Verdonck die eerst was getrouwd met Niclaes Luijcx en daarna met David Pijpers die tot zijn sterfdag het vruchtgebruik genoot. De deling is tussen Marijnis Niclaessen Luijcx, Cornelis Niclaessen Luijcx, kinderen van eerste bedde en Cornelis Aertsen Nieuwenboer als toeziende voogd over Adriana en Cornelia Davidts Pijpers, kinderen van tweede bedde van Margrita Marijnis Verdonck. Het huis, brouwerij en erf genaamd den Dobbelen Arent met den hof gelegen over de loop op de Markt (O: de weduwe Cornelis David Pijpers, W: het huis de Roode Leeuw van Pieter Costermans, Z: de Markt en N: de weide van de erfgenamen Bavelaers) wordt getaxeerd op 1.100 gld. Bij de deling wordt de brouwerij aanbedeeld aan Marijnis Niclaessen Luijcx.

WBA: Roosendaal en Nispen; R372, fol. 180r-186r {Img187-193}.

===

13 januari 1707
Marijnis Nicolaesz Luijcx leent 500 gld van Dingena Timmermans. onderpand: het woonhuis, hof en erf met hof over de loop van de debiteur, sijnde voor heen geweest eene brouwerije genaamd den Dubbelden Arent op de Markt. O: en N: het huis, hof en erf van sr Johan Timmermans, W: huis, hof en erf van de weduwe Adriaen van Weel, Z: de Markt. En nog enkele percelen op Langdonk met verwijzing naar een deling van 13 januari 1707 van hun oom Lambregt Luijcx

Bron: ….

===

16 maart 1725
Marijnis Nicolaesz Luijcx leent 500 gld van Dingena Timmermans met als onderpand: het woonhuis, hof en erf met hof over de loop  van de debiteur, sijnde voor heen geweest een  brouwerije genaamd den Dubbelden Arent op de Markt. O: en N: het huis, hof en erf van sr Johan Timmermans; W: huis, hof en erf van de weduwe Adriaen van Weel; Z: de Markt en verder nog als onderpand enkele percelen op Langdonk; met verwijzing naar een deling van 13 januari 1707 van hun oom Lambregt Luijcx. De lening met interest is door de erfgenamen op 12 juli 1747 afgelost.
WBA: Roosendaal en Nispen; R324, fol. 22v-23r {Img38}.

===

2 september 1771
De heer Thieleman van Eertrijk, burger en koopbierbrouwer binnen de stad Breda, mede namens (procuratie not. Roelants te Breda 31 augustus 1771) zijn echtgenote Margaretha de Ram leent  1.200 gld van Cornelia van Grimbergen, weduwe van Francis Schijven. Onderpand 8 G bosland genaamd de Vissebeek in Haink een huis, hof en erf  genaamd de Dubbelden Arent op de Markt. De lening met interest is door Thieleman van Ertrijk op 22 november 1775 afgelost.
WBA: Roosendaal en Nispen; R342, ongefolieerd {Img 38}

===

10 juni 1805
Jacobus van Osta, wonende te Roosendaal en Marijnis Mangelaars wonende in Kruisland in hoedanigheid van executeuren testamentair van de nagelaten boedel van Cornelia Adriaanse van Osta, weduwe van Huijbregt de Zwart en als lasthebber van de erfgenamen ex testamento van Huijbregt de Zwart volgens onderhandse akte van 27 februari 1805 te Steenbergen en “heden” gevidimeert vesten Jacobus van Osta, voornoemd in een huis, hof en erf op de noordzijde van de Markt, zijnde te vooren geweest een brouwerije genaamd den Dubbelden Arend O: en N: juffrouw de weduwe Mies, W: de heer A.C. van Weel, Z: de Markt
koopsom: 1.920 gld.
WBA: Roosendaal en Nispen; AMu568, fol. 209-211 {Img 110-111}.


Schotboeken

Niclaes Luijcx bij veste van 26 maart 1675 van Cornelis Aertsen Crol uit Dielis Danielsen Brouwer een huis, brouwerij en erf genaamd den Dobbelen Arent met hof over de loop.
Habet Marijnis Niclaes Luijcx bij deling van 15 december 1700 overgezet fol. 202.

WBA: Roosendaal en Nispen; OS78. {Img112}.

===

Marijnis Nicolaesen Luijcx uit zijn vaders schot bij deling met zijn halve zusters 5 december 1700 een huis, brouwerij, erf met hof over de loop genaamd den Dubbelden Arent op de Markt.

WBA: Roossendaal en Nispen; JS38r {img..}.

===

brouwerij den Dubbelden Arent

WBA: Roosendaal en Nispen; J326, fol. 190v {Img256}.

===