de Ketel (de Brouwketel)

brouwerij: de Ketel (ook de Brouwketel genaamd) op de zuidzijde van de Paarden-of Varkensmarkt op de hoek van de Vismarkt
opgericht: eerste helft 17e eeuw
gesloten: na 1737
eigenaren:

  • ?-? Tanneken Jacobs Puth
  • ?-? de erfgenamen van Tanneken Jacobs Puth
  • ?-? Adriaan Zegers
  • 1654-? Maeijken Pieters, weduwe van Adriaen Segers
  • ?-? Anna Zegers (X Huijbrecht Drinckvelt)
  • -? Jacob Adriaan Zegers
  • ?-1737 familie Boot = Eva Gielis weduwe van Pieter Boot en haar kinderen, Michiel Boot en Susanna Boot
  • 1737-? Willem de Keijser

21 februari 1646
Jacob Michielsen de Vroet, brouwer en Tanneken Jacobs van Putte, weduwe van Pieter Adriaenssen Brouwer en geassisteerd door  haren behoutsone Geert Jan Joossens sluiten een contract. Het contract houdt in dat Tanneken Jacobs van Putte, die De brouwerij de Brouwketel verhuurd heeft aan de Vroet, in de woning bij de brouwerij, het gebruik van de keuken met de opkamer en de opperste achterkamer  en de opperste of tweede zolder aan de straat mag gebruiken en om redenen van veiligheid mag ze op de andere zolders of andere plaatsen haar klederen mogen ophangen. Hiervoor betaalt zij 6 Rgld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R248, fol. 13r {Img20}.

===

13 maart 1646
Adriaen Cornelissen Brouwer getrouwd met de weduwe van Adriaen Pietersen Brouwer wonende in de lande van Steenbergen die verklaart dat hij uit naam van Tanneken Jacobsen Puth weduwe van Pieter Adriaensen van Breda sijne comp. {voorsaets} vader uit kracht hem door schepenen van Roosendaal verleent  op het rekwest van Tanneken Put van 7 maart 1646 tot het doen van scheiding en deling ….

WBA: Roosendaal en Nispen; R248, fol. 15v-16r {Img23}.

===

23 oktober 1646
Akkoord (en deling) tussen Tanneken Jacobs Putte weduwe van Pieter Adriaens van Breda, brouwer enerzijds en anderzijds Maijken Pieters echtgenote van Adriaen Segers; Jacobmijntken Pieters, weduwe van Cornelis Jacobs Domen, Govert Willemsen Cas weduwe van Pieternelleken Pieters met Seger Adriaensen als voogd van de acht kinderen en Geerit Jan Joossens als man van Anthonia Pietersdochter. De weduwe {en weeskinderen wijlen Adriaen Pieter Brouwers buiten Steenbergen} haar huwelijksgift zijnde de stede en brouwerij getaxeerd op 4045 gld niet willen inbrengen en derhalve niet willen delen, wordt er gedeeld zonder de brouwerij. Het huis en brouwerij, genaamd de Brouwketel aan de Vismarkt te Roosendaal getaxeerd op 4.000 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R248, fol. 46r-47v {Img54-56}.

===

21 november 1646
Akkoord tussen Govert Willemsen Cas als nagebleven weduwnaar van Pieternelleken Pieter Adriaen Brouwer met Adriana Staijmans zijn tegenwoordige echtgenote enerzijds en Seger Adriaen Segers als voogd van de acht weeskinderen waavan de moeder is Pieternelleken Pieters.

WBA: Roosendaal en Nispen; R248, fol. 56v-57r {Img61}.

===

14 september 1654
Maeijken Pieters, weduwe van Adriaen Segers vernadert een huis en brouwerij genaamd de Brouwketel aan de Vismarkt die door haar mede-erfgenamen van Tanneken Jacobs Puth op 23 augustus 1654 is verkocht aan Jan Cornelissen Gastelers. Onderpand: een huis en erf in de Molenstraat en het 1/4 part van het huis en brouwerij.

WBA: Roosendaal en Nispen; R256, fol. 60v-61r {Img73}.

===

23 september 1654
Cornelis en Pieter Cornelissen Deumen en dezelfde Cornelis Domen (sic) zich sterk makende voor zijn drie zusters met namen Maeijken, Janneken en Teuntie, allen verwekt door Cornelis Jacobs Deumen en Jacobmijntien Pieters. De voorschreven Maeijken Cornelissen nu getrouwd met Arie Jacobse Breebaert, schipper; en zich sterk makende voor Zeger Dingemans X Janneken Cornelissen Deumen, nu absent.
Govert Willemsen Cas als vader en voogd van zijn vijf minderjarige kinderen verwekt bij zaliger Pieternelleke Pieters met name Pieter, Neleke, Anthonij, Adriaen en Cornelis Goverts Cas, nevens Jan Cornelissen met Tanneken Gocerts Cas zijn echtgenote.
Item Jacob Goverts Cas in eigen naam en met procuratie van 23 september 1654 (notaris Niclaes Daniels Helman te Steenbergen) van Frederik Jansen Ruijter en Willemken Govers Cas zijn echtgenote 
vesten Maeijken Pieters weduwe van Adriaen Zegers in 2/4 part van een huis en brouwerij genaamd den Brouwketel aan de Paardenmarkt. O: de Vismarkt en gemeente erf, Z: de waterloop en W: het huis en erf van Cornelis Cornelissen Maes nomine uxoris en N: de Paardenmarkt. De kinderen van Adriaen Pietersen Brouwer buiten Steenbergen 1/4 part en het resterende 1/4 part komt toe aan de koopster, zoals het is nagelaten door zaliger Tannken Jacobs Puth, weduwe van Pieter Adr. Brouwer. Koopsom 3.000 gld. Met veel akten en aantekeningen van betaling.

WBA: Roosendaal en Nispen; R256, fol. 61v-62v {Img74-75}.

===

Op 9 maart 1656 wordt Jacob Michielsen de Vroet (X Neeltken Andries Pijck) als brouwer genoemd. Hij leent dan 400 Rgld van Cornelis Goortsen Voogden.  Als onderpand twee percelen land, geen vermelding van een brouwerij.

WBA: Roosendaal en Nispen; R257, fol. … {Img33}.

===

24 november 1670
Cornelis Adriaen Segers, brouwer in den Ketel legt een verklaring af over een meningsverschil tussen Pieter Cornelissen Deumen enHuijbrecht Drincvelt als pachter van wijnen en bieren.

WBA; Roosendaal en Nispen; R271, fol. 72 {Img 80}.

===

29 maart 1737
Eva Gielis, weduwe van Pieter Boot in eigen naam en als moeder en voogdesse van haar minderjarige kinderen verwekt door Pieter Boot, Michiel Boot, Jacobus van Barel als lasthebber (procuratie 5 oktober 1735, notaris van Pelt) van Susanna Boot, begijntje te Antwerpen vesten Willem de Keijser te Roosendaal in een huis, brouwerij, hof en erf van outs genaamt de Ketel op de Paardenmarkt. O: Nicolaas Tieboel, W: Johan de Moor, Z: de waterloop en N: de straat. Koopcontract 6 februari 1737. Koopsom: 720 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R333, fol. 14r-15v {Img15-17}.

===

2 juni 1755
Nicolaes Tieboel, schepen en eigenaar van een huis en erf genaamd … (sic) en monsieur Pieter Hertog in eigen naam en zich sterk makende voor zijn broeder Cornelis Hertog en zwager Pieter Molenschot eigenaren van een huis genaamd de Ketel westwaarts naast het voorschreven huis sluiten een akkoord over de gemeenschappelijke oostmuur tussen de twee huizen. De muur zal niet meer gemeenschappelijk zijn en de eerste comparant mag een nieuwe meer bouwen 12 duimen westwaarts daarvan; tevens een akkoord over de goot. De vergoeding bedraagt 30 gld. Verwezen wordt nog naar de koopconditie van 23 juli 1702 en een onderhandse akte van 22 juli 1740.

WBA: Roosendaal en Nispen; R338, ongefolieerd {Img88}.

===

30 juli 1761
Cornelis Hartogh voor zichzelf en zich sterk makende voor zijn broeder Pieter Hartogh en zwager Pieter Molenschot vest Matheus van Spilbeek in een huis, schuur, hof en erf genaamd de Keetel aan de Vismarkt. Schotboek fol. 85v. Koopcontract 28 juni 1761. Koopsom: 625 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R339, ongefolieerd {Img168}.

===

6 juni 1777
Contract tussen Anna de Rooij, weduwe van Mattheus van Spilbeek en eigenaresse van een huis genaamd de Ketel op de Varkensmarkt 
en monsieur Gerardus Mertens, eigenaar van het huis ten oosten van de Ketel maken een contract waarbij Anna de Rooij circa 20 voeten van het erf van de Ketel afstaat waarop Mertens linia recta nieuwbouw mag timmeren mits hij op de muur een goot legt en die ook onderhoudt. Hij betaalt daarvoor 8 gld. Verwezen wordt nog naar een contract van 2 juni 1755 tussen Nicolaas Tieboel en monsieur Pieter Hertogh cum suis.

WBA: Roosendaal en Nsipen; R343, ongefolieerd {Img156-157}


Schotboek

OS138r {Img166}
Adriaan Segers uit de weduwe van Pieter Adr. Brouwers een huis en erf aan de Vismarkt op 18£. Geen pond betaald in de periode 1694 tot 1700 in verband met de brand van 1684.

Komt bij deling in het notarieelregister op 24 mei 1696 aan Anna Zegers met name Adr. Pieter Drinckvelt.

 

JS175r {Img240; Inv326}
Jacob Adriaan Segers uit zijn vader fol. 138 een huis en op erf aan de Vismarkt genaamd de Ketel op 18£

Habet Willem de Keijser bij veste van 29 maart 1737 overgezet

===

JS85v {Img126; Inv326}
Willem de Keijser uit Jacob Adriaan Zegers van Eva Gielis weduwe van Pieter Boot cum tutore fol. 175 bij veste van 29 maart 1737 een huis en erf aan de Vismarkt genaamd de Ketel.

Habet Matheus van Spilbeek bij veste van 30 juli 1761, overgezet fol. 174v

===

JS174v

Maria Anna Corput, weduwe van Ant. de Roij uit Pieter Hartogh cum suis fol. 85 bij veste van 30 juli 1761 een huis en erf genaamd de Ketel aan de Vismarkt op 18£

Habet Jan van Spilbeek overgebracht fol. 262v

===

JS262Av {Img85}
Johannes van Spilbeek uit sijne moeije Anna de Rooij, weduwe Math. van Spilbeek fol. 174v volgens testament (datum niet vermeld, notaris J. Fercken) een huis en erf aan de Vismarkt genaamd de Ketel.

Modo Pieter van Spilbeek

Habet de Hervormde Gemeente NCMo37 bij vest van 4 november 1808, nr. 8. Vide contract (gepasseerd voor schepenen) van dit huis op 6 juni 1777. Vide Vestregister.  

===

NCMo37r {Img91}
De kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Roosendaal ten behoeve van die gemeente uit Piter van Spilbeek fol.262Av bij veste van  4 november 1808, nr.8 een huis, schuur, hof en erf met een rijgang oostwaarts daaraan  aan de zuidzijde van de Varkensmarkt op 18£