de Valk

brouwerij: de Valk aan de zuidzijde van de Molenstraat
kadastraal:
opgericht: voor 1664
gesloten: 1935 (volgens biernet.nl)
eigenaren:

 • Jacob Bastiaen Melssen
 • Adriaen Pietersen Hartogh †1731
 • 1731-1736 Maria de Keijser, weduwe van Adriaen Hartogh
 • 1736-1737 Pieter Hartogh (dit is niet de Pieter Hartogh die getrouwd was met Janneken van Bleeck!)
 • 1737-1746 Janneken Anthonissen van Bleeck †1746, (weduwe van Pieter Hartogh)
 • ?-? Pieter en Cornelis Hartogh en Pieter Molenschot, weduwnaar van Anna Maria Hartogh
 • 1763-(1796) Pieter Molenschot
 • (1796)-1806 Pieter Molenschot junior
 • 1806-? Gerardus Cornelis Dam

 

inventaris:


18 september 1664
De zwagers Jan Cornelissen Crol, oud-borgemeester, oud-schepen, koopman en brouwer en Jacob Bastiaen Melssen, gewezen brouwer stellen zich borg voor 12.000 Kar.gld geleend geld aan Henrick van Gelder die de schoonzoon is van Jan Cornelissen Crol en de aangetrouwde neef van Jacob Bastiaen Melsen. Jacob Bastiaen Melsen stelt als onderpand onder andere het nieuwe huis, brouwerij, erf en aangehoorten genaamd de Valck in de Molenstraat. O: het huis en erf van de weduwe Cornelis Janssen Swart, Z: ‘sherenwatersloot, W: huis en erf van Adriaen Baltens van Balen en N: de Molenstraat.

WBA: Roosendaal en Nispen; R265, fol. 56r-v {Img70-71}. Zie ook R266, fol. 25r-26v {Img35-37}.

 

23 juli 1709
Catharina Croll, weduwe van Henderick van Gelder vest (conditie van 25 mei 1709) Adriaen Pietersen Hartogh in een huis, hof en erf genaamd de Valk met nog twee woningen daarnaast in de Molenstraat. O: Lambreght Laets met Sr. Corstiaen Coenot, Z: de volgende weide, N: ‘sherenstraat, en nog twee weidjes daarachter. Belast met een rente van 25 gld per jaar

WBA: Roosendaal en Nispen; R308, ongefolieerd {Img99-101}.

===

16 oktober 1736
Maria de Keijser, weduwe en boedelhoudster van Adriaan Hartog vest (conditie van 29 april 1734) haar meerderjarige zoon Pieter Hartog in een huis, brouwerij met toebehoorten, hof en verdere erven aan de zuidzijde van de Molenstraat. O: Engelebertus Wagemaekers, Z:de waterloop, W: sr Coenot en N: N: de Molenstraat. Koopsom: 3.530 gld

WBA: Roosendaal en Nispen; R332, fol. 46v {Img110-111}.

===

10 mei 1737
Pieter Hertogh, meerderj jm wonende te Roosendaal vest Janneken Anthonissen van Bleek, weduwe van Pieter Hertogh wonende te Kalsdonk in een huis, schuur, brouwerij met alle toebehoorten, hof en verdere erven. O: Engelbert Wagemakers, Z: de waterloop, W: Mattheus Coenot en N: de straat en nog twee weidjes (1G 250R) daarachter. Koopsom: 1.675 gld. Belast met een rente van 25 gld per jaar

WBA: Roosendaal en Nispen; R333, fol. 20r {Img…}.

===

22 juni 1793
Mutueel testament van Pieter Moolenschot, wonende te Roosendaal en zijn echtgenote Cornelia van Ursel.

WBA: Roosendaal; notaris J.J. Bosschart, N6886-8 {Img18-21}.

===

14 januari 1796
Pieter Molenschot, wonende te Roosendaal maakt een codicil op zijn testament (notaris J.J. Bosschart) van 22 juni 1793. Hij bepaalt dat, met goedvinden van zijn zoon Pieter Molenschot, zijn zoon bij het overlijden van de comparant  zijn huis, schuur, hof en erf met de brouwerij (met  al het tuijg off gereedschappen) plus de twee percelen wei-of hooilanden daarbij behorende, aan de zuidzijde van de Molenstraat, kan verkrijgen tegen een inbreng van 3.600 gld.

WBA: Roosendaal; notaris J.J. Bosschart, N6889-3 {Img6-7}.

===

6 juni 1806
Pieter Molenschot, wonende te Roosendaal vest Gerardus Cornelis Dam, “thans” wonende te Roosendaal in een huis, schuur, brouwerij, hof en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat. O: de weduwe Jan Brouwers, W: Adriaan Adden, Z: de waterloop en N: de straat. En ook nog in twee percelen weide (1G 252R) achter de huizen; O: Marijn van Oorschot en Gerard des Champs, W: Adriaan Adden en de weduwe Marijnis van Osta, Z: de weduwe Nieuwenboers en N: de waterloop. Koopsom: 7.000 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu568, pag. 394 {Img207}.

===

8 augustus 1839
Notaris van Vught begeeft zich naar het huis van Gerardus Cornelis Dam, bierbrouwer wonende te Roosendaal in de Molenstraat B41, die  weduwnaar is van Maria Adriana van Ertrijck. Een boedelstaat wordt opgemaakt op verzoek van genoemde Gerardus Cornelis Dam, in eigen naam en als vader en voogd van zijn twee minderjarige kinderen Petrus Sigebertus en Johanna Elisabeth Dam en dat in bijwezen van zijn kinderen Theresia Petronella, Anna Bernardina en Dimphna Bernardina Dam allen wonende te Roosendaal en in eigen naam; Jacobus Cornelis Dam als toeziende voogd over zijn minderjarige broeder en zuster en als gemachtigde (procuratie van 6 augustus 1839 te Brussel) van zijn broeders Dominicus Franciscus Dam, apotheker en Johannes Adrianus Dam, rentenier en beiden wonende te Brussel. Het betreft de boedelstaat van Maria Adriana van Ertrijck, echtgenote van Gerardus Cornelis Dam en met verwijzing naar haar testament (notaris J.B. Backx) van 22 december 1814. Voor wat betreft de brouwerij: 500 mutsaards, 5 karren heiturf, 4 eiken planken, 750 pond schaalkolen, een kalf, een kafmolen, twee koperen ketels, een loden garstbak en verder brouwgereedschap, In de eerste kelder onder de brouwerij: 11 vaten bruinbier. In de tweede kelder onder de brouwerij: een koperen doofpot,twee koperen ketels, twee kuipen, een kaarn-en melkgerief, enig vaatwerk en een pot boter. Op de werf: enige schotels, emmer en bakken, mest, 400 mutsaards en klein hout, acht hoenders en drie varkens. In de schuur: hoge-en lage kar, een kruiwagen en waskuip, een eg, ploeg en verder bouwgereedschap, een paardentuig en een kalf, een 18-jarig paard en 4 koebeesten. Daarnaast nog 4.000 pond hooi. In het veld: 35R 50E rogge, 35R 50E boekweit, 38R 20E aardappelen, 32R rogge, 32R klaver, 32R oude kalver, 50R 80E nagras, 2.600 masten mutsaards en 1.100 eiken mutsaards. In het huis op de eerste zolder 3½ mud rogge, 70 mud garst, ½mud haver, twee zeven n een rijzadel. Op de zolder daarboven: 5 mud garst. Op de moutzolder: 5 mud gemalen mout, 12½ mud hard mout, een slede, ploeg, snijbak en rommel, 20 mud geweekt garst, een mangel, een mud gemalen keien en een staande plaat.
Voordelige schulden wegens geleverd bier: Pieter de Leeuw: 7.75; de erven Willem van Wely: 13.75; mr van Reijsingen: 6.00; Christiaan Buijzen: 6.00; Anthonij Bennaars: 42.00; het gilde van Sint Sebastiaan: 36.00; de heer Nouhuijs: 16.00; de heer Artnijs:2.20; de weduwe Smeijers: 237.50; de erven van de heer van Ursel: 36.00; de heer Raaijmakers van Loon: 7.00; de heer Johannes Jacobus Sandeling: 26.20; de heer Carel Kruger: 8.00; Johannes van Rooij: 3.00; Jacobus de Bruijn: 5.50; Philippus Osselet: 5.50; Johannes van Lishout: 400.00; de weduwe Wilhelmus van den Broek: 18.50; de ervan van Emmanuel van Ommeren: 5.50; de weduwe Anthonij de Bruijn: 4.00; het armbestuur van Roosendaal: 1.50; Johannes Vreugde: 50.00; Johannes van Hoof 42.00; de heer Anthonij Kuijpers: 90.00; de heer van Vught: 10.00; Petrus Broos: 122.65; Johannes van Rooij, schipper, 15.75; Pieter Dirckx: 18.00; de weduwe van Theodorus Vriens: 12.00; Adriaan Suijkerbuijk: 15.00; de heer ontvanger Wens: 13.50; Johannes Elling: 123.80, de weduwe Smeijers: 43.50; de eerwaarde heer Le Bon: 4.00; de heer Adriaan Kuijpers: 29.50; de weduwe Cornelis Buijs te Zundert: 234.50; Johannes Schrauwen: 42.50; de heer Johannes van Ertrijck te Etten: 3.00; Marijn Vreugde: 11.00.  Bij de papieren: een kopie van een vestbrief van 6 juni 1806. De percelen waren gelegen L412, 413 en 414, huis, brouwerij, schuur en verdere timmer en nog enkele weilanden.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6976-161 {Img441-450}.


Schotboek

Pieter Hartog, fol. 186 bij veste van 10 mei 1737 een huis in de Molenstraat genaamd de Valk
geschot op 20£
Item een oud huis en schuur daarnaast nu een brouwerije
geschot op 6£
Item nog twee weidjes daarachter
Item nog een ledige erve aan de oostzijde van de huijsinge

WBA: Roosendaal en Nispen; JS265Ar

===

Gerardus Cornelis Dam bij veste van 6 jui 1806, pag. 394.
Modo Pieter Molenschot junior bij codicil (notaris J.J. Bosschart) van 14 januari 1796 van zijn vader Pieter Molenschot
Modo Pieter Molenschot bij onderlinge deling van 20 oktober 1763

Pieter en Cornelis Hartogh en Pieter Molenschot weduwnaar en erfgenaam van Anna Maria Hartogh uit hun gemeen schot fol. 264 en 265 bij onderhandse deling van 13 december 1755 een huis in de Molenstraat genaamd de Valk en een oud huis daarnevens aan, nu een brouwerij

JS326, fol. 154v {Img220}


Manuaal van de Gasthuismeesters

B41: 9 mijten 1/2 duit = 2 1/5 cent/jr {dit lijkt niet te kloppen; 9 mijten = 9/32 st; 1/2 duit = 1/16 st]

 • Aart Claassen Schoonen
 • de erfgenamen van Heijlken Vinken
 • Christiaen van Soeren
 • weduwe Adriaen David Pijpers
 • PIeter Molenschot
 • Gerard Cornelissen Dam