een ledig erf achter de brouwerij de Dubbele Arend aan de Vaart in de Molenstraat

5 augustus 1653
Willem van Lis als lasthebber (procuratie van 20 juli 1653) van Willem Claessen Laethaver vest Jan Ruijten in een huis, hof en erf in de Molenstraat bij de Hoochbrugge. O: de erfgenamen van Pieter Pietersen, metselaar, Z: Bastiaen Janssen Cril, W: Michiel Diericxsen en N: ‘sherenstraat off plaetse. Het geheel is nog belast met 24 gld aan de rentmeester Winteroij en 150 gld aan het Godshuis, 11 gld aan Pieter Coenraets en 11 gld 5 st aan de weduwe van Aert Hanecops. De koopsom is 475 gld (volgens bezetting en evictie en schulden worden met de koop gezuiverd). Op 16 mei 1658 verklaart Willem Claesse Laethaver dat Jan Ruijten allen heeft betaald.

WBA: Roosendaal en Nispen; R255, fol. 75r-v {Img84-85}.

===

23 september 1683
Jacobus Ruijten, jm circa 22 jaar oud, transporteert uit vrije wil aan zijn zwager Anthonij van Osta, apotheker en de nakomelingen van diens echtgenote zijn gerecht aandeel in de erfenis van zijn moeder zaliger volgens testament voor notaris G. van Rijen (geen datum genoemd), zijnde 500 gld.

WBA: Roosendaal; N6651 ongenummerde akte {Img31}.

===

9 mei 1690
Testament van Elisabeth Ruijten, jd ziekelijk op bed liggende, benoemt tot haar erfgenaam haar zuster Martina Ruijten, weduwe van Anthonij van Osta. In het bijzonder de zodanige portie contant geld en de gelden die haar toekomen in een huis en brouwerij staande en gelegen bij de Hoge Brug aagekomen van haar vader Jan Ruijten.

WBA: Roosendaal; notaris J. Dons, N6699, pag. 25r-v {Img29-30}.

===

13 april 1700
Martina Ruijten weduwe en boedelhoudster van Anthonij van Osta als geïnstitueerde erfgename van Elisabeth Janssen Ruijten en van Jacobus Janssen Ruijten haar zuster en broeder volgens akte van 23 september 1683 (notaris Nicolaes Huijgens) en 9 mei 1690 (notaris J. Dons) voor 2/5 parten; Pieter Janssen Ruijten voor 1/5 part; Jenno Janssen Ruijten meerderjarige geestelijke dochter geassisteerd door haar broeder Pieter Janssen Ruijten voor 1/5 part en de voornoemde comparanten voor 4/6 parten als erfgenamen van Cornelia Janssen Ruijten en Adriaen van Meirhem als lasthebber (procuratie 12 april 1700) van Johanna Catharina Ruijten voor 1/6 part als erfgenamen van Cornelia Janssen Ruijten voor het resterende 1/6 part als erfgenamen van Cornelia Janssen Ruijten voor het resterende 1/5 part vesten David Pijpers in twee woninkjes aan de Turfvaart bij de Hoge Brug achter de brouwerij van voornoemde Pijpers. Koopconditie van … (sic) maart 1700. Koopsom 200 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R299, fol. 87v-88r {Img100}.

===

9 januari 1758
1) Adriana Pijpers, weduwe van Adriaen de Ram wonende te Roosendaal en 2) Willem van der Sluijs mr bontwerker te Bergen op Zoom en ook als lasthebber (procuratie van 28 december 1757, notaris van Overstraeten te Bergen op Zoom) van 3) Johan Jacob Braus en 4) Fredrik Braus en van 5) Johanna Dietjens huisvrouw van baron Maximiliaan Hendrik van Gruthausen, luitenant ten dienste van deze landen en als lasthebber (procuratie van 17 december 1757 notaris N. Braakman te Breda) van 6) Pieter van der Sluijs mr broodbakker te Breda en nog als lasthebber van 7) Sebastiana van der Sluijs, weduwe van Franciscus Vekemans  en nog als lasthebber (procuratie van 17 december 1757 notaris J.J. le Puisner) van 8) Dorothea van der Sluijs geassisteerd door haar man Johannes van Dooren wonende te Antwerpen en nog van 9) Gielis Terwoert getrouwd met Sara van Son en 10) Pieter van den Bosch getrouwd met Maria van Son wonende in Oude Tonge ieder voor 1/12 gedeelte vesten Gijsbertus van Son die het resterende 1/12 deel toekomt in a) een huis en b) een ledig erf waar eertijds een huis op gestaan heeft aan de Vaart achter de brouwerij. Koopcontract van 4 januari 1758. Koopsom 300 gld. Er ontbreekt 1/12 gedeelte!

WBA: Roosendaal en Nispen; R338, ongefolieerd {Img176-177}.

===

6 maart 1758
Gijsbertus van Son vest Pieter van Gogh in een ledig erf, daar eertijds een huis op gestaan heeft, aan de vaart bij de Hoge Brug op het einde van de Molenstraat en nog in een huis. Koopcontract: 14 februari 1758. Koopsom: 525 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R338, ongefolieerd {Img185-186}.


Schotboek

JS148v{Img214}

Modo Lucas, Elisabeth en … (sic) van Gogh kinderen en erfgenamen van Johanna Catharina van Aart, weduwe van Pieter van Gogh
Modo Johanna Catharina van Aart weduwe en erfgename van Pieter van Gogh volgens testament  van 21 augustus 1781
Modo Pieter van Gogh bij veste van 6 maart 1758
Modo Adriana Pijpers getrouwd met Adriaan de Ram en de kinderen van Cornelia de Ram en de kinderen van Cornelia Pijpers voor de ene helft en de erfgenamen van Pieternella Potters weduwe van Davis Pijpers de wederhelft.

David Pijpers uit Jan Ruijten fol. 162 bij veste van 13 april 1700 een huis en erf aan de Vaart achter zijn brouwerij waar nu uijthangt de Dubbele Arent op 6£. Vermits het huis is ingevallen wordt het erf door een besluit in het college van 2 maart 1731 geschot op 1£

===

JS188v {Img..}
Hendrik Smeekens uit de kinderen van Pieter van Gogh fol. 148v en 188v hierboven bij veste van 25 februari 1788:
een huis en erf op het einde van de Molenstraat aan de Hoge Brug aan de vaart op 10£
een erf daarachter nu {…mert} met een grutmolen op 1£
een grote schuur voor deese geweest een brouwerij nevens het voorschreven huis, voor deze gekomen van Adriaen van der Heijden op 1£
een hof aldaar op 1£

====