huis het Zadel

6 maart 1681

Besloten testament van Pieternelle Quirijns weduwe van Cornelis Janssen Schobben dat op 9 oktober 1686 voorgelezen wordt door de notaris. Zij begint het testament aldus nu gecomen sijnde tot seer hooge jaren daer uijt ick aenmercke dat mijne sterffdagh is nakende. Zij legateert aan de Katholieke Armen van de Molenstraat, Ahterstraat en Markt 200 gld en aan de schamelen huijsarmen 12 veertelen rogge. Legateert aan Antonij Heestermans 100 gld ten dienste van sekere onlangs nieuw opgebouwde steenen schuere. Legateert aan Antonius Emonts 50 gld omme na hare doot te imploijeren tot een pieuswercke. Legateert aan Peeter Doremalen, dienstknecht en Heijltien Grinsven, dienstmaagd samen 350 gld. Legateert aan Maijken Cornelis Willemdochter 6 gld. Legateert aan de dochter van … (sic) met name Margarita in de wandeling genaamd Godeken de Bier wonende in de Plate 50 gld. Legateert aan de vrienden van haar vader 100 gld. Legateert aan het kind van Boudewijn Roovers te Wouw, met name Pieternelleke, waarvan zij peter is 50 gld. Tot erfgenamen, na betaling van de legaten benoemd zij de kind-of kindskinderen van haar broeder van volle bedde Simon Crijns om de goederen te delen met volle hand volgens lands recht met Jan Cornelis Willemssone komende uit hoofde van Mag Linders die een dochter was van Lenaert Claessen en Maijke Cornelis des testatrice zusters van halve bedde die met een halve hand zullen delen in … goederen have als erve  {controleren}.

WBA: Roosendaal, notaris N. Huijgens, N6667 aangehecht in de staat en invetaris van 22 oktober 1686 {Img130-136}.

===

22 oktober 1686
Staat en inventaris van de goederen nagelaten door Pieternelle Quirijns overleden te Roosendaal en begraven 20 oktober 1686, weduwe lestwerf van Cornelis Janssen Schobben en toekomende aan haar erfgenamen volgens testament van 6 maart 1681. Executeur Wouter de Jongh, schepen.
Erfgoederen: 1) een huis, brouwerij en erf op de Markt waar Pieternelle Quirijns is overleden, 2) een huis, schuur en erf eertijts eene brouwerije geweest zijnde gekomen van wijlen Lenaert Marijnissen Vosbergh, staende aen ende beneffens het voorgaende en die wordt gebruikt door Jaspar van Alen voor … (sic) jaar. Te meije sal een jaer vervallen en heeft nog een jaar huur …. …. Memorie, 3) een hof of tuin voor desen geweest sijnde twee aparte hoffkens, het eerste de overledene toebehoort hebbende en het andere bij haer in coop vercregen van Jacob Geertssen Vos gelegen bij het Sinte Anthonisstraetje achter den Wildeman, 4) de helft van een perceel bosland op Hulsdonk en 5) 4G 136R land in het land van Tertholen. Dan volgen de haaf en meubilaire goederen waaronder in de brouwerij zich niet anders bevindt dan twee koperen gieters en twee koperen akers.

WBA: Roosendaal; notaris N. Huijgens, N6667 {Img130-136}.

===

30 januari 1687
Wouter Claessen de Jongh als executeur van de boedel en goederen Piternelle Crijns volgens testament van 9 oktober 1686 notaris Nicolaes Huijgens vest Jasper van Alen in een huis en erf op de Markt. O: Cornelia van Balen, Z: ‘sherenstraat, Jan van Beijeren en N: ‘sherenwaterloop. Koopsom: 1.050 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R288, fol. 6v {Img17}.

===

17 maart 1698
Jasper van Alen vest Geert Maes mr gareelmaker in een huis en erf op de Markt. O: het huis van Janneken van Balen, W: het huis en erf van Jan van Bijeren, Z: de Markt en N: ‘sherenwaterloop. Nog verhypotheekt voor 700 gld aan Pieter van der Veken. Koopsom: 770 gld. Koopcontract: 19 februari 1698.

WBA: Roosendaal en Nispen; R297, fol. 37r-v {Img47-48}.

===

1 juni 1729
Aernout Philipsen van Doren in eigen naam voor 1/3 part in de ene helft en nog als lasthebber (akte van transport van 8 september 1727 notaris J. de Visscher van Bartholomeus van Doren voor 1/3 part in de helft, Bartholomeus Anthonissen de Wolf en Cornelia nathonissen de Wolf  meerderjarige jd geassisteerd door haar voornoemde broeder en Pieter van der Ouderaa en hun sterk makende voor hun absente broeder Adriaen Anthonissen de Wolf te samen kinderen van Anthonij Adriaensen de Wolf en Cornelia van Doren en te samen voor het 1/3 part in de ene helft; Johan van Pelt en Pieter Jacobsen Timmerman als testamentaire voogd en toeziender over de minderjarige kinderen van Mattheus Rademaecker en Quirina Maes met namen Bartholomeus, Hendrick en Jan Mattheusz Rademaeckers volgens testament (18 januari 1729 notaris L. Sanderus) van Gerard Maes, Paessijntie Mattheusz Rademaecker meerderjarige jd geassisteerd door Johan van Pelt en Johan van Pelt nog namens Anneken Mattheussen Rademaecker, absent sijnde (met akte van authorisatie van schepenen van 9 maart 1729, en Johan van Pelt nog voor het absente kind van Maria Bartholomeusz Maes allen samen voor de wederhelft. En alle comaparanten samen als erfgenamen van Gerard Maes en Paulina van Doren vesten Jacobus Verbraeck in een huis en erf aan de Markt. O: de erfgenamen van Dingena van Balen, W: Johan van Riel nomine uxoris, Z: de Markt en N: de voorneomde Johan van Riel nomine uxoris, Koopcontract publieke verkoping: 22 april 1729. Koopsom: 670 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R328, fol. 53v-54v {Img61-62}.

===

5 februari 1749
Francis van Ham als testamentaire voogd van de vier nagelaten weeskinderen van wijlen Jacobus Verbraak en Cornelia van Ham en volgens akte van authorisatie van 4 december 1748 voor schepenen vest David Sebregts in een huis en erf genaamd de Sael op de Markt. O: de weduwe Anthonij Verhoeven, W: de erfgenamen Pieter Vergouwen, Z: de Markt en N: de waterloop. Schotkohier fol. 36. Koopsom590 gld Koopconditie van 30 december 1748.

WBA: Roosendaal en Nispen; R337,ongefolieerd {Img40}. 

===

23 juni 1783
David Sebregts vest Dingena van Amstel, “thans”wonende binnen Roosendaal in een huis en erf genaamd de Zaal aan de noordzijde van de Markt. Schotboek: fol. 36v. Belast met een rente van 14st/jr aan de Capellerije. Koopcontract: 2 juni 1783. Koopsom 800 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R344, ongefolieerd {Img274}.

===

22 juni 1797
Anthonie Verreijen en Cornelis Johannes van Diepenbeek te samen of bij absentie de ene voor de andere als lasthebbers (procuratie van 10 maart 1797, notaris J.J. Bosschart) van Dingena van Amstel vesten Cornelia van Amstel weduwe van Adriaan Huijsmans wonende in Kruisland in wiens naam (onderhandse akte van 31 mei 1797) compareerde Pieter Huijsmans wonende in Kruisland in een huis en erf genaamd de Zaal aan de noordzijde van de Markt. Schotboek fol. 36v. Belast met een cijns van 14 st/jr aan de Kapellanie. Koopcontract: 11 april 1797. Koopsom: 1.620 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu565, pag. 80-82 {Img…}.

===

11 oktober 1801

===

9 mei 1812
Johanna Huijsmans weduwe van Anthonie Verheijen, herbergierster wonende A10 verkoopt aan Cornelis Peeters koopman wonende B138 een huis, hof en erf genaamd de Zaal aan de noordzijde van de Markt. O: Cornelia en Johanna Maria Ruijs, Z: de Markt, W: Maria Elisabeth Degenaart en N: de waterloop. De verkoopster aangekomen van haar moeder Cornelia van Amstel weduwe van Adrianus Huijsman, zeedert eenige jaaren overleeden. Koopsom: 1.800 Francs.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6949-106 {Img213-215}.

===

16 september 1824
Cornelis Peeters, winkelier leent 300 gld van Franciscus Guillielmus Aertnijs apotheker te Roosendaal. Onderpand: een huis, schuur, hof en erf A28 aan de noordzijde van de Grote Markt. O: Cornelia en Johanna Ruijs, Z: de Markt, W: en N: notaris P. van Vught.

WBA: Roosendaal, notaris W. van Wely, N7062-80. {Img166-167}.

===

30 maart en 13 april 1826
Publieke verkoop op verzoek van Cornelis Peeters en zijn echtgenote Anna Maria Haast, winkelieren in zes kopen waarvan de verkoopster de eerste vijf kopen verkregen heeft van haar eerste man Gerardus des Champs volgens testament van 1 juli 1805 voor notaris J.J. Bosschart en de zesde koop de verkoper aangekomen door koop voor notaris P. van Vught op 9 mei 1812. De zesde koop: een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Markt. O: de zusters Ruijs, Z: de Markt, W: notaris van Vught en N: de waterloop. Belast met een cijns van 73 ¾ cent/jr ten behoeve van het Beneficie van het Heilig Kruis die moet worden betaald aan de eerste tijdelijke kapelaan. De verkopers reserveren de staande en liggende platen in het huis, de glazen kasten staande in het binnenvertrek, de winkelbank en winkelplanken in het voorhuis. De bedstede, schoorsteen en spinplanken zijn voor de koper. Koper Pieter Leijdekkers. Koopsom: 1.210 gld.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6963-42 en 48 {Img544-551}.

===

27 juni 1853
Pieter Leijdekkers, organist wonende te Wouw, verkoopt aan Franciscus Cranen, goud-en zilversmid een huis, schuurtje en erf aan de noordzijde van de Markt. Kadastraal L42. O: Pieter Braat, Z: de Markt, W: Petrus van Vught en N: de waterloop. De verkoper aangekomen bij publieke verkoop van 13 april 1826 voor notaris P. van Vught. Belast met een jaarlijkse cijns van 73 ¾ cent aan het Benrficie van het Heilig Kruis.

WBA: Roosendaal, notaris P. van Vught, n-II-2516-142 {Img579-580}.


OS79v {Img114}

Jasper van Alen bij veste van 30 januari 1687 uit Pieternelle Rijns een huis en erf aan de Markt genaamd de Sael op 16£

uit Jan van Beijeren fol. 78v een achterhuisje van de brouwerij van Jan van Beijeren gelegen aan de Markt bij veste van 10 december 1710

===

JS36r {Img76}
Modo Jacobus Verbraeck bij veste van 1 juni 1729

Geert Maes uit Jasper van Alen bij veste van 17 maart 1698 een huis en erf genaamd de Sael aan de Markt op 16£

Habet David Sebregts vide d’andere zijde

===

JS36v {Img77}

Modo Cornelis Peters bij koop van 9 mei 1812 (notaris P. van Vught)
Modo Anthonie Verheijen bij onderlinge deling van 11 oktober 1801
Modo Cornelia van Amstel, weduwe van Adriaan Huijmans bij veste van 22 juni 1797
Modo Dingena van Amstel bij veste van 23 juni 1783

David Sebregts uit Jacobus Verbraeck, hier aan d’andere zijde, bij veste van 5 februari 1749 een huis en erf genaamd de Sael op de Markt op 17£