huis de Drie Haringen

22 augustus 1571
Jacop Goortssen van Nispen X Anna Willemsdochter en Joris Goortssen van Nispen lenen 1.500 Kgld van Govert Isbrantsen, brouwer te Delft. Als onderpand onder andere: het huis de Drije Heringhe op het einde van de Markt

WBA: Roosendaal en Nispen; R210, fol. 49r-v {Img63-64}.

===

14 april 1574
Akkoord tussen Cornelis Jacopssen Timmermans als vader van zijn zoon Pieter, waarvan moeder was Maijken Janssen enerzijds en anderzijds Jan Pietersen, voogd en Pieter Matthijssen, toeziende voogd, betreffende het onderhoud van Pieter. De voogden stellen ter beschikking onder andere een erfbief van 4 Rgld rustende op de Drij Haringen.

WBA: Roosendaal en Nispen; R211, folio 17v-18r {Img104-105}

===

19 maart 1655
Staat en inventaris van de goederen van Christiaen Christiaensen Schijven en Mijntken Adriaensen van Sevenhoven, gevolgd door deling. De erfgrnamen zijn: Christiaen Christiaensen de jonge, Huijbrecht Christiaensen Schijven, Adriana Adriaenssen Schijven en Adriaen Jansen Heestermans, weduwnaar van Catalijna Christiaensen Schijven en vader van vijf kinderen bij haar verwekt en een jongjarig weeskind. Vooraf aan de deling wordt verwezen naar het mutueel testament (notaris Thomas Nuijts) van 30 mei 1628 van Christiaen Christiaensen Schijven en Mijntken Adriaensen van Sevenhoven en het testament van  5 apil 1652 van Mijntken Adriaensen van Sevenhoven waarin bepaald is dat de dochter Adriana van wijlen Adriaen Christiaensen Schijven waar moeder van was Gieleken Willemsen een bedrag van 2.500 gld uitgereikt moet worden binnen 6 weken en ook krijgt zij het beste bed met toebehoren. Deling:
1e kavel aanbedeeld aan Adriaen Heestermans, met onder andere: een huis en erf en west van het vorige oud huis, met de helft van de schuur daar achter met nog een halve hof en erf over de waterloop en gebouwd door de voorschreven langstlevende, gewaardeerd op 3.200 gld.

2e kavel aanbedeeld aan Adriana Schijven
3e kavel aanbedeeld aan Huijbrecht Christiaens Schijven
4e kavel aanbedeeld aan Corstiaen Corstiaensen Schijven. met onder andere een huis en erf waar Mijntken Adriaenssen heeft gewoond en is overleden met de helft van de schuur, hof en erf over de loop, egelijck soo totten voorschreven loop tot van de middelmuer tot scheijdinge bij provisie op de gebintpijle voorts oock over de voorschreven loop. Gewaardeerd op 2.400 gld.
Er zijn ook nog onverdeelde goederen.

WBA: Roosendaal; notaris Thomas Thomassen Nuijts, N6577, fol. 9r-16r{Img11-18}.

===

12 juni 1750
Francis Schijven in eigen naam en als aangestelde voogd met Nicolaas de Greeff als toeziender over het minderjarige kind van wijlen Huijbregt Schijven en door weesmeesters geauthoriseerd op 10 december 1749; Jacoba Lijsjes wonende te Bergen op Zoom, meerderjarige jd waar moeder van was Theresia Schijven en geassisteerd door Francis Schijven. De comparanten zich nog sterk makende voor Adriaan Schijven, Margo Hoedemakers weduwe en erfgename van Christiaan Schijven, Jaobmina Schijven weduwe en boedelhoudster van Francis Fabrie en voor Maria Schijven weduwe van Francis Dons allen te samen met de koper nomine uxoris kinderen en kindskinderen vanwijlen Anna Maria Laets weduwe van Passchier Schijven vesten de voorschreven Nicolaas de Greeff X Anna Catharina Schijven in een huis genaamd de Drie Haeringen met een hof daarachter aan over de loop of kaije beneden de Markt en nog in de helft van een erf bij de Hoge Brug. Koopcontract van 10 {januari} 1750. Koopsom 460 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R337, ongefolieerd {Img136-137}.

===

15 {januari} 1781

===

14 augustus 1787
Johannes Gerardus Vissers, koopman in wijnen, namens zijn moeder Maria Vergouwen wonende te Etten en weduwe van Johannes Vissers vest Gerardus van der Bom, mr schoenmaker in een huis genaamd de Drie Haeringen met de hof daarachter over de loop beneden de Markt. Schotboek fol. 53. Koopsom: 800 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {img127}.

===

7 januari 1801
Gerardus van der Bom vest Hendrik Rubert en Jan van der Vliet in een huis genaamd de Drie Haringen met hof daar achter aan, over de loop of Kaaij beneden aan de Markt. Schotboek: fol. 53. Koopsom 590 gld waarbij de koper de hypotheek voor zijn rekening neemt.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu566, pag. 171-172 {Img91-92}.

===

29 juli, 13 september en 4 oktober 1813
Andries Rubert , koopman wonende te Roosendaal als lasthebber (diverse procuraties) van de erfgenamen, in vijf staken, van Jan van der Vliet X Gerardina Schram en XX Catharina Tackx laat publiekelijk veilen in acht kavels:
1) een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Achterstraat A96. O: de tweede kavel, Z: Cornelis Johannes van Loon, Z: de weduwe Dominicus van Ursel en N: de straat. Aangekomen bij veste van 1 december 1777 tussen Jan Everden en Jan van der Vliet. Getaxeerd op 1.000 Francs.
2) een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Achterstraat A97. O: Jsoeph Haast, W: de 1e kavel, Z: de weduwe Dominicus van Ursel en N: de straat. Aangekomen bij veste van 3 maart 1784 tussen Cornelis Vosberg en Jan van der Vliet. Getaxeeerd: 1.000 Francs. 
3) een huis, schuur, hof en erf in de Achterstraat C80. O: Jan de Jong, W: Laurijs Kranen, Z: de waterloop en N: de straat. Aangekomen bij veste van 29 september 1790 tussen Barbara van Reijen, weduwe van Jan Abels en Jan van der Vliet. Getaxeerd: 800 Francs.
4) een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Lage Brug E25 {28}. O: de weduwe van Franciscus Nieuwenboers, W: Pieter Dekkers, Z: de straat en N: de weduwe F. Nieuwenboers. Getaxeerd op 400 Francs. Aangekomen bij veste van 14 april 1804 tussen Adriaan Lambrechts en Jan van der Vliet
5) de helft van een huis op de noordzijde van de Markt A41. O: de weduwe Hendrik Fabrie, W: de weduwe Dingeman de Rijk, Z: de straat en N: de waterloop.  Getaxeerd op: 350 Francs. Aangekomen bij veste van 7 januari 1801 tussen Gerardus van der Bom en Jan van der Vliet.
6) een huis bestaande uit drie woningen over de Hoge Brug D47, 48 en 49. O: Quirijn Gielen, W: Pieter Wittebols, Z: de straat en N: Pieter Wittebols. Getaxeerd op 200 Francs. Aangekomen door Jan van der Vliet bij veste van 14 december 1793 van een erf  en daarna de woningen op gebouwd.
7) en 8) percelen zaai-en boslanden

WBA: Roosendaal; notaris J.J. Bosschart, N… -39 en 40 {Img240-261}.

===

6 mei 1824
Hendrick Rubert rentenier verkoopt aan Adriaan Gerrit Heijblom schipper een huis A41 aan de noordzijde van de Markt met de hof de koper eigen geworden voor de helft bij veste van 7 januari 1801 en voor de wederhelft bij publieke verkoping van 14 oktober 1813 (notaris J.J. Bosschart). O: Carel Oomen, Z: de Markt, W: de weduwe Dingeman de Rijk en N: een weide van Cornelis Janse van Meel. 

WBA: Roosendaal, notaris W. van Welij, N7062-38 {Img33-34}.

===

26 mei 1838
Gerardus Heijblom winkelier en Petronella Carolina Heijblom X Marinus Klaas, timmermansbaas en winkelier verkopen uit de hand  aan Pieter Hermans, schipper en winkelier X Maria Leonora Heijblom 2/3 parten van een huis, hof en erf op de noordzijde van de Markt, kadastraal L19 en 20. Het resterende 1/3 part komt toe aan de koopster. De verkopers en koopster aangekomen van broeder Adriaan Gerrit Heijblom, in leven schipper gewoond en overleden te Roosendaal, die het huis hebben verkregen bij koop voor notaris van Welij van 3 mei 1824.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6975-113 {Img334-335}.


Schotboek

OS… {Img100}

Christiaen Chr. Schijven een huis en erf genaamd de Drie Haringen op het einde van de Markt

Habet Huijb Schijven bij deling van 19 maart 1655 (notaris Nuijts)

===

JS53r {Img93}

Modo Nicolaes de Greef bij veste van 12 juni 1750
Modo Marie Vergouwen bij veste van 15 januari 1781
Modo Gerard van der Bom bij veste van 14 augustus 1787
Modo Hendrik Rubert en Jan van der Vliet bij veste van 7 januari 1801, pag. 171
Hendrik Rubert nu alleen bij publieke verkoop van 4 oktober 1813 (notaris J.J. Bosschart)
Modo Hendrik Rubert en Jan van der Vliet

De kinderen van Passchier Schijven bij deling van 2 maart 1707 uit hun grootvader Huijbregt Christiaensen Schijven fol. 4 een huis genaamd de Drije Haringen hof daar achter aan over de loop of Kaaije beneden de Markt op 14£

Overgebooekt op Adr. Gerrit Heijblom NCMa50

===

NCMa50r {Img..}

Adriaan Gerrit Heijblom, schipper, uit Hendrik Rubert fol. 53 bij koopcontract van 6 mei 1824 (notaris W. van Welij) een huis, en hof genaamd de Drie Haringen achter over de loop of Kaije beneden  de Markt op 14£

Ao41&n43