huis Ao55&n57

 

===

 


Schotboek

OS56r {Img90}

Modo Dielis Claessen Schattelingh X Aeleken Damen van Houte bij deling van 19 september 1696

Jan Damen van Houte uit Niclaes Jacobsen Swijger een huis en erf gevest 24 december 1657 op 8£

Habet Pieter Claessen Stommens nomine uxoris bij deling van 19 september 1696

 22 april 1805
Jan van Rooij en Martinus Withoek als executeuren in de nagelaten boedel van Agatha Lodewijks volgens testament (datum niet vermeld notaris J.J. Bosschart) vesten Marijn Mangelaars in een huis en erf aan de zuidzijde op het einde van de Markt. O: de weduwe Paulus Martinie, W: de weduwe Jan Vermeulen, Z: de bansloot en N: de straat. Koopcontract: 5 februari 1805. Koopsom: 450 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu568, pag. 194-195 {Img103}.

===

16 en 23 oktober 1811
Publieke verkoop op verzoek van Cornelis Peeters X Johanna de Hoon als gemachtigde (procuratie van 6 augustus 1811) van Marijnus Mangelaars, mr timmerman van een huis bestaande uit een voorhuis, kamer, keuken en schuurtje of turfhuis en erf op het einde van de Markt A55 dat nu bewoont door Marijnus Mangelaars. O: Jan Meeuwes, Z: de weduwe Michiel Timmermans, W: de weduwe Jan Vermeulen en N: de straat. Koper: Hubertus de Rijk voor wie optreedt Cornelis Peeters. Koopsom: 80 gld.

WBA: Roosendaal; notaris J.B. Backx, N6933-28 {Img157-161}.

===

30 augustus 1813
Huijbregt de Rijk, particulier wonende D7 verkoopt aan Wouter de Bruijn, timmerman wonende B7 een huis en erf op het einde van de Markt A55. Jan Meeuwis, Z: de weduwe Michiel Timmermans, W: de weduwe Jan Vermeulen en N: de straat. De verkoper aangekomen bij publieke verkoop voor notaris J.B. Backx op 23 oktober 1811. Koopsom: een lijfrente van 24 gld/jr (50Fr 79 centimes).

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6950-214 {Img187-189}.


Schotboek

JS63 {Img103}

Modo Wouter de Bruijn bij koopcontract van 30 augustus 1813

Modo Hubertus de Rijk volgens publiek koopcontract 23 oktober 1811 (notaris J.B. Backx)

Modo Marijn Mangelaars bij veste van 22 april 1805, pag. 194

Modo Agatha Lodewijk nu alleen als boven

Agatha Lodewijks nu alleen als erfgenaam van haar broeder Nicolaas Lodewijks

Modo Nicolaas en Agata Lodewijkx als erfgenamen ab intestato van Bastiaen Lodewijkx

Modo Bastiaen Lodewijcx nu voor het geheel volgens transport voor schepenen van 8 januari 1791 

Modo de onderstaande Bastiaan, Anna Maria en Geertruij Lodewijcx als hier onder  en als erfgenamen van hun broeder Anthonij Lodewijcx

Modo Bastiaen, Anna Maria, Antonij en Geertruij Lodewijcx, kinderen en erfgenamen van Nicolaes Bastiaen Lodewijcx

Nicolaas Bastiaen Lodewijcx als enige zoon van Bastiaen Lodewijcx, zeeldraeijer fol. 57 op het erf van de heer van Lodijx goederen een huis en de timmeringe op 2£