huis Ao69&n71

28 december 1656
Mattheus Bartelmeusen van Baerle vest Adriaen Pauwels Nellen, zijn zwager in 1e: 1/4 part van een huis, hof en schuur op het einde van de Markt gekomen van zijn ouders het welk met onder 2e genoemde huis onverdeeld is gebleven. O: huis en erf van Jacob Pauwels Nellen, W: halve gang aan Willem Moermans, Z: de bansloot, behalve dat de schuur van Cornelis Loncke er tussen staat. 2e: 1/4 part in een huis, hof en erf genaamd de Rosbelle in de Molenstraat. : St. Anthonisstraatje, Z: ‘sherenstraat, W: Andries Jansen Bavelaer en N: hof van Hacob Geertsen. Beiden gemeenschappelijk met de koper en andere zusters. Koopsom samen: 2.370 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R257, fol. 94v {Img104}. 

===

28 december 1656
Akkoord tussen Jan Pauwels Nellen als weduwnaar van Anneken Bartelmeus van Baerle enerzijds en anderzijds Adriaan Pauwels Nellen X Dingna Bartlemeus van Baerle, Gillis Geertse X Helena van Baerle en Adriaentken van Baerle noch ongehijlict. Zij komen over een zoals eertijds besloten tijdens het leven van Bartelmeus Mattheusen van Baerle de vader van de tweede partij dat de eerste comparant als nagebleven weduwnaar in het bezit blijft van de goederen nagelaten door Anna Barthelmeus van Baerle tegen betaling van 1.250 gld aan de tweede comparanten.

WBA: Roosendaal en Nispen; R257, fol. 95rv {Img104}. 

===

17 januari 1657
Gielis Geeritsen X Helena Bartelmeeus van Baerle en Adriaentken Bartelmeeus van Baerle, noch ongehijlict, vesten Adriaen Pauwels Nellen in de helft van een huis en erf op het einde van de Markt waarvan de wederhelft, uit hoofde van zijn vrouw hem toekomt bij koop van Mattheus Bartelmeeussen van Baerle, gevest 28 december 1656. O: huis en erf van Jacob Pauwels Nellen, W: met de halve gang aan Willem Moermans, Z: de bansloot; behalvens dat Corn. Loncke schuere tusschen staet en N: ‘sherenstraat. De koop is met zekere erfmangelinge 600 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R258, fol. 12r-v {Img23-24}.

===

14 april 1685
Aernout Bruijnincx X Bastiaentien Nellen en als lasthebber (procuratie van 3 maart 1685, notaris Johan Wouters) van van Adriana Nellen X Laureijs van Nairdingen wonende te Tholen; Aernout van der Vliet X Anna Nellen; en zij gezamenlijk zich sterk makende voor Niclaes Nellen en de kinderen van Adriaen Nellen; ieder voor 1/5 part als gezamenlijke erfgenamen van Adriaen Pauwels Nellen vesten bij calengieringe Jan Paulus Nellen in een huis, schuur, hof en erf met de halve gang op de Markt bij de put. O: Jacobus Pauwels Nellen, Z: de bansloot, W: de weduwe Anthonij Heestermans en N: ‘sherenstraat of Markt. Koopsom: 2.200 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R286, fol. 29v-30v {Img41-42}.

===

26 maart 1736
Adriaan van Dun, luitenant en ingenieur ten dienste van deze landen X Maria Nellen voor de ene helft en Jacobus van Barel als op 6 juni 1731 aangestelde sequestor van de boedel van Adriana Nellen weduwe van Cornelis Betincx voor de wederhelft vesten Cornelis Timmermans, koopman in een huis, schuur, hof en erf op het einde van de Markt. O: de weduwe Cremers, W: de weduwe van Hendrik Biersteeckers, Z: ‘sherenwaterloop en N: de Markt. Schotboek fol. 76v op naam van Jan Paulus Nellen uit wiens hoofde het huis, schuur, hof en erf is aangekomen bij testament van 15 september 1693, notaris J. Dons. Koopcontract: 20 februari 1736. Koopsom: 1.205 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R332, fol. 68r-69r {Img81-82}.

===

4 juni 1737
Cornelis Timmermans, koopman vest Antonij Timmermans in een huis, schuur, hof en erf op het einde van de Markt. O: de weduwe Cremers, W: de weduwe van Hendrik Bierstekers, Z: de waterloop en N: de Markt. Koopcontract: 28 mei 1737. Koopsom: 1.195 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R333, fol. 30r-v {Img31-32}.

===

13 augustus 1793
Deling van de erfgoederen nagelaten door Anthonij Timmermans en Cornelia van Innevelt tussen Johannes, Pieter, Michiel, Cornelis en Anna Maria Timmermans en Jan Francois van Etten als voogd over Adriana Maria Dam, enig nagelaten kind van Maria Elisabeth Timmermans in huwelijk verwekt door Jan Dam, allen te samen kinderen en kindskind van Anthonij Timmermans cum uxore.
Kavel E toebedeeld aan Jan Timmermans: onder andere een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Markt. O: Mattheus van Baarle, W: Adriana van der Heijden, Z: de loop en N: ‘sherenstraat. Geschot op 14£
Kavel F toebedeeld aan Pieter Timmermans: onder andere een huis, schuur, hof en erf op de zuidzijde van de Markt bij de put. O: Adriana van der Heijden, W: Jacoba de Ruijter, Z: de loop en N: de straat. Geschot op 14£

WBA: Roosendaal en Nispen; R413, ongefolieerd {Img112-120}.

===

17 november 1815
Stoffelina van Schaluijnen, weduwe van Pieter Timmermans, rentenierster en Anthonia Timmermans X Cornelis Johannes van Loon vice-burgemeester, bierbrouwer en koopman, allen wonende A95 verkopen uit de hand aan Michiel van Hal, koopman wonende A77 een huis, schuur, hof en erf met de halve gang A71 {dit is het nieuwe huisnummer}aan de zuidzijde van de Markt. O: Johannes van Rooij, Z: de waterloop, W: Cornelis Janse van Weel en N: de straat. De verkopers aangekomen uit de nalatenschap van hun man respectievelijk vader de voornoemde Pieter Timmermans die overleden is in 1810. Koopsom: 1.600 gld.

WBA: Roosendaal; N6952-209 {Img134-136}.


Schotboek

OS44v {Img79}

Adriaen Pauwels Nellen uit Barthelmeus Matheussen een huis en erf aan de Markt gevest 28 november 1656 {…} 17 januari 1657 op 14£

Habet Jan Pauwels Nellen bij veste van 14 april 1685

===

JS76v {Img117}

Modo Adriaan van Dun, weduwnaar van Maria Nellen bij deling voor schepenen van 30 januari 1736 van Jan Paulus Nellen

Jan Paulus Nellen uit Adriaen Paulus Nellen fol. 44 bij veste van 14 april 1685 een huis en erf op het einde van de Markt op 14£

Habet Cornelis Timmermans bij veste van 26 maart 1736, overgezet fol. 108

===

JS108v

Cornelis Timmermans uit Jan Paulus Nellen fol. 376v een huis en erf op het einde van de Markt volgens veste van 26 maart 1736 op 14£

Habet Anthonij Timmermans bij veste van 4 juni 1737 overgezet fol. 109

===

JS109 {Img150}

Modo vermits het verlijden van Cornelia van Innevelt nu de kinderen en kindskind

Modo Cornelia van Innevelt, weduwe van Anth. Timmermans het vruchtgebruik en haar kinderen Johannes, Pieter, Michiel, Cornelis en Anna Maria Timmermans en Adriana Maria, een kind van Maria Elisabeth Timmermans verwekt door Jan Dam het eigendom volgens testament van 7 oktober 1779, notaris Johannes Hendricus Roelants te Breda

Anthonij Timmermans uit zijn broeder Cornelis Timmermans fol. 108 bij veste van 4 juni 1737 een huis en erf op het einde van de Markt op 14£

===

NCMo20r-v {Img74-75}

Pieter Anthonisse Timmermans uit zijn ouders fol. 109 en 766v bij deling voor schepenen van augustus 1793 een huis en erf op het einde van de Markt aan de zuidzijde bij de put op 14£

Overgebracht op Michiel Laurijsse van Hal fol. 292v

===

JS292v {Img115}

Michiel Laurijsse van Hal uit Stoffelina van Schaluijnen, weduwe van Pieter Timmermans NCMo19v bij koopcontract van 17 november 1815, notaris P. van Vught een huis, schuur, hof en erf  Ao69&n71 aan de zuidzijde van de Markt bij de put op 14£