huis Ao79&n81

23 oktober 1748

Pieter Hartogh in eigen naam en zich sterk makende  voor zijn broeder Cornelis Hartogh en als lasthebber (procuratie van 21 september 1748) van zijn moeder Maria de Keijser voormaals weduwe van Adriaan Hartogh en getrouwd met Francis van Pelt en van zijn zuster Maria Anna Hartogh getrouwd met Pieter Molenschot. Samen als erfgenamen van hun vader en moeder en grootvader en grootmoeder Maria Godelaars vesten Balthasar Anthonius Flebbe, schepen in wette, in een huis, hof en er op de zuidzijde van de Markt. O: de heer Biersteeckers, W: de voorschreven erfgenamen, Z: St. Jan en Jorisdoelen en N: de Markt. Schotboek: … {sic}. Koopcontract: 18 september 1748. Koopsom: 850 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R337, ongefolieerd {Img29}.

===

15 juli 1760
Johanna Knoop weduwe en boedelhoudster van Balthasar Anthonij Flebbe vest Cornelis Pieterse Mies in een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Markt. O: Casper Eijmberts, W: Anthonie de Thieux, Z: St. Jan en Jorisdoelen en N: de Markt. Schotboek: fol. 83v. Koopcontract: 23 juni 1760. Koopsom: 1.100 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R339, ongefolieerd {Img87}.

===

4 november 1784
Cornelis Jacobse Mies, koopman wonende te Roosendaal als lasthebber zijn oom Cornelis Pieterse Mies wonende te Turnhout (procuratie van 9 september 1784 notaris J.B. Hermans) schenkt inter vivos aan Dimphena Cornelia Mies een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Markt. O: Hendrik van Breda, W: huis en herberg de Swaan, Z: St. Jansdoelen en N: de Markt.

WBA: Roosendaal; notaris J. Fercken, N6871-42 {Img..}.

===

17 september 1817
Petrus van der Oudera, schoenmaker wonende te Roosendaal in eigen naam en als lasthebber (procuratie van 1 september 1817, notaris  Charles Geerts te Antwerpen)van Maria Catharina van der Oudera X Johannes Perremans, bouwman wonende te Wilrijk, van Cornelia van der Oudera, bejaarde jd dienstmeid wonende te Antwerpen en van Jacoba van der Oudera X Michiel Costermans, metselaar wonende te Antwerpen; Johannes Francus Maas, schoolonderwijzer wonende te Roosendaal als lasthebber (onderhandse volmacht van 27 augustus 1817) van Catharina van der Oudera X Johannes Mandes, bakker wonende te Antwerpen; Jacobus Cornelis van der Oudera, schoenmaker en Anthonij van der Oudera, smid wonende te Nispen verdelen de goederen uit de nalatenschap van hun tante Anna Cornelia Mies, overleden te Roosendaal op 23 april 1817. De goederen worden verdeeld in twee kavels. Kavel A: Maria Catharina van der Oudera X Johannes Perremans, Cornelia van der Oudera, Jacoba van der Oudera X Mijchael Costermans en Petrus van der Oudera. Kvavel B: Catharina van der Oudera X Jan Francus Mandes, Joacobus Cornelis van der Oudera en Anthonij van der Oudera. In kavel B: een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Markt wijk A nr. .. (sic). O: Jan van den Berg, W: Jan Janbroers, N: de straat en Z: St. Jansdoelen.

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, N7012-90 {Img374-383}.


Schotboek

JS83v {Img124}

Balthazar Antonius Flebbe uit Willem de Keijzer fol. 218 bij veste van 23 oktober 1748 een huis, hof en erf op de Markt op 20£

Habet Cornelis Pieterse Mies bij veste van 12 juli 1760

===

JS372r {Img213}

Cornelis Pieterse Mies uit Johanna Knoop, weduwe en boedelhoudster van Balthazar Antonius Flebbe fol. 83v bij veste van 12 juli 1760 een huis, hof en erf op de Markt op 20£

Habet Dingena Mies bij donatie intervivos van 4 november 1784, notaris J. Fercken

===

JS135v {Img177}

Dingena Mies uit haar oom Cornelis Pieterse Mies fol. 372 bij donatie inter vivos van 4 november 1784 notaris J. Fercken een huis, hof en erf op de Markt op 20£

Overgebracht op Catharina, Jacobus en Anthonie van der Ouderaa NCKL50v. NB deese huijsinge is volgens signature dato 5 november 1784 vertoont ten behoeve C.P. Mies sijn levenlang gedurende met 60 gld sjaars belast.

===

NCKL50v {Img..}

Catharina van der Oudera X Johannes Mandes, Jacobus, Cornelis en Anthonie van der Oudera uit Dingena Cornelia Mies fol. 135v en 315v bij deling van 17 september 1817 notaris G.A. Backx een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Markt A81 op 20£

Ao79&n81

===

NCKL74v {Img…}

Jacobus van der Oudera uit zijn ouders Andries Pieterse van der Oudera en Anna Catharina Mies NCA114a en 2 bij deling van 5 december 1818 notaris G.A. Backx onder kavel F
uit zijn gemeen schot met zijn zuster en broeders Catharina, Cornelis en Anthonie van der Oudera hiervoor fol. 50v bij onderlinge deling en smaldeling van 13 december 1819 notaris G.A. Backx een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Markt A81 op 20£

Ao79&n81