huis Ao89&n91

4 december 1674
Gilliam Moermans als voogd van het weeskind van Marcelis Laureijssen de Jonge waar moeder van is Soetken Stevens voor de ene helft en Thomas Aertssen Vroechrijck (soo den schepen Luijcx relateerde) als oom en voogd met Pieter Anthonissen Obels als toeziender van het weeskind zaliger  de voorschreven Marcelis Laureijssen de Jonge verwekt bij zaliger Elisabeth Anthonissen Obels voor de andere helft vesten Hugo Laureijssen Nelst in een huis, schuur, hof en erf bij het vrijheidshuis aan de Markt. O: het huis en erf van Lenert Ringers, Z: St. Jans-en St. Jorisdoelen, W: met hele gang aan het huis en erf van Dielis Dielissen Verheijden, welke gang altijd zal moeten subject wesen d’uijtweginge ten doene can de guldebroeders van deselve doelen, en N: de Markt. Koopsom:3.700 gld. Met aantekeningen van betalen.

WBA: Roosendaal en Nispen; R274, fol. 83v-84r {Img95}.

Noot: zie ook genealogische aantekeningen #1

===

11 april 1695
Staat, taxatie en deling van de erfgoederen van van Hugo Laureijs Nelst die weduwnaar en boedelhouder was van zailger Helena Betincx volgens haar testament van 7 maart 1692 (notaris J. Dons). Er zijn ergoederen onder Roosendaal en Gastel. De deling is tussen Johannis van Etten X Margo Nelst voor 1/5 part; Aernout Hugo Nelst voor 1/5 part; Laureijs Hugo Nelst voor 1/5 part; Lambrecht Nelst met Nicolas Betincx als testamentaire voogden over Cornelis en Elisabeth Nelst voor 2/5 part. Bij de erfgoederen ondert nr. 1: een huis, hof en erf met de schuur en de weg daaraan dependerende op de Markt. O: huis en erf van Lindert Ringers, W: Dielis van der Heijden, Z: een bansloot en N: de Markt. Dit perceel is niet getaxeerd en ook niet onderdeel van de deling.

WBA: Roosendaal en Nispen; R367, fol. 56r-61r {Img62-67}.

===

11 februari 1711
Elisabeth Nelst in eigen naam en als lasthebster (procuratie van 19 januari 1711 voor schepenen van Baarle) van haar broeder heer Cornelis Hugo Nelst pastor in Baarle Nassau; Petronella Potters in huwelijk gehad hebbende Laureijs Hugo Nelst en diens testamentaire erfgename (testament van 29 maart 1704, notaris H. van Pelt) waarvan het eigendom is geregistreerd op 13 mei 1705; Johannes van Etten als erfgenaam (vogens testament van 3 september 1795, notaris J. Dons) van zijn overleden echtgenote Margareta Nelst waarvan de eigendom is geregistreerd op 26 januari 1711. Te samen vesten zij Aernout Hugo Nelst, respectievelijk hun broeder en zwager Aernout Hugo Nelst in 4/5 parten van een huis, schuur, hof en erf tegenover het vrijheidshuis op de Markt waarvan hetresterende 1/5 part de koper toekomt. O: Petronella Ringers, weduwe van Pieter de Jongh, W: huis en erf van Gillis Verheijden, Z: St. Jansdoelen en N: ‘sherenstraat, Koopconditie van 26 januari 1711, Koopsom: 900 gld voor het gehele huis.

WBA: Roosendaal en Nispen; R310, fol. 13v-14r {Img23}.

===

19 februari 1732
Contract.

WBA: Roosendaal; notaris H. van Pelt, …. {Img..}

===

2 augustus 1734
Akkoord tussen de erfgenamen van Barbra Segers, weduwe van Aernout Hugo Nelst. Hugo Arnouts Nelst en Marijnis Arnouts Nelst meerderjarige jm, gebroeders wonende te Roosendaal te kennen gevende dat  Wouter Coemans, mr schiptimmerman te Breda X Helena Nelst; Adriaen Nelst beurtschipper van Breda op Tergoes; Cornelis Nelst schipper te Zierikzee en Wouter van der Ouderaa, hoefsmid X Anna Nelst. En de laatste twee aangestelde deelvoogden (akte van 18 februari 1732 voor schepenen) over Anna Maria Nelst minderjarig als voor 5/7 parten mede erfgenamen van hun moeder Barbara Segers, weduwe van Aernout Hugo Nelst en voor Hugo Aernout Nelst voor hem zelf en zich sterk makende voor Marijnis Nelst voor het resterernde 2/7 part en ook mede-erfgenamen van Barbara Segers Het akkoord houdt in dat Hugo en Marijnis Nelst behouden de haaflijke en meubilaire goederen, effecten, inboedel en huisraad, goud en zilver, obligaties en de inkomende en uitgaande schulden nagelaten door Barbara Segers onder voorwaarde dat zij de dood-en andere schulden betalen en dat zij nog moeten uitkeren het 5/7  part volgens het contract van 19 februari 1732 gesloten en gepasseerd door notaris H. van Pelt betreffende het huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Markt en een perceeltje land op Kalsdonk. Verder dat Hugo Nelst zal behouden voor hem, zijn erven en nakomelingen het huis, schuur, hof en erf met alle aankleven tegenover het vrijheidshuis op de Markt en verder zal behouden de paarden, koeien en ander vee, karren, ploegen, egge en verder akkergetouw hetgeen bij hen gemeenschappelijk werd bezeten. Hij moet voor rekening nemen datgene wat nog moet worden uitgereikt aan hun zuster Anna Nelst en ook moet hij zijn broeder Marijnis kost en schadeloos houden en aan Mariijnis betalen 1.000 gld plus twee paarden, zijnde een bruine en zwarte ruin, een ploegkar en een bakkar met alt het tuig.
In de marge dat Marijnis Nelst op 6 juli 1735 volledig betaald is.

WBA: Roosendaal en Nispen; R403, fol. 55r-56v {Img130-132}.

===

15 mei 1783
Jan Fercken, secretaris van Roosendaal en Nispen als lasthebber (procuratie van 25 maart 1783, notaris J.F. Mirandolle te Breda) van Adriaen Nelst wonende te Breda vest Pieter Wouterse Schouteren, landman wonende op Langdonk in een huis, schuur, hof en erf tegenover het vrijheidshuis. Schotboek fol. 95. Koopconditie: 23 april 1783. Koopsom: 2.690 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R344, ongefolieerd {Img265}.

===

12 december 1807
Petrus van Vught, notaris en procureur, als lasthebber (procuratie van 28 augustus 1807)  van Adriaan Goderie X Adriana Schouteren en van Lucas van Gogh X Maria Catharina Schouteren vesten Michiel Schouteren in 2/3 parten van een huis, schuur, hof en erf met een rijgang aan de zuidzijde van de Markt A89. O: de gezusters Wittock, W: de weduwe Geert Broos, Z: de doelen en N: de Markt. Het overige 1/3 part behoort aan de verkoper. Verkregen bij publieke verkoop van 3 en 17 september 1787. Koopsom: 2.610 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu568, pag. 345-348 {Img180-182}.

===

22 februari 1811
Michiel Pieterse Schouteren verkoopt uit de hand aan Johannes Kuijpers, koopman, een huis, schuur, hof en erf met de rijgang aan de zuidzijde van de Markt. O: Maria Anna Wittock, Z: St. Joris-en St. Jansdoelen, W: Johannes van den Berg en N: de Markt. Op het onroerend rusten drie hypotheken ten behoeve van Hendrik Rubert, Franciscus Croes en Petrus van Vught voor een totaal van 2.100 gld. Koopsom: 3.500 gld.

WBA: Roosendaal, notaris P. van Vught, N6948-15 {Img42-44}.

===

13 december 1816
Testament van Maria Roem, echtgenote van Johannes Kuijpers wonende A89. Zij legateert aan haar zoon Adrianus Kuijpers de helft van een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Varkensmarkt B139. O: Cornelis van Baal, Z: en W: de straat en N: burgemeester van Gilse, Aan haar zoon Anthonius Kuijpers die bij haar woont legateert zij de helft van een huis, schuur, hof en erf aan de Markt A89. In de marge de opmerking dat de testatrice op 5 mei 1827 is overleden.

WBA: Roosendaal, notaris P. van Vught, N6953-208 {Img76-78}.

===

20 februari 1828
Staat en deling tussen Johannes Kuijpers, weduwnaar van Maria Roem en zijn enig nagelaten kinderen Adrianus en Antonius Kuijpers, kooplieden.
Onder 1) een huis, schuur, hof en erf genaamd den Roskam aan de noordzijde van de Varkensmarkt, aangekomen bij veste van 19 februari 1785. O: Cornelis van Baal en Wilhelmus Raaijmakers, Z: de Varkensmarkt, W: het Vugts-of Domeniedtraat en N: Wilhelmus Raaijmakers. Getaxeerd op 6.000 gld.
onder 2) een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Grote Markt bij het dorpshuis aangekomen bij koopakte van 22 februari 1811. O: G. de Bakker, W: erven van den Berg, Z: de waterloop of St. Jans-en St. Jorisdoelen. Getaxeerd op 4.000 gld.
Onder 3 t/m 10) landerijen. Aan Adrianus Kuijpers wordt onder andere aanbedeeld het huis de Roskam en aan Anthonius Kuijpers het huis bij het dorpshuis.

WBA: Roosendaal, notaris P. van Vught, N6965-27 {Img488-492}.

 


Schotboek

OS(potloodnummer 90; origineel folionummer onleesbaar) {Img51}

Hugo Laureijs Nelst uit Cornelis Jacobsen van Berchem bij veste van 4 december 1674 een huis en erf tegenover het vrijheidshuis op 20£

Habet Laureijs Hugo Nelst bij deling ut supra (= 11 april 1695)

===

JS95v {Img137}

Aernout Hugo Nelst uit de kinderen van Hugo Laureijs Nelst bij veste van 11 februari 1711 een huis en erf tegenover het vrijheidshuis op 20£

Habet Hugo Aarnouds Nelst bij contract van 2 augustus 1734 overgezet fol. 95r

===

JS95r {Img136}

Hugo Aernout Nelst uit Hugo Aernouds Nelst en zijn broeder Marijnis Aernouds Nelst fol. 95v bij contract van 2 augustus 1734 een huis en erf tegenover het vrijheidshuis op 20£

Habet Pieter Schouteren bij veste van 15 mei 1783 overgeboekt fol. 444.

===

JS444v {Img..}

Overgebracht op Michiel Schouteren NCKL10 bij veste van 12 december 1807, pag. 345.nu voor het geheel

Modo Adriana, Maria Catharina en Michiel Schouteren bij transport van 8 augustus 1806 (notaris P. van Vught).

Pieter Wouterse Schouteren uit Adriaen Nelst fol. 95 bij veste van 15 mei 1783 een huis en erf tegenover het vrijheidshuis op 20£

===

NCKL10v {Img208}

Michiel Schouteren uit zijn gemeenschappelijk schot met zijn zusters Adriana en Maria Catharina Schouteren fol. 444v bij veste van 12 december 1807, pag. 345 een huis, schuur, hof en erf met een rijgang, aan de zuidzijde van de Markt op 20£.

Overgebracht op Johannes Kuijpers NCVr15v

===

NCVr15v {Img64}

Jan Kuijpers uit Michiel Schouteren NCKL10v bij koopcontract van 22 februari  1811 (notaris P. van Vught) een huis, schuur, hof en erf op de zuidzijde van de Markt op 20£