huis Ao90&n92

Minuutplan Sectie L

Hulpkaart RSD_93_RSD00L

 


10 april 1663
Jacob Henricx de Ringere en Catelijn Hendricx de Ringere, weduwe van Niclaes Jacobssen Swijgers, geassisteerd door haar broeder Jacobus Ringers vesten hun broeder Lenert Ringers in 2/3 van een huis, hof en erf op de Markt waarvan de koper het resterende 1/3 part toekomt. O: met de gemeenschappelijke gang aan het huis van hun moeder Pieterken Jacobs, scheijdende op den halven ganck ende welck huijs van Pierken geven recht van servituijt active en heeft aengaende de loode buijse die het water afflegt van dese huijsinge in den regenback specterende aen hun moeders huijs, alsoo sulcx bij provisie ende gedooge tot wederseggers toe is gemaect, Z: de bansloot nevens St. Jan en St Jorisdoelen, W: metten gemeenen muer ende gote daer op leggende aen de huijsinge ende erve van Marcelis Laureijs de Jonge als mede desselfs schuere die ontrent het midden van de erve ofte hoff in dese erve inspringt sulcx soo verre deselve schuere strect tussen die selve schuere ende doornen thuijn van hare vercoopers moeder voornoemt, alleen blijft een ganck, leijdende in het achterhofke op de voorschreven bansloot ende moete dezelve westseijde muer tusschen dese huijsinge ende Marcelis de Jonge huijs als gemeen soo voorschreven is, mitsgaders de loode goten weertsijts halff ende halff onderhouden werden, en N: de Markt. Koopsom voor het 2/3 gedeelte: 2.633 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R264, fol. 35r-v {Img52-53}.

===

14 november 1729
Johan van Pelt als lasthebber (procuratie van 14 september 1729 te Sluijs, notaris J. de Veij) van Pieter Geleets, luitenant in dienst van de Verenigde Nederlanden en zijn echtgenote Johanna Poppe vest Hendrick van Pelt, notaris en procureur in 1) een huis en erf aan de Markt. O: voornoemde notaris van Pelt, W: de weduwe van Aernout Nelst, Z: St. Jan-en St. Jorisdoelen en N: de Markt; 2) de hof en schuur achter {het huis van de weduwe Nelst}. leggende tot de sloot toe, nevens den pad af aldaer oock leggende met de helft van de gangh aldaer, oock leggende met de helft van de gangh tussen dese huijsinge ende huijsinge van de voornoemde notgaris en procureur van Pelt om deselve te mogen gebruijcken.

WBA: Roosendaal en Nispen; R328, fol. 76v-77v {Img84-85}.

===

2 september 1783
Jan Fercken, secretaris en stokhouder, als lasthebber (procuratie van 18 juli 1783) van Anthonetta Luijcx, weduwe van Gerardus van Rooij vest Martina Panis, weduwe van Jan Francus Withoek in een huis, schuur, hof en erf op de zuidzijde van de Markt. O: de koopster, W: Pieter Schouteren, Z: St. Jan-en St. Jorisdoelen en N: ‘sherenstraat. Schotboek: fol. 86v. Verhypoteekt met 1.500 gld ten behoeve van Godefridus Martinus Beerenbroek op 11 juni 1778. Koopconditie van 6 augustus 1783. Koopsom: 1.970 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R344, ongefolieerd {Img283-284}.

===

16 maart 1795
Testament Johanna Withoek.

WBA: Roosendaal en Nispen, AMu555, … {Img… }.

===

17 maart 1799
Testament van Maria Anna Withoek.

WBA: Roosendaal en Nispen, AMu555, … {Img…}. 

===

3 november 1826
Testament van Maria Anna Wittoek, rentenierster, Zij pre-legateert aan haar nicht Cornelia Withoek X Gerardus de Bakker en bij vooroverlijden haar kinderen en nakomelingen 1/3 part van hetgeen haar toebehoort in een woonhuis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Markt; O: Josephus Hellemons, W: huis en erf voor een gedeelte haar toebehorende en thans bewoont door Cornelis Kampen. 

WBA: Roosendaal, notaris P. van Vught, N6963-155 {Img146-148}.

===

10 juli 1827
Staat en inventaris van de nalatenschap van Maria Anna Wittoek in leven rentenierster gewoond hebbende wijk A en aldaar overleden 24 juni 1827 op verzoek van Gerardus de Backer, hoedenfabrikant en Wilhelmus van Spilbeek, banketbakker wonende te Antwerpen als aangestelde executeren van de overledene volgens testament van 3 november 1826 voor notaris van Vught. Er zijn zeer veel roerende goederen. Bij de vaste goederen: 1/3 part in een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Markt waar de overledene heeft gewoond en 9/12 part in een huis, schuur, hof en erf westwaarts aan het voorgaande huis en erf. Verder nog enkele percelen zaailand. Verder nog diverse papieren.

WBA: Roosendaal, notaris P. van Vught, N6964-129 {Img468-…}.

===

20 november en 4 december 1827
Publieke verkoping op verzoek van de erfgenamen van Maria Anna Wittoek in haar leven rentenierster en overleden te Roosendaal 24 juni 1827. De erfgenamen zijn: 1) Gerard de Backer, hoedenfabrikant in huwelijk gehad hebbende Cornelia Wittoek en als gemachtigde (procuratie van 2 juli 1827 zij bijlage bij de staat van 10 juli 1827, notaris P. van Vught) van zijn behuwde zusters Johanna Wittoek X Hendrik Verhoeven koopman; Hubertine Wittoek weduwe van Johannes Segers en Francisca Wittoek X Johannes Verdussen, particulieren allen wonende te Breda. 2) Gerard de Backer als gevolmachtigde (procuratie van 14 juli 1827, notaris W. van Welij) van Theodorus Verbraak, schipper wonende te Rotterdam. 3) Gerard de Backer als gevolmachtigde (procurtie van 14 juli 1827, notaris W. de Klerk te Oudenbosch) van Petronella Adriana en Anna Cornelia Verbraak, winkeliersters en tapsters wonende te Oudenbosch. 4) Gerard Adriaan Backx, notaris als gemachtigde (onderhandse procuratie van 25 juni 1827) van Francisca Verbraak, begijntje te Hoogstraten. 5) Maria Potters X Adriaan Suijkerbuijk, winkelier. 6) Martien Potters, schipper wonende op de Leur onder Etten. 7) Dingena van Zundert, weduwe van Steven Potters, werkvrouw wonende te Gastel als moeder en voogdesse van de minderjarige Jacoba Potters. 8) Adriaan verbraak, schipper wonende te Oudenbosch als toeziende voogd over Jacoba Potters. 9) Pieter van Spilbeek, particulier.
De eerste koop: 2/3 gedeelte in volle eigendom en de blote eigendom van het andere 1/3 gedeelte van een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Vlasmarkt A90/92. O: Gerard de Bakker, Z: een waterloop, W: Jan Kuijpers en N: de Vlasmarkt. Het vruchtgebruik van 1/3 van dit huis behoort aan Mara Hellemons te Mechelen om na dood van haar met de blote eigendom ten behoeve van de eventuele bezitter van het huis verenigd te worden. Het huis is mondeling verhuurd aan Cornelis Kampen tot 1 mei 1828 voor 70 gld/jr. De beukentuin aan de westzijde van het huis en erf is aan dezelfde eigen en het haksel met de haag of tuin aan de oostzijde behoort aan het huis van de Backer.
De tweede t/m vijfde koop betreft percelen land.
Op de tweede zitdag wordt gemeld dat bij de voorlopige koop op de eerste zitdag er een foutje is opgetreden. Het schutsel aan de oostzijde van het huis en aanhorigheden wat aan deze koop eigen is, aan de huizinge oostwaarts a staande terwijl hetzelfde  aan eerst gemelde huis is toebehorende. Koper Gerard de Bakker.

WBA: Roosendaal, notaris W. van Welij, N7065-352 en 357 {Img142-..}.  

===

14 mei 1828
Deling van de nalatenschap van Maria Anna Wittoek. De erfgenamen zijn: Gerardus de Backer, hoedenfabrikant te Roosendaal als gemachtigde (procuratie van 2 juli 1827) van zijn zusters Johanna Wittoek X Hendrik Verhoeven, koopman, Huberdina Wittoek weduwe van Johannes Segers en Francisca Wittoek X Johannes Verdussen, allen wonende te Breda en kinderen van Martinus Wittoek en erfgenamen voor de eerste partij van Maria Anna Wittoek volgens testament van 3 novmeber 1826. Wilhelmus van Spilbeek, banketbakker woennde te Antwerpen in eigen naam en als gemachtigde (procuratie van 30 juli 1827 te Antwerpen)van zijn broeders Pieter en Anthonius van Spilbeek, banketbakkers en zijn zuster Clara Maria van Spilbeek particulieren wonende te Antwerpen als erfgenamen voor de blote eigendom en Pieter van Spilbeek, particulier wonende te Roosendaal als erfgenaam van het vruchtgebruik voor de tweede partij. Gerardus de Backer als gemachtigde (procuratie van 30 juni 1827 notaris P. van Vught) van Theodorus Verbraak wonende te Rotterdam. Gerardus de Backer als gemachtigde (procuratie van 14 juli 1827), notaris P. van Vught) van Pietronella, Adriana en Anna Cornelia Verbraak de tappersaffaire doende in Oudenbosch. Gerardus Adrianus Backx, notaris te Roosendaal als gemachtigde (procuratie 25 juni 1827) van Francisca Verbraak, begijntje te Hoogstraten. Maria Potters X Adriaan Suijkerbuijk, werklieden te Roosendaal en Adriaan Suijkerbuijk zich nog sterk makende voor zijn zwager Martien Potters, schipper wonende op de Leur. Dingena van Zundert weduwe van Steven Potters, werkvrouw wonende te Gastel als moeder en voogdes van haar enig minderjarig kind Jacoba Potters. Adriaan Verbraak, schipper wonende te Oudenbsoch als toeziener van Jacoba Potters uitmakende de nakomelingen van Jacoba Wittoek verwekt door Adriaan Verbraak en erfgenamen van de genoemde overledene. Volgt een uitleg over het prelegaat van Pieter van Spilbeek.
De erfgenamen: 1) Pieter van Spilbeek en zijn vier kinderen Wilhelmus, Pieter, Anthonie en Clara Maria van Spilbeek; 2) Cornelia Wittoek X Gerardus de Backer het huis en toebehoorten onder artikel 8, maar moet ter egalisatie nog uitkeren; 3) Johanna Wittoek; 4) Huberdina Wittoek; 5) Francisca Wittoek X Johannes Verdussen; 6) Theodorus Verbraak; 7) Franciscus Verbraak; 8) Pietronella, Adriana en Anna Cornelia Verbraak; 9) Maria Potters X Adriaan Suijkerbuijk; 10) Martien Potters en 11) Dingena van Zundert, weduwe van Steven Potters als moeder en voogdes van Jacoba Potters.

WBA: Roosendaal en Nispen; notaris P. van Vught, N6965-73 {Img351-364}.

===

23 juli 1869
Testament van Cornelia de Backer weduwe van Cornelis Dielemans, winkelierster. Zij legateert aan haar zoon de eerwaarde her Gerardus Cornelis Dielemans een aantal percelen op de Kortendijk en Langdonk. Zij legateert aan haar dochter Petronella Gerardina Dielemans en bij vooroverlijden aan haar wettige afstammelingen een huis en erf aan de zuidzijde van de Markt A105 {noot: dit was voorheen huis Ao91&n93} kadastraal L652 en L653 thans door de testatrice bewoond en nog enige percelen op de Kortendijk tegen inbreng van respectievelijk 1.300 gld en 300 gld. Aan haar dochter Maria Anna Martina Dielemans  en bij vooroverlijden aan haar wettige afstammelingen bij plaatsvervanging een huis en erf aan de zuidzijde van de Markt A104 (noot: dit was voorheen huis Ao90&n92}, kadastraal L654 en L655 tegen inbreng van 5.000 gld en een huis en erf in de Sint Annastraat C21, kadastraal L987 tegen inbreng van 1.500 gld. Tot erfgenamen benoemt zij al diegenen die volgens de wet daartoe behoren.

WBA: Roosendaal; notaris H.A.A. Wenning, N-II-2468-139 {Img316-317}.


Schotboek

JS96r {Img137}

Leendert Hendr. Ringers bij veste van 10 april 1663 een huis en erf tegenover het vrijheidshuis op 16£

Habet Hendrik van Pelt, notaris en procureur bij veste van 14 februari 1729 overgezet fol. 479v

===

JS(479v)480v {Img90}
Hendrick van Pelt uit Johanna Poppe fol. 96 bij veste van 14 november 1729 een huis en erf tegenover het vrijheidshuis op 16£

Habet Gerard van Roij bij veste van 18 november 1737 overgezet fol. 86

===

JS95v {Img137}

Jan Withoek uit Anthonetta Luijcx weduwe van Gerardus van Rooij fol. 85v bij veste van 2 september 1783 een huis en erf over het vrijheidshuijs op 16£

Habet Johanna, Boudewijna en Maria Anna Withoek bij donatie intervivos voor schepenen {noot: geen datum vermeld}.

===

Modo Maria Anna Withoek voor het geheel als erfgename van haar zuster Johanna Withoek volgens mutueel testament van 17 maart 1799 (schepenen)

Boudwina Withoek 1/3 en Maria Anna Withoek alnu voor 2/3 als erfgename van haar zuster Johanna Withoek die overleden is op 20 april 1819 volgens testament van 16 maart 1795 (schepenen)

De gezusters Johanna, Boudewina en Anna Maria Withoek uit hun moeder fol. 62v, 95v en 100 een huis en erf tegenover het vrijheidshuis, voor deze gekomen van Gerard van Rooij op 16£

Ao90&n92