huis Bo122&n217

Volgens de legger van eigenaren en gebruikers van gebouwen, huizen en erven, per wijk aangelegd door de municipaliteit, met verwijzing naar de folio’s in de ‘Schotboecken’, jonge serie, en de ‘Nieuwe Caternen’, leggers houdende gegevens over de ligging, naamgeving, juridische status, eigenaar, oud-eigenaar en eigendomstitel van huizen en landerijen, over de grootte van percelen,
alsmede over de jaarlijkse aanslag in de verpondingen, aangelegd 1723 en bijgehouden tot 1825, gedateerd ca. 1810 {AMu270} is het huis Bo122&n217 van de respectievelijke drossaards Motman en Panneboeter belast met 34£ 6 st 8 penn. Uit de schotboeken blijkt dat het oorspronkelijk gaat om twee huizen. Namelijk een huis dat hij aangekocht had in 1757 en belast was met 17£ 16 st 8 penn en een huis aangekocht in 1760 en belast met 17£. Dus samen 34£ 16 st 8 penn. 


het oostelijk huis

14 juni 1700
Petrus Drinckvelt wonende te Breda vest Pieter Harel schout in een huis, hof en erf met de schuur aan de noordzijde van de Molenstraat. W: het huis en erf van Josina Nuijts, N: weide van Lodewijk Bartelen van der Riet, O: huis en erf van e her Harel van Johan Corput gekocht en Z: ‘sherenstraat. Koopcontract: 21 mei 1700. Koopsom: 1.600 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R299, fol. 111 {Img123}.

===

1 juli 1724
Elisæus Fredrik Harel, schepen en ontvanger als lasthebber van Barbara Disponteijn weduwe en boedelhoudster van Pieter Harel in leven schout van de vrijheid voor de ene helft en nog als lastbebber van Barbara Disponteijn als moeder en testamentaire (volgens besloten testament  van 29 november 1691 notaris Willem van Bommel te Breda) voogdesse van haar twee minderjarige kinderen Anthonij Pieter en Hendrick Pieter Harel; item van mr Willem Adriaen Harel, auditeur van de domeinen van zijne majesteit van Groot Brittanie en van Christiaen Jan Harel luitenant ten dienste van de Verenigde Nederlanden (procuratie in de conditie van verkoop voor schepenen van Roosendaal van 26 april 1724) en nog in eigen naam voor de wederhelft vesten Caral van Naersen, schout, in een huis hof en erf in de Molenstraat. O: Tanneke Cornelisz d’oude, W: Francois Otgens, Z: ‘sherenstraat en NL Johan de Moor. Koopconditie: 26 april 1724. Koopsom: 13.000 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R323, fol. 51v-52r {{Img63}.

===

20 maart 1752
Laurens Pels, schepen en substituut ontvanger als lasthebber (procuratie van 16 maart 1752, notaris Cornelis Wiercx te Breda) van Carel van Naerssen, rentmeester van de domeinen van de prinses douarière van Oranje-Nassau vest Reiner van der Gon en zijn echtgenote C.J. Rupertus wonende te Roosendaal in een huis, hof, stal en erf met een klein huisje daar oostwaarts aan. Koopcontract: 10 februari 1752. Koopsom: 6.600 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R337, ongefolieerd {Img227-228}.

===

25 maart 1757
Reijnier van der Gon, schepen en ontvanger van de convooien en licenten en zijn echtgenote Jacoba Catharina Rupertus vesten mr Gerardus Wilhelmus Motman, officier van de vrijheid in een huis, hof en erf aan de noordzijde van de Molenstraat. Koopcontract: 12 februari 1757. Koopsom: 6.000 Kgld.

WBA: roosendaal en Nispen; R338, ongefolieerd {Img146}.


Schotboeken

OS138r {Img166}

Adriaan Segers van Abraham Kegelers een huis en erf op 14£

In college februari 1694 het huis vanwege de schade geleden door de brand van 1687 tot het jaar 1700 gefault  bij notariële deling en registratie van 24 mei 1696 dit huis aan de kindren van Anna Zegers met name Adriaan en Pieter Drinckvelt.

===

OS 137v {Img166}

Modo Pieter Harel schout bij veste van 14 juni 1700

Modo Pieter Drinckvelt bij deling van 14 maart 1698

Adriaan en Pieter Drinckvelt, kinderen van Anna Adr. Zegers hiernevens uit hun grootvader Adriaan Zegers een huis en erf in de Molenstraat bij deling notarieel en geregistreerd 24 mei 1696 op 14£

===

OS108r {Img142}

Pieter Harel, schout uit Pieter Drinckvelt fol. 137, komende alvorens van Adriaen Zegers, bij veste van 14 juni 1700 een huis, hof en erf aan de Molenstraat op 14£

===

JS129Ar {Img194}

Modo Reinier van der Gon cum uxore bij veste van 20 maart 1752

Modo Carel van Naerssen schout bij veste van 1 juli 1724

Pieter Harel, schout uit Pieter Drinckvelt fol. 137v bij veste van 14 juni 1700 een huis en erf in de Molenstraat op 14£

Habet mr Gerard Wilhelmus Motman bij veste van 25 maart 1757 overgezet fol. 191

===

NCMo1R {Img55}

Gerrit Willem Motman, drossaard en ontvanger van Roosendaal en Nispen en rentmeester van de Prins van Oranje-Nassau over Stad en Baronie van Breda uit Reijner van der Gon fol. 129 bij veste van 25 maart 1757 een huis, hof en erf in de Molenstraat op 17£ 16 st 8 penn.

Habet drossard Panneboeter bij veste van 29 november 1790, overgebracht Malenstraat 155v 


Schotboeken

JS125Av {Img191}

{Jan van Unum} uit Anthonij Otgens fol. 127v bij veste van 29 december 1727 een huis en erf in de Molenstraat op 17£

Habet Michiel Boes bij veste van 14 september 1745 overgezet de andere zijde

===

JS125Ar {Img190}

Michiel Boes uit Johan van Nunum fol. 125v bij veste van 14 september 1745 een huis en erf in de Molenstraat op 17£

HAbet de heer officier Motman bij veste van 19 november 1760 fol. 197

===

NCMo1R {Img55}

Gerrit Willem Motman, drossaard en ontvanger van Roosendaal en Nispen en rentmeester van de Prins van Oranje-Nassau over Stad en Baronie van Breda uit Anna Elisabeth Leeuwerk weduwe van Michiel Boes fol. 125 bij veste van 9 november 1760 een huis, hof en erf in de Molenstraat ten westen van het voorschreven huis op 17£

Habet drossard Panneboeter bij veste van 29 november 1790, overgebracht Malenstraat 155v 

 


pro memorie

17 augustus 1787
mr Willem Brand ontvanger van Terheijden en schepen in wette van Roosendaal en Nispen als lasthebber van executeuren van van Petronella Moerincx, in leven weduwe van Pieter Duvelaer van Campen, gewoond en overleden op 11 december 1786 te Middelburg vest mr Gerrit Willem van Motman, drossaard en ontvanger van Roosendaal en Nispen en rentmeester  van de domeinen van stad en landen van Breda, voor wie compareerde Jan Fercken, tweede schepen in wette, in een huis, tuin en tuinhuis op de noordzijde van de Molenstraat. Schotboek fol. 129. Koopcontract: 10 april 1787. Koopsom: 3.020 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img…}.

===

NCMo12r {Img66}

.. uit de erfgenamen van Pietronella Moerincx in leven weduwe van Pieter Duvelaer van Campen fol. 129 bij veste van 17 augustus 1787 een huis, hof en erf aan de noordzijde van de Molenstraat

Overgebracht op mr G.W. Panneboeter fol. 155