huis Bo138&n232

8 maart 1658
Jan Wittebols, Cornelis Wittebols, Thomas Wittebols, Janneken Wittebols X Felix Goedesoon en vanwege de absentie van haar man geassisteerd door Jan Wittebols haar broeder, Cornelis Mertens Molener X Willemina Wittebols en Dingeman Lenerts van Heul X Catharina Wittebols vesten Jan van Ameldonck in een huis, hof en erf op de Paardenmarkt. O: Mattijs Swerts, N: St. Sebastiaansdoelen, W: het huis de Roscam en Z: de Paardenmarkt. Koopsom: 4.205 gld. Alles betaald op 27 februari 1660.

WBA: Roosendaal en Nispen; R259, fol. 36v-37r {Img53}.

===

6 juni 1711
Jacobus van Barel, koopman als lasthebber van Maria van Ameldonck, begijntje op het begijnhof van Hoogstraten ( bij akte van donatie van 2 april 1711, notaris J. Dons en geregistreerd 9 mei 1711) vest Thomas van Ameldonck en zijn echtgenote Margareta Betincx in de helft van een huis, hof en erf op de Paardenmarkt waarin Thomas van Ameldonck al de wederhelft bezit. Getaxeerd op 200 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R310, fol.40v {Img50}.

===

10 februari 1723
Jacobus Cornelissen van Barel X Adriana Betincx vest Johan de Moor in een huis, hof en erf op de Paardenmarkt. O: de weduw van Matthijs van Unum, W: het huis den Roscam, Z: ‘sherenstraat en N: St. Sebastiaansdoelen. Koopcontract: 15 januari 1723. Koopsom: 550 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R322, fol. 14r-v {Img27-28}.

===

4 juli 1744
Elisæus Frederik Harel, schepen in wette, met Anthonij Berkmans, notaris en procureur te Tholen als lasthebbers (procuratie van 25 februari 1742, notaris S. Bosschart) van Cornelia Johanna Wickaerts X Jan Gourée wonende in St. Philipsland, van Daniel Fret, wonende te Vlissingen die procuratie heeft van Amelia de Moor, bejaarde dochter en Elisabeth Ketelaer X Jan de Moor; item als lasthebbers (procuratie van 7 maart 1742, notaris S. Bosschart) van Pieter van der Eijck, mr grutter wonende binnen de stad Tholen en getrouwd met Magdalena van Haemsteede, dochter van Nicolaes van Haemsteede en Johanna Stevense welke laatste een dochter was van wijlen Adriaan Stevens en Goudina de Moor die een zuster was van wijlen Adriaan Stevens en Goudina de Moor; item als lasthebbers (procuratie van 29 augustus 1742, notaris Abraham van Reet) van {stierman; Herman?} Jan de Moor; item als lasthebbers (procuratie van 11 februari 1743, notaris Pieter Michiel de Lichte te Middelburg) van Maria Catharina Dankersauw, weduwe van Willem de Moor en dr Galenus Fratel en David Macquet als aangestelde voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van voornoemde Willem de Moor en zijn overleden echtgenote Cornelia Huijssen met name Antonij en Johanna de Moor en nog van Daniel van Engelsdorp X Clara de Moor die mede een dochter is van Willem de Moor; allen erfgenamen ab intestato voor 11/12 parten van Johan de Moor gewoond en overleden te Roosendaal; en Nicolaas Tieboel, schepen in wette als aangestelde voogd (akte van 25 juni 1744, volgens akte van substitutie door Anthonij Berkmans) over Govert en Jan de Moor voor het resterende 1/12 part vesten Helena Sanderus, meerderjarig dochter in een huis en erf met de hof daerachter tot de houte heijninge van de schuere aldaer, aan de noordzijde van de Varkensmarkt. Geen belendingen vermeld. Koopcontract van 6 mei 1744. Koopsom: 395 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R336, ongefolieerd {Img101-102}.

===

13 oktober 1760
Jacobus Gerardus van der Vis, procureur, als lasthebber (procuratie van 7 augustus 1769) van Helena Sanderus vest Adriaan Ploegmans, mr stoelmaker te Roosendaal in een huis, schuur, hof en erf op de noordzijde van de Varkensmarkt. Koopcontract: 1 september 1760. Koopsom: 590 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R339, ongefolieerd {Img98).

===

26 juni 1794
Adriaan Ploegmans vest Cornelis van Baal in een huis, schuur, hof en erf op de Paardenmarkt, nu genaamd de Varkensmarkt. Koopcontract: 20 juni 1794. Koopsom 600 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R346, ongefolieerd {Img79}.

===

20 mei 1803
Cornelis van Baal vest Johannes Kuijpers in een hof en erf van circa 13 Roeden van des verkoopers hof geleegen agter zijne huijsinge aan de noordzijde van de Molenstraat, naast die van den kooper. W: de koper, N: W.B. Vissers met half schutsel, O: Cornelia Potters zonder heg of tuin en Z: eigen erf van de verkoper, tusschen hetwelke een behoorlijk schutsel zal moeten worden gesteld ten kosten van de verkooper en kooper en dat door hun of hun opvolgers zal moeten worden onderhouden.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu567, pag. 310-311 {Img157}.


Schotboek

OS124v {Img153}

Habet Thomas van Ameldonck bij donatie en veste van 6 juni 1711

Jan van Ameldonck gevest 8 maart 1658 van Thomas Janssen Wittebol een huis en erf in het Nieuwdorp op 14£

Habet Jacobus van Barel nomine uxoris bij deling van 18 maart 1722, overgezet fol. 123v

===

OS123v {Img152}

Jacobus van Barel X Adriana Betincx uit Thomas van Ameldonck fol. 124 bij deling van 18 maart 1722 een huis, hof en erf op de Paardenmarkt op 14£

Habet Johan de Moor bij veste van 10 februari 1723

===

JS120Av {Img186}

Johan de Moor uit Jacobus van Barel nomine uxoris fol. 123v bij veste van 10 februari 1723 een huis, hof en erf op de Paardenmarkt op 14£

Habet Helena Sanderus vide fol. 117v en de weduwe van Joh. Swaens vide fol. … {sic}.

===

JS117Av {Img183}

Modo Adriaan Ploegmans bij veste van 13 oktober 1760 en nader transport voor schepenen in november 1785

Helena Sanderus uit Joh. de Moor fol. 120 bij veste van 4 juli 1744 een huis, hof en erf op de Paardenmarkt op {10£}

Habet Cornelis van Baal bij veste van 26 juni 1794 overgezet hier naast

===

JS118Ar {Img183}

Cornelis van Baal uit Adriaan Ploegmans fol. 117v hier nevens bij veste van 26 juni 1794 een huis, hof en erf op de Paardenmarkt, nu genaamt de Varkensmarkt op 10£

Hiervan is 13 Roeden erf aan Jan Kuijpers bij veste van 20 mei 1803 vide NCVr15