huis Bo40&n138

Bo40&n138

L415

Belast met een cijns van 18 st aan het gasthuis


13 mei 1642
Maijken Thomas van Rijn X Jasper Roelants die absent is en Thomas Pietersen X Margriet Pieters als weduwe en boedelhoudster van Thomas van Rijn vesten Anthonis Commersen van Osta in 2/3 part van een huis, hof en erf aan de loop in het Nieuwdorp. Het resterende 1/3 deel komt toe de koper nomine uxoris. O: ‘sherenstraat, Z: waterloop, W: Dielis Bloes cum suo en N: Corn. Jacobsen van der Vliet. Koopsom voor het geheel: 4.800 gld. In de marge: Jasper Roelen Cuijl X Margriet Peeters verklaren dat de weduwe van Anthonij Commersen van Osta alles volledig heeft betaald per 29 april 1696.

WBA: Roosendaal en Nispen; R245, fol. 46r-v {Img53-54}.

===

1 april 1658
Adriana Cornelissen Ruijsen, weduwe van Jacob Thomassen Smit voor de ene helft en Cornelis Cornelissen Mies als voogd en Jan Adams als toeziender van de weeskinderen zaliger de voorschreven Jacob Thomas voor de andere helft vesten Lodewijck Cornelissen Toleners in een huis, hof en erf in de Molenstraat. O: de weduwe Mattheus Heestermans, Z: de waterloop, W: Henrick Pietersen Block, molder en N: ‘sherenstraat. Koopsom: 2.625 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R259 {Img67}.

===

31 maart 1659
Lodewijk Cornelissen Toleners vest Jasper Roelofs Cuijl in een huis en erf in de Molenstraat gekomen van de weduwe en kinderen van Jacob Thomassen Smit volgens akte van 1 april 1658. O: de weeskinderen van Mattheus Heestermans, Z: bansloot of loop, W: Henrick Adriaenssen, mulder en N: ‘sherenstraat. Met uitgebreide bepalingen over het gebruik van de hof. Koopsom: 207 gld 10 st.

WBA: Roosendaal en Nispen; R260, fol. 39r {Img52}.

===

10 juni 1711
Martijntje van Caulil weduwe van Matthijs van Unum als lasthebber (procuratie van 28 april 1711) van Jan Jasperse Cuijl vest Mattheus Coenot in een huis, hof en erf op de zuidzijde van de Molenstraat. O: de kinderen Pieter Heestermans, W: de weduwe van Adriaen Verbreght, Z: ‘sherenwaterloop en N: ‘sherenstraat. Volgens conditie van 18 mei 1711. Koopsom: 560 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R310, fol. 41v-42r {Img51}.

===

30 juli 1756
Anselmus Segers als lasthebber (procuratie van 12 april 1756, notaris Francois Haes Verleg te Rotterdam) van Harmanus Tholenaar, Mattheus Tholenaars, Johannes Tholenaars, Pieter Tholenaars en Lodewijk Tholenaars allen wonende te Rotterdam kinderen van Lodewijk Harmanse Tholenaar en van Harmanus Tholenaars als de oudste manspersoon uit de familie volgens testament (notaris L. Sanderus 16 mei 1742) van Mattheus Koenot vesten Adriaan Adden in een huis, schuur, hof en erf op de zuidzijde van de Molenstraat. Schotboek: fol. … {sic}. Koopcontract 9 juni 1756. Koopsom 640 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen R338, ongefolieerd {Img129}.


Schotboek

OS170r {Img200}

Modo Mattheus Coenot bij veste van 10 juni 1711

Jasper Roelen Cuijl, schipper, gevest 31 maart 1653 een huis en erf op 8£

===

JS153 {Img218}

De kinderen van Lodewijk en Marijnis Tholenaers

Modo Herman Lodewijkse Tholenaer bij testament van 16 mei 1742 (notaris L. Sanderus), met off onder zoodanige restrictie als in de voorschr. testament breder is geexpresseert

Mattheus Coenot uit Jasper Roelen Cuijl fol. 170 bij veste van 10 juni 1711 een huis en erf op 8£

Habet Adriaen Adden bij veste van 30 juli 1756 overgezet fol. 452v

===

JS452Av {img62}

Adriaan Adden uit de kinderen van Lodewijk en Marijnus Tholenaars fol. 153 bij veste van 30 juli 1756 een huis en erf op 8£

Habet Adriaan Adden overgebracht NCMa

===

NCMa21r {Img22}

Adriaan Adden uit zijn gemeenschappelijk schot met zijn zusters Maria Catharina en Adriana Maria Adden fol. 432, 451v en 452 bij onderlinge deling van 16 september 1785 een huis en erf aan de zuidzijde van de Molenstraat op 8£


Manuaal van de Gasthuismeesters

B40: 18 st/jr = 90 cent/jr

  • Jacob Thomas Smits bij veste van 2 {?}mei 1642
  • Jasper Roelen Cuijl
  • Aarnout van der Zanden, bij veste van 2 {?} mei 1692
  • Hendrick Pietere Costermans
  • Mattheus Coenot
  • Lodewijk Tholenaars, kuiper
  • Adriaan Adden
  • Pieter Stoffelen