huis Bo64&n161

5 augustus 1653
Willem van Lis als lasthebber (procuratie van 20 juli 1653) van Willem Claessen Laethaver vest Jan Ruijten in een huis, hof en erf in de Molenstraat bij de Hoochbrugge. O: de erfgenamen van Pieter Pietersen, metselaar, Z: Bastiaen Janssen Cril, W: Michiel Diericxsen en N: ‘sherenstraat off plaetse. Het geheel is nog belast met 24 gld aan de rentmeester Winteroij en 150 gld aan het Godshuis, 11 gld aan Pieter Coenraets en 11 gld 5 st aan de weduwe van Aert Hanecops. De koopsom is 475 gld (volgens bezetting en evictie en schulden worden met de koop gezuiverd). Op 16 mei 1658 verklaart Willem Claesse Laethaver dat Jan Ruijten alles heeft betaald.

WBA: Roosendaal en Nispen; R255, fol. 75r-v {Img84-85}.

===

23 september 1683
Jacobus Ruijten, jm circa 22 jaar oud, transporteert uit vrije wil aan zijn zwager Anthonij van Osta, apotheker en de nakomelingen van diens echtgenote zijn gerecht aandeel in de erfenis van zijn moeder zaliger volgens testament voor notaris G. van Rijen (geen datum genoemd), zijnde 500 gld.

WBA: Roosendaal; N6651 ongenummerde akte {Img31}.

===

9 mei 1690
Testament van Elisabeth Ruijten, jd, ziek op bed liggende. Zij benoemt tot haar erfgenaam haar zuster Martientje Ruijten, weduwe van Anthonij van Osta. Dit uit consideratie en alsmede uit verleende diensten. In het bijzonder haar gelden en het gedeelte dat haar toekomt in een huis en brouwerij bij de Hoge Brug, die haar is toegekomen van haar vader.

WBA: Roosendaal; notaris J. Dons, N6699, fol. 25r-v {Img25r-v}.

===

12 november 1696
Martina Ruijten, weduwe en boedelhoudster van Anthonij van Osta, als erfgename (testamenten van 23 september 1683, notaris N. Huijgens en van 9 mei 1690, notaris J. Dons) van Elisabeth Janssen Ruijten en van Jacobus Ruijjten haar zuster en broeder voor 2/5 part; Johan Pietersen van Woestenbreg als voogd over Pieter Janssen Ruijten (zie aposille van 20 oktober 1696) voor weesmeesters, voor 1/5 part; Jenno Janssen Ruijten meerderjarige geestelijk dochter voor 1/5 part, Alle comparanten samen voor 4/5 part als erfgenamen van Cornelia Janssen Ruijten en voorschreven Woestenberg nog namens Hendrina Nouwens, weduwe en boedelhoudter van Cornelis Ruijten voor het resterende 1/5 part in de erfenis van Cornelia Janssen Ruijten vesten Arnoldus Crol in een huis, hof en gorsdries aan de Hoge Brug. O: de brouwerij van David Pijper, W: het huis en erf van Hendrik Evertsen, Z: gorsdries met’sherenwaterloop en N: ‘sherenstraat. volgens koopcontract van 23 oktober 1696. Koopsom: 1.600 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R295, fol. 86r-87v {Img94-96}. 

===

27 mei 1711
Adriaan van Weel X Janneken Pietersen van Roomen, enige erfgename van Pieter Barthouts van Roomen, als actie en transport hebbende van de kinderen van Johan Ruijten, akte van 2 maart 1697 voor schepenen van Roosendaal, wordt getransporteerd een huis brouwerij, hof en erf met een gorsdries daar achter over in de Molenstraat bij de Hoge Brug. O: het huis en brouwerij gekomen van David Pijpers, W: het huis en erf van Hendrick Evertsen, Z: een gorsdries en ‘sherenwaterloop en N: het voorschreven huis aan de Molenstraat. Met de brouwketels, kuipen, koelbakken, tonnen en vaten, zo groot als klein en verder al het gene tot de brouwerij behoort en verder alle haaf en meubels, bieren en granen, vorderingen en credieten. Dit ter verhaal van 1.000 gld voortkomende uit de tweede en derde termijn van betaling volgens schuldbrief van 12 november 1696, met aantekening in de marge van 2 januari 1697.

WBA: Roosendaal en Nispen; R310, fol. 39r-40r {Img48-49}.

===

29 juli 1711
Adriaen van Weel vest Jan Adriaenssen van Ham in een huis en brouwerij, hof en erf met een gorsdries daar achter in de Molenstraat bij de Hoge Brug, gekomen van David Pijpers. W: het huis en erf van Hendrick Evertsen ten zuiden van de gorsdries, Z: de gorsdries en ‘sherenwaterloop en N: aan het voorschreven huis en erf aan de Molenstraat. De koop is inclusief brouwketels, kuipen, koelbakken, onderbakken, tonnen en vaten, soo groot als klijne en verder alles wat tot de brouwerij behoort. Koopcontract 6 juli 1711. Koopsom: 2.900 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R310, fol. 52v-53r {Img62}.

===

2 april 1755
Maria Strijbosch weduwe en erfgename van Johan van Ham vest Adriaen van der Heijden in een huis en erf met de brouwerij in de Molenstraat en in hof en weide daar achter gelegen. Koopcontract: 19 augustus 1754. Koopsom 750 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R338, ongefolieerd {Img80}.

===

26 november 1782
Deling van de erfgoederen van Maria Laanen, voormaals weduwe van Jan Maas en laatst echtgenote van Adriaan van der Heijden,gewoond en overleden te Roosendaal op 15 oktober 1782 heeft getesteerd te Roosendaal op 24 april 1778 (notaris S. Bosschaert) waarin zij haar kleren pre-legateert aan haar dochter Anthonetta Maas en als erfgenaam benoemt zij haar uitlandige zoon Jan Maas voor de helft en voor de andere helft Anthonetta Maas. Bij de erfgoederen onder nr. 2 een huis, erf voor desen eene brouwerije geweest aan de Hoge Brug op 8£ onder nr 3. een hof en weide annex de voorschreve huijsinge op 4£. Onder nr. 4 een erf aan de Krommedraai voor desen betimmert geweest zijnde met twee woningskens op 1£ 4st. 

WBA: Roosendaal en Nispen; R411, ongefolieerd {Img287-291}.

===

5 april 1784
Adriaan van der Heijden vest Johanna van Aart, weduwe van Pieter van Gogh in een schuur sijnde voor desen geweest eene brouwerije met erve achter het huis van de verkoper en nog met een hof en weide  daar achter gelegen en ook nog een erf aan de Crommen Draaij aan de vaart alles aan de zuidzijde van de Molenstraat. Schotboek fol. 335v. Koopsom: 1.125 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R344, ongefolieerd {Img328}.

===

28 november 1803
Hendrik Smeekens vest Machiel van Hal in een huis, twee schuren, twee hoven, grutterij en erf annex malkanderen. O: de vaart, W: Cornelis Kampen, Z: Andries van Reusel en Michiel Damen en N: de straat. Belast met 10 st aan het Domein en 5 st. aan het Gasthuis. Koopcontract: 20 oktober 1803. Koopsom 3.700 gld. 

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu567, pag. 391-392  {Img 197-198}.

===

11 en 25 januari 1820
Publieke verkoping op verzoek van Michiel van Hal, grutter wonende B64 als vader en voogd over zijn drie minderjarige kinderen Petrus, Cornelis en Leonardus waarvan de moeder is Johanna Uijtdewilligen en Johannes Uijtdewilligen , landbouwman wonende te Nispen als toeziende voogd. 1e Koop: een huis met de daarin de grutmolen, twee schuren en twee hoven gelegen aan alkander aan de zuidzijde van de Molenstraat en eene van ouds bekalante grutterij. O: de vaartkant, Z: Engelbert van Tilburg en Andries van Reusel en: de straat. De verkoper aangekomen bij akte van koop en veste van 20 oktober en 28 november 1803. Belast met een cijns van 10 st aan het Domein en 5 st aan het Gasthuis. Koper: Maria Kerstens, weduwe Adriaan Jongenelen. Koopsom: 2.040 gld

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught; N6957-2 en 13 {Img404-410}. 

===

31 juli 1857
Onderlinge deling

===

Cornelis Jongenelen, bouwman verkoopt aan Adrianus Jongenelen een huis, schuur en erf met moestuin. Kadastraal: L857 (huis, schuur en erf) en L359 (moestuin). Aangekomen bij onderlinge deling van 1 februari 1857 (overgeschreven 31 juli 1857, deel 272, nr. 51).

WBA: Roosendaal; notaris A.J. van Mens, n-II-2538-79 {img125-126}.

===

27 februari 1884
Testament van Cornelis Jongenelen, landbouwman aan de Hoge Brug. Hij legateert aan zijn neef Adrianus Jongenelen en aan zijn nicht Cornelia Jongenelen, kinderen van zijn broeder Johannes Jongenelen, ieder voor de helft, en bij vooroverlijden de langstlevende het geheel, van de inboedel, de landbouw-en melkgereedschap en het paard, uitgezonderde ht hoornvee en de gedorste en ongedorste granen.

WBA: Roosendaal; notaris A.J. van Mens; n-II-2544-64 {Img148}.

===

4 april 1884
Testament van  Cornelis Jongenelen, landbouwman aan de Hoge Brug legateert aan zijn neef Adrianus Jongenelen en nicht Cornelis Jongenelen, ieder voor de helft en bij voor overlijden de langstlevende alleen; de gehele inboedel, de landbouwwerktuigen en melkgereedschap, de varkens en paard maar niet inbegrepen het hoornvee. Hij wil dat zijn erfgenamen ten volle eerbiedigen het feit dat hij de percelen L857 en L359 voor 3.200 gld  verkocht heeft aan zijn neef Adrianus Jongenelen Janzoon volgens akte van 17 april 1878 en dat de koopsom is voldaan voor het opstellen van zijn testament. 

WBA: Roosendaal; notaris A.J. van Mens, n-II-2544-99,  {Img207-208}.


Schotboek

OS162r {Img192}

Jan Ruijten van Willem Claessen Laethaver een huis en erf gevest 5 augustus 1653 met de nieuwe timmer op 8£

Habet Arnoldus Crol bij veste van 12 november 1696

===

OS83r {Img117}

Heijltie Pieters weduwe van Cornelis van Hove aan de Hoge Brug een hof en erf {in ander handschrift: sijnde de wijde achter de brouwerije} op 4£

Habet Arnoldus Crol bij veste van 12 november 1696 mette huijsinge

===

OS162r {Img192}

Arnoldus Crol bij veste van 12 november 1696

 • een huis en erf met de nieuwe timmer, gekomen van Jan Ruijten, aan de Hoge Brug in de Molenstraat op 8£
 • een hof en erf en weide daar achter bij veste te voren gekomen van Heijltie Pietersen fol. 83 op 8£

===

JS339r et v {Img..}controleren Img194

Adriaen Cornelissen van Weel uit Arnoldus Crol fol. 162 bij veste van evictie 27 mei 1711

 • een huis en erf met de brouwerij op 8£
 • en een hof en erf en weide daarachter bij de Hoge Brug op 3£

Habet Jan Adriaenssen van Ham bij veste van 29 juli 1711

===

JS149r {Img214}

Modo Adriaen van der Heijden bij veste van 2 april 1755

Modo Maria Janssen Strijbosch weduwe en erfgename van Jan Adr. van Ham

Jan Adriaensen van Ham uit Adriaen Anth. van Weel bij veste van 29 juli 1711 fol. 339r et v een huis en erf met de brouwerij aan de Hoge Brug op 8£

===

JS335 {Img177}

Adriaan van der Heijden uit zijn ten dele gemeenschappelijk schot fol. 149 bij deling van 26 november 1782 

 • een huis en erf met de brouwerij aan de Hoge Brug op 8£
 • een hof en weide daar achter op 4£
 • een erf aan de Crommendraaij aan de vaart voor deesen betimmert met twee woningskens op 1£ 10 st

Deze drie percelen de weduwe Pieter van Gogh bij veste van 5 april 1784 overgezet fol. 188v

===

JS188v {Img254}

Johanna Catharina van Aart, weduwe van Pieter van Gogh uit Adriaen van de Heijden, fol. 335v bij veste van 5 april 1784

 • een schuur, sijnde voor deesen geweest eene brouwerije aan de zuidzijde van de Molenstraat op 1£ 15 st
 • een hof en weide daar achter  nu op 1£ 17 st 6 penn *

 * Habet Hendrik Smeekens en Andries van Reusel ieder voor een gedeelte bij veste van 12 mei 1784?

===

JS188v {Img254}

Hendrik Smeekens uit de kinderen van Pieter van Gogh, fol. 148v en 188v hierboven

 • een huis en erf op het einde van de Molenstraat aan de Hoge Brug aan de vaart op 10£
 • een erf daarachter nu betimmert met een grutmoolen op 1£
 • een grote schuur voor deesen geweest eene brouwerije staande te westen der voorschreve huijsen, voor dese gekomen van Adriaen van der Heijden op 1£ 15 st
 • een hof aldaar op 1£

Totaal: 13£ 15 st

===

NCMo32r {Img86}

Maria Kerstens, weduwe van Adriaan Janse Jongenelen bij publieke verkoop van 25 januari 1820, notaris P. van Vught

Machiel van Hal uit Hendrik Smeekens, fol. 188v bij veste van 28 november 1803, pag. 391 een huis, twee schuren, twee hoven en erven annex den anderen aan de Hoge Brug op 13£ 15 st.

Bo64&n161


BHIC: Archief rentmeesters prins Frederik

1584 {109.jpg}

Nu bij koop Maria Kerstens, weduwe Adriaan Jongeneelen

Modo Michiel van Hal bij koop

Modo Hendrik Smeekens

Pieter van Gogh over cijns van een erf waar zijn huis op staat gelegen als voore {= aan de vaartkant bij de Hoge Brug} op 10 st/jr {1Fr 6 centimes}

De cijns is afgekocht op 23 januari 1824