huis Bo65&n162

29 oktober 1727
Testament van Maria Rijnierse Wapen, die ziekelijk is en weduwe van Jan Janssen Maes. Zij legateert aan haar oudste zoon Jan Janssen Maes haar woonhuis, hof en erf met alle huisraad dat bij haar overlijden wordt aangetroffen. Echter uitgezonderd  het slechtste bed met toebehoren, de kist en de gouden ring van de testatrice die zij nalaat aan haar jongste zoon. Verder moet het linnen, wollen en zilver half en half gedeeld worden tussen de oudste en jongste zoon. Als voogd en toeziender over haar minderjarige erfgenamen stelt zij aan Pieter Janse Maes en Jan van de Sande.

WBA: Roosendaal; notaris J. de Visscher; N6757-258 {Img198-199}.

===

26 oktober 1815
Anthonetta Maas, weduwe van Michiel Damen, particuliere verkoopt aan Catharina van Tilburg, bejaarde jonge dochter en particuliere een huisje, schuurtje, hof en erf aan de Vaartkant B65. O: de Vaartkant, Z: het erf van Andries van Reusel, W: Andries van Reusel en Michiel van Hal en N: Michiel van Hal. Aangekomen uit de nalatenschap van haar vader Jan Janse Maas. Koopsom: ….

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, N7010-8 {Img16-18}.

===

26 april 1819
Jan van Tilburg, landbouwman wonende te Hainck J8 als lasthebber (procuratie van 25 januari 1819) van zijn zuster Maria Catharina van Tilburg verkoopt uit de hand aan Engelbert van Tilburg, landbouwman wonende op Bulkelaar in Hainck een huis, schuur, hof en erf aan de Vaartkant bij de Hoge Brug B65. O: de Vaartkant, Z: de erfgenamen van Andries van Reusel, W: Andries van Reusel en Michiel van Hal en N: Michiel van Hal. Gebruiker: Jan van Oorschot. De verkoper aangekomen bij akte van koop van 26 oktober 1815, notaris G.A. Backx. Koopsom: 260 gld.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6956-114 {Img403-405}.

===

28 januari 1822
Engelbert van Tilburg, landbouwman  wonende op Bulkelaar verkoopt uit de hand aan Adriaan Vergouwen en Francis Dekkers, werklieden, enn huis, huis, hof en erf aan de Vaartkant bij de Hoge Brug B65. O: de vaartkant, Z: Anthonie van Zitteren, W: Anthonie van Zitteren en de weduwe Adriaan Jongenelen en N: ….. De verkoper aangekomen bij akte van koop op 26 april 1819. Koopsom: 150 gld.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6959-24 {Img866-867}.

===

10 april 1823
Adriaan Vergouwen en Francus Dekkers, beiden werklieden, delen een huis, schuurtje, hof en erf aan de vaartkant bij de Hoge Brug. O: de Vaartkant, Z: Anthonie van Zitteren, W: Anthonie van Zitteren en de weduwe Adriaan Jongeneelen en N: de weduwe van Adriaan Jongeneelen. Het onroerend goed is hen aangekomen van Engelbert van Tilburg volgens koopcontract van 28 januari 1822.
De deling is als volgt:
Adriaan Vergouwen: het oostelijk gedeelte van het huis bestaande uit een klein voorhuis en een vertrek daar zuidwaarts naast met de gehele zolder dar boven en boven het vertrek dat aan Francus Dekkers is aanbedeeld alsmede het erf noordwaarts aan het huis en schuurtje. Dit gedeelte wordt getaxeerd op 150 gld.
Francus Dekkers: het westelijk gedeelte van het huis bestaande uit een vertrek met de kelder en het schuurtje daar achter en de hof en erf zuid-en westwaarts van het huis en schuur. Getaxeerd op 150 gld.
Bepalingen: de zolder boven het vertrek dat aan Francus Dekkers is aanbedeeld moet op gemeenschappelijke kosten worden onderhouden; het onderhoud van het dak komt voor het geheel ten laste van Adriaan Vergouwen, het erf ( groot 39 duim 42 palm en 44 streep, dat is 4 voet Rijnlandse maat) aan de noordzijde van het huis en schuurtje moet worden onderhouden door Francus Dekkers.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6960-47 {Img148-150}.

===

10 januari 1833
Testament van Adriaan Vergouwen, particulier. Hij legateert aan zijn zwager en zuster Cornelis Bogers en Elisabeth Vergouwen en bij vooroverlijden aan de langstlevende en bij vooroverlijden van beiden aan hun kinderen zijn woning aan de Vaartkant bij de Hoge Brug zoals hem aangekomen bij deling van 10 april 1823 (notaris P. van Vught). Tot erfgename benoemt hij zijn echtgenote Martina Holderik en bij vooroverlijden haar kind Cornelia Mol in eerder huwelijk verwekt  door Jan Mol.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6970-8 {Img15-16}. 

===

10 januari 1833
Adriaan Vergouwen, particulier, verhuurt het oostelijk gedeelte van een huis en erf aan de Vaartkant bij de Hoge Brug, dat de verhuurder eigendom is geworden bij deling van 10 april 1823, aan zijn zwager Cornelis Bogers die getrouwd is met Elisabeth Vergouwen zijn zus.

WBA: Roosendaal; notaris P.van Vught, N6970-9 {Img18-19}.


Schotboek

JS148v {Img214}

Modo Jan Jansse en Antonet Janssen Maes kinderen van Jan Janssen Maas

Modo Jan Janssen Maas volgens testament (notaris J. de Visscher) van 29 oktober 1727 bij erfenis als oudste zoon van Maria Reijniersen Wapens

Maria Rijniersen Wapen, weduwe van Jan Jansen Maes een huisje en erf op de Vaartkant agter de brouwerije van David Pijpers. 

Het huisje en erf is in college van schout, schepenen en gemeentemannen van 2 maart 1731 geschot op 1£ 10 st.

Overgebracht fol. 335

===

JS335r {Img176}

Adriaan Vergouwen en Francus Dekkers bij akte van koop van 28 januari 1822, notaris P. van Vught

Engelbert van Tilburg bij koopcontract van 26 april 1819, notaris P. van Vught

Catharina van Tilburg, weduwe bij koopcontract van 26 oktober 1815, notaris G.A. Backx

Jan Jansse  en Anthonet Jansse Maas, weduwe Michiel Damen fol. 148v van hun vader Jan Jansse Maas een huis en erf aan de Vaartkant agter de brouwerije van David Pijpers. 

In de vergadering van het college van schout en schepenen van 2 maart 1731 geschot op op 1£ 10 st

Bo{65}&n162 


Archief Rentmeesters prins Frederik, inv. nr. 1584, pag. 114r {108.jpg}

  • De kinderen van de bleker Jan Janssen Maas een erfje aan de vaartkant bij de Hoge Brug van 7R 2 Voet op 7 st
  • Nog 13 Voet van een erf dat hij verbreed heeft aan de Turfvaart bij de Hoge Brug aan den draij op 3st 6 penn
  • Nog van een erf eertijds toekomende aan Jan Huijbregts de Cock aan de westkant van de Turfvaart bij de Hoge Brug op 5 st

Modo Michiel Damen nomine uxoris

Modo Mara Catharina van Tilburg

Nu Adriaan Vergouwen