huis de Tinnen Schotel

28 april 1572
Claes Merten Ellewouts leent 294 Kgld van Joos Adriaenssen te Wouw. Onderpand: huis, hof en erf genaamd Roosendael. N: het erf van het huis de Eenhoorn, O: het huis en erf van Engel Cornelissen genaamd de Tinnen Schotele, Z: ‘sherenstraat en W: het huis van de erfgenamen van Cornelis Joachim genaamd de Vijf Ringen. Het huis Roosendaal is belast met een rente van 7 kgld aan de Zeven Getijden.

WBA: Roosendaal en Nispen; R211, fol. 1r {Img..}.

===

19 maart 1727
Johan van Vlimmeren, penningmeester van Nieuw Gastel als lasthebber (akte van procuratie van 6 december 1726, notaris Francois Timmermans te Antwerpen) van Maria Catharina Bosschaerts douariere van jonkheer Adriaan de Witte, heer van Leverghem, Doorne, Beecke, Amptman van stad en kwartier van Antwerpen en als lasthebber van Francisca Jacoba, Antonia, Gabriella de Witte en van jonkheren Joannes, Guillielmus, Nicolaus en Josephus de Witte, heren van voorschreven plaatsen vest Willem Bogers in een huis en erf genaamd de Tinne Schotel tegenover de kerk. O: de weduwe Johan Swaens, W: de erfgenamen van Susanna Oppers, weduwe van Laureijs van der Riet, Z: ‘sherenstraat en N: de waterloop. Koopcontract van 20 april 1727. Koopsom: 440 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R326, fol. 57v-58r {Img70}.

===

20 december 1770
Mutueel testament van Joos Bernaards, ziekelijk en zijn echtgenote Johanna Maria Rijgers. 

WBA; Roosendaal, notaris J. Fercken, N6857-22 {Img60-61}.

===

23 april 1777
Johanna Maria Rijgers vest Joseph Glaser, jager van de drossaard van Roosendaal in een huis en erf genaamd de Tinne Schootel bij het kerkhof. Schotboek fol. 23v. Koopcontract: 19 april 1777. Koopsom 200 gld en nog 500 gld aan hypotheken.

WBA: Roosendaal en Nispen; R343, ongefolieerd {Img151}.

===

18 september 1798
Johannes Glaser wonende te Bergen op Zoom vest Hendirk Rubert wonende te Roosendaal in een huis en erf genaamd de Tinne Schotel bij het kerkhof. Schotboek fol. 23v. Koopcontract: 10 augustus 1798. Koopsom: 775 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMa565, pag. 392-393.

===

25 april 1823
Inventaris van de nalatenschap van Catharina van Rissen, in leven weduwe van Hendrik Rubert. Bij de papieren: 
1) een koopcontract van 13 oktober en 12 november 1792 van een huis en erf aan de Markt bij het kerkhof waarin Catharina van Rissen heeft gewoond en is overleden.
2) een koopcontract van 10 augustus en 18 september 1798 van een huis en erf westwaarts aan het voorgaande huis en genaamd de Tinnen Schotel
en verder nog ander onroerend goed.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6960-48 {Img134-144}.


Schotboek

JS23v

Modo Johannes Glaser nu alleen als erfgenaam ab intestato van zijn broeder Leonardus Glaser

Modo Leonardus en Johannes Glaser als erfgenamen ab intestato van Joseph Glaser

Modo Joseph Glaser bij veste van 23 april 1777

===

JS29v
Hendrik Rubert uit Johannes Glaser fol. 23v bij veste van 18 september 1798 pag. 392 een huis en erf genaamd de Tinne Schotel bij het kerkhof op 13£

Vide fol. 53, 279Arv, 281A en NCKa3