huis de Vijf Ringen

28 april 1572
Claes Merten Ellewouts leent 294 Kgld van Joos Adriaenssen te Wouw. Onderpand: huis, hof en erf genaamd Roosendael. N: het erf van het huis de Eenhoorn, O: het huis en erf van Engel Cornelissen genaamd de Tinnen Schotele, Z: ‘sherenstraat en W: het huis van de erfgenamen van Cornelis Joachim genaamd de Vijf Ringen. Het huis Roosendaal is belast met een rente van 7 kgld aan de Zeven Getijden.

WBA: Roosendaal en Nispen; R211, fol. 1r {Img..}.

===

10 november 1739
Catharina Bommers voormaals weduwe van Cornelis van Etten en nu getrouwd met Johannes Hootsmans vest Antonius van der Laet mr koperslager in een huis, hof en erf van outs genaemt de Vijff Ringen aan de noordzijde van de Markt bij de kerk. O: Anna Vervloet, W: Cornelis van den Dries, Z: de Markt en N: de waterloop. Schotboek fol. 25. Koopcontract: 19 oktober 1739. Koopsom: 500 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R…, fol. 55v-56r {Img75}.

===

12 april 1786
Paulus van der Laat wonende in Prinsenland in eigen naam en Andreas Leber wonende te Roosendaal en getrouwd met Adriana van der Laat in eigen naam en Paulus van der Laat en Andreas Leber nog als lasthebber (procuratie van 23 maart 1786 voor schepenen van Roosendaal) van Pieter Neelemans wonende te Zierikzee als vader en voogd van zijn minderjarig kind genaamd Johanna Cornelia Nelemans verwekt bij wijlen Barbara van der Laat als kinderen kindskind en erfgenamen van Maria Heestermans die in leven weduwe was van Anthonij van der Laat onlangs binnen Roosendaal overleden, vesten Godofridus Knipscheer med. dr. in een huis, schuur, hof en erf genaamd de Vijf Ringen aan de noordzijde van de Markt. Schotboek: fol. 24. Koopsom: 1.050 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img56}.

===

13 juli 1801
Akkoord tussen 1) Cornelis Laurens Knipscheer, 2)Paulina Petronella Knispscheer, geassisteerd door haar echtgenoot Cornelis Janse van Weel 3) Anna Cathrina Knipscheer, allen wonende binnen Roosendaal, minderjarige kinderen van wijlen Godefridus Knipscheer in leven med. dr en 4) Petrus Janse Knipscheer wonende op den Hout onder Oosterhout als voogd van Jan Baptist Knipscheer en Elisabeth Paulina Knipscheer beiden minderjarige kinderen en mede erfgenaam van hun vader Godefridus Janse Knispscheer betreffende de nagelaten goederen van hun vader. De verdeling:
1) Cornelis Laurens Knipsscheer: alleen weilanden
2) Paulina Petronella Knipscheer: wei-en bosland
3) Anna Catharina Knipscheer: een huis, schuur en erf genaamd de Vijf Ringen aan de noordzijde van de Markt. Dit huis is aangekomen bij veste van 12 april 1786 van de  erfgenamen van de weduwe van Antonij van der Laat. Bij de deling is bepaald dat onderling is gaccordeerd en beslooten dat indien gemelde huijsinge bij een of meerdere der gemelde erfgenaamen in eijgendom mogte worden bewoond den als dan bewooner en eigenaar of eigenaresse voornoemt in wettige en eeuwiguurende eigendon kan pretendeere de westelijke helft van den hof of tuijn agter deeze en het hier na te noemene huis bij deeze deeling aan Elisabeth Paulina  Knipscheer gekomen, leggende mits aan dezelve uittekeeren en te geeven eense somme van tweehondert guldens hollands courat geld mitsgaders een planke heininge tusschen dan beijde hoven ten zijnden of haaren kosten te zetten n ten zijnen of haaren kosten ten eeuwigen dagen te onderhouden. Verder verklaren de condividenten verder dat alle servituten zoo actieve als passive door deeze huisinge ten laste van het na te vermeldene genaamt Roosendaal of door hetzelve ten lasten van het bovengenoemde de Vijf Ringen genaamt, bevoorens genooten voor eeuwig zijn vernietigd.
En nog percelen weiland en bos
4) Elisabeth Paulina Knipscheer: een huis, schuur, hof en erf genaamd Roosendaal aan de noordzijde van de Markt, aangekomen bij veste van 15 september 1770 van Anna Adriaanse Vervloet. De condividenten hebben allen de regten van eijgendom welke dit huis en het huis genaamt de Vijf Ringen voornoemt op den gang tusschen de huijsen thans aan Hendrik Rubert toebehoorende voor deezen te samen haden aan deese huijsinge alleen toegevoegd en verklaaren dat alle verdere servituten zoo active als passive welke dit huijs bevoorens  op dat der Vijf Ringen voornoemt uitoefende, zoo meede die servituten welke het huis genaamt de Vijf Ringen op deeze huisinge uitoefende bij deeze deeling voor eeuwig zijn vernietigd.

5) Jan Baptist Knispscheer: alleen weilanden

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu583, pag. 1-9 {Img3-7}.

===

21 februari 1807
Abraham Muller van den Bos, substituut secretaris van Roosendaal en Nispen als gemachtigde van Godefridus van Kampen wonende te Breda als universeel erfgenaam van echtgenote Anna Catharina Knipscheer vest Willem Bastiaan Vissers in een huis, schuur en erf genaamd de Vijf Ringen aan de noordzijde van de Markt. O: en N: Hendrik Smeekens, W: de koper, Z: de straat. Onderhands koopcontract: 3 december 1806. Koopsom: 1.150 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu569, pag. 100-102 {Img58-59}.

===

23 januari 1813
Guillaum Sebastien Vissers, koopman in wijnen wonende A17 verkoopt aan Henri Smeekens koopman wonende A15 een huis, erf en hof A16 genaamd de Vijf Ringen aan de noordzijde van de Markt. Oost en noord: de koper, zuid de straat en west de verkoper. Met bepaling betreffende de gang.

WBA: Roosendaal;  notaris P. van Vught, N6950-9 {Img116}.

===

28 en 31 maart, 2 en 5 april 1827
Op verzoek van Hendrik Smekens wordt de staat en inventaris opgemaakt van zijn overleden echtgenote Adriana van Osta van haar goederen in eigendom bezeten en van haar goederen in gemeenschap bezeten met inachtneming van haar testament van 25 december 1826. Dit in presentie van Maria Theresia Smekens, rentenierster en weduwe van Cornelis Verheijen, Maria Jacoba Smekens X Christoffel de Bruijn beiden kooplieden, Johanna en Anthonia Smekens begijnen wonende te Diest en Guiljelmus van Ommeren olieslager en weduwnaar van Adriana Anthonia Smekens. En als vader en voogd van zijn nog enig minderjarige kind Johannes Hendrikus Hubertus, vermits zijn ander minderjarig kind Cornelis Jacobus Johannes  is komen te overlijden op 20 maart 1827 na zijn grootmoeder; dus Guiljelmus van Ommeren voor 1/4 part en Johannes Hendrikus Hubertus voor 3/4 part volgens testament waarin kinderen kindskinderen tot erfgenamen zijn benoemd. Bij het onroerend goed: onder #15: een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Markt en door Hendrik Smekens bewoond en hem aangekomen bij koopakte voor notaris P. van Vught van 19 november 1806 en veste 16 december 1806. Onder #16: een huis en erf genaamd de Vijf Ringen, staande westwaarts aan het voorgaande aangekomen bij koopakte van 23 januari 1813 voor notaris P. van Vught. De helft van deze twee huizen zijn door Adriana van Osta bij testament voor de helft nagelaten aan haar dochter Maria Jacoba Smekens X Christoffel de Bruijn tegen inbreng van {2.450 gld}. Bij de vaste goederen door de overledene alleen bezeten onder #11 een huis, schuur en verdere timmeragie met werf, hof dries en aangelegen landen op de Kortendijk.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6964-52 {Img179-199}.

===

28 november 1832
Staat en inventaris van Hendrikus Smekens op verzoek van: Guiljelmus van Ommeren olieslager weduwnaar van Adriana Anthonetta Smekens in eigen naam en als vader en voogd van zijn enig kind Johannes Hendrikus Hubertus verwekt bij Adriana Anthonetta Smekens en als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen verwekt bij Anna Maria Jongeneelen {…….. }. Maria Theresia Smekens weduwe van Cornelis Verheijen, koopvrouw, Maria Jacoba Smekens X Christoffel de Bruijn. En Christoffel de Bruijn als toeziener over Johannes Hendrikus Hubertus van Ommeren, Guiiljelmus van Ommeren als gemachtigde van Johanna en Anthonia Smekens, begijnen wonende te Diest volgens procuratie van 13 april 1827 voor notaris W. van Welij. Bij het onroerend goed: onder #57 twee huizen, schuur, hof en erf aan malkanderen aan de noordzijde van de Markt bij den thoren. O: het erf van Hendrik Rubert, Z: de straat, W: de weduwe van Andreas Rubert en N: de waterloop.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6969-190 {Img43-71}.

 


Schotboeken

JS25r {Img65}

Jacomina Pieter Luijx uit Cornelis Jacob Marijnissen bij deling van 26 augustus 1712 een huis en erf genaamd de Vijf Ringen bij de kerk op 20£

Habet Anthonij van der Laat bij veste van 10 november  1739 overgezet fol. 24r.

===

JS24r {Img64}

Modo Paulus en Adriana van der Laat, item Johanna Cornelia Nelemans in huwelijk verwekt door Pieter Nelemans bij Barbara van der Laat, samen kinderen en kindskind van Maria Heestermans

Modo Maria Heestermans weduwe en erfgename van Anthonius van der Laat volgens testament van 13 november 1737 notaris L. Sanderus.

Antonius van der Laet uit Cornelis van Etten fol. 25 bij veste van 10 november 1739 een huis en erf genaamd de Vijf Ringen bij de kerk op 20£. NB Contract van de gang die gebruikt wordt door dit huis is gepasseerd op 15 maart 1690 notaris J. Dons

Habet de heer Knipscheer bij veste van 12 april 1786. Overgezet fol. 510.

===

JS510r {Img119}
Godofridus Knipscheer uit Paulus van der Laat c.s. fol. 24 bij veste van 12 april 1786 een huis, schuur, hof en erf genaamd de Vijf Ringen op de Markt op 20£

Overgebracht op Anna Catharina Knipscheer NCMa38

===

NCMa38r
Godefridus van Kampen, weduwnaar van Anna Catharina Knipscheer (volgens testament van 24 september 1802, notaris J.F. Mirandolle te Breda) uit haar vader fol. 288, 510 en 538, bij onderlinge deling van 13 {mei} 1801 voor schepenen een huis, schuur en erf genaamd de Vijf Ringen aan de noordzijde van de Markt op 20£

Overgebracht op Willem Bastiaan Vissers fol. 34 (hier voor) bij veste van 21 februari 1807

===

NCMa34r-v

Willem Bastiaan Vissers uit Godefridus van Kampen, weduwnaar van Anna Catharina Knipscheer fol. 34 (hierachter) bij veste van 21 februari 1807, pag. 100 een huis, schuur en erf genaamd de Vijf Ringen aan de noordzijde van de Markt op 20£.

Overgebracht op H. Smeekens fol. 188v