huis Do14&n337

30 oktober 1706
Balthasar van {…} weduwnaar van Adriaentie Winnen en vaderlijke voogd van zijn kinderen bij haar verwekt en hij ook als lasthebber van Pieter Winnen, voor hem zelf en als toeziender en Daniel Overmakers als voogd van de onmondige kinderen van wijlen Franchois Overmakers waar moeder van was Barbara Winnen en Pieter Winnen nog als lasthebber, soo hij verclaert (procuratie van 17 september 1706, notaris Anthonie van der Buijten te Terneuzen, geregistreerd 30 oktober 1706) van Anna Winnen, wonende te Hulst in Vlaanderen en van Catharina Winnen, jonge bejaarde dochter vest Matthijs Bogaerts, mr kruiswerker in een huiz, hof en erf over de Hoge Brug. O: ‘sherenstraat, W: juffrouw Heestermans, Z: het huis van Pieter Haest en N: het huis van Govert {…}. Koopcontract: 7 oktober 1706. Koopsom: 300 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R305, fol. 38r-v {Img51-52}.

===

3, 10 en 16 februari 1821
Publieke verkoping op verzoek van Johannes Bogers, wever van een huis, hof en erf in e Kalsdonksestraat. O: de straat, Z: de weduwe van Jan van Meroden,W: Johannes Schaap en N: Jan Schuurmans. De verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders. Koper: Dingena Antonisse. Koopsom: 140 gld.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6958-31, 39 en 44 {Img105-110}.


Schotboek

Dingena Anthonisse bij publieke verkoop van 16 februari 1821, notaris P. van Vught

Modo Jan Bogers bij onderlinge deling van 20 april 1792 met zijn broeder en zuster Mattheus en Anna Bogers

Modo Cornelis Bogers, zoon en enige testamentaire erfgenaam (testament van 10 maart 1757, notaris L. Sanderus) van zijn moeder Anneke Pieterse Keijser

Modo Anneken Pieterse Keijsers weduwe en boedelhoudster van haar man Matthijs Bogaerts

Matthijs Bogaert uit Quirijn Winnen fol. 265 bij veste van 30 oktober 1706 een huis en erf over de Hoge Brug op 3£

Do14&n337