huis het Haasje

25 november 1704
Thomas Janssen Smidt X Christina Pieterssen Obels voor 1/4 part, Anna Obels geestelijke dochter in eigen naam voor 1/4 part en nog als testamentaire  erfgenaam van haar zuster Maria Pietersen Obels voor 1/4 part. Samen voor 3/4 parten vesten hun broeder Jan Pietersen Obels mr schoenmaker die het resterend 1/4 part toekomt in een huis, hof en erf op het einde van de Markt op de noordzijde. O: Cornelis Verdonk, W: Adriaen Mosselmans en aan de hof over de loop Aernout Bruijnincx, Z: ‘sherenstraat en N: aan de hof over de loop gelegen de weduwe Cornelis Davidt Pijpers. Koopcontract: november 1704. Koopsom: 600 gld met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R303, fol. 71r {Img77}.

===

23 december 1722
Cornelia de Ruijter weduwe en boedelhoudster van Johannes van der Heijden wonende in de Oude Tonge heeft op 16 november 1720 beslag gelegd op een huis, hof en erf op het einde van de Markt. O: Pieter Joossen van Rosendaal, W: de erfgenamen van Adriaen Mosselmans, Z: ‘sherenstraat en N: Jan Jacobsen Timmermans; toekomende Huijbregt van Velthoven X Jacomijntie van Gageldonck voormaals weduwe en erfgename van Jan Pietersen Obels en dat tot verhaal van 600 gld met intrest volgens akte van 3 december 1704 en 20 september 1698.

WBA: Roosendaal en Nispen; R321, fol. 56v-59r {Img68-71}.

===

23 augustus 1734
Dingeman van Ham, bejaarde jm wonende te Roosendaal als lasthebber (procuratie met koopcontract van 29 april 1734 notaris J.B. van der Bolke en geregistreerd Roosendaal 5 mei 1734) van Godefridus van der Meulen kleermaker wonende te Lille en zijn echtgenote Adriana Bessels die voormaals weduwe was van Antonij Janz Obels vest Cornelia de Ruijter X Pieter van St. Anneland wonende bij of in Oude Tonge voor wie compareerde Francois van Pelt koopman binnen Roosendaal in een huis en erf met de hof daar achter over de loop bij de Grote Markt. O: Pieter Joosten van Rosendaal en de weduwe van Hendrik Biersteeckers, Z: de Markt, W: Joos van Meroden en Cornelis van Dooren nomine uxoris en N: Jacobus Timmermans. Schotboek: fol. 56v ten name van Antonij Janssen Obels en de voornoemde Adriana Bessels aangekomen bij testament van 30 maart 1731 notaris H. van Pelt. Koopsom: 700 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R331, fol. 59v-60r {Img129}.

===

2 december 1767
Jacobus de Ruijter meerderjarige jm, namens Pietronella Timmermans weduwe en boedelhoudster cab Johannes van der Eijden wonende te Oudenbosch vest Jan Claasen in een huis, schuur, hof en erf op het einde van de Markt. Schotboek fol. 643. Koopcontract: 12 november 1767. Koopsom: 750 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R341, ongefolieerd {Img21}.


Schotboek

JS56v {Img97}

Habet Cornelia de Ruijter bij veste van 23 augustus 1734 overgezet fol. 639

Modo Anthonij Janse Obels uit Tanneken Janse Obels bij veste van evictie van 23 december 1722

Jan Pieters Obels uit Tanneken Janz Obels bij deling van dato … (sic) 1/4 part bij veste van 25 november 1704, de andere 3/4 parten van een huis en erf aan de Kade van outs genaemt het Haesken, op 15£

===

JS639Av (638Av) {Img32}

Cornelia de Ruijter uit Antonij Jan Obels gol. 56v bij veste van 23 augustus 1734 een huis en erf aan de Kade van ouds genaemd ’t Haeske op 15£

Habet Johan van der Eijden bij deling van 19 februari 1740 (sic) te Oudenbosch overgezet fol. 643.

===

JS643A {Img35}

Modo Pietronella Timmermans weduwe en boedekhoudster van Johannes van der Eijden

Johannes van der Eijden uit Cornelia de Ruijter fol. 639v bij deling voor schepenen in Oudenbosch 19 februari 1739 (sic) een huis en erf aan de Kade van outs genaemtt Haeske op 15£

Habet Jan Claassen bij veste van 2 december 1767 overgezet hieronder

===

JS643A {Img35}

Jan Claassen uit Petronella Timmermans fol. hiervoor bij veste van 2 december 1767 een huis en erf aan de Kade van ouds genaemt het Haesken op 15£