huis Roosendaal

28 april 1572
Claes Merten Ellewouts leent 294 Kgld van Joos Adriaenssen te Wouw. Onderpand: huis, hof en erf genaamd Roosendael. N: het erf van het huis de Eenhoorn, O: het huis en erf van Engel Cornelissen genaamd de Tinnen Schotele, Z: ‘sherenstraat en W: het huis van de erfgenamen van Cornelis Joachim genaamd de Vijf Ringen. Het huis Roosendaal is belast met een rente van 7 kgld aan de Zeven Getijden. De lening is afgelost op 13 juni 1574.

WBA: Roosendaal en Nispen; R211, fol. 1r {Img..}.

===

31 mei 1681
Cornelis Betincx X Anna Noreman vesten Susanna Oppers en Geertruijd Jans van Hogeloon in een huis, hof en erf bij de Markt. O: Jacob Bastiaens, W: Digna Marijnis, Z: ‘sherenstraat en N: Digna Marijnis. Koopsom: 1.930 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R281, fol. 40r {Img53}.

===

15 maart 1690
Akkoord vanwege een geschil over een gang, ten oosten van het huis Rosendael en gelegen tussen de huizen van de erfgenamen van Jacob Sebastiaen Melssen en de kinderen van Sijmon Sgrauwen,  tussen Dingena Marijnissen van der Vliet weduwe van Pieter Luijcx als eigenaresse van het huis de Vijf Ringen enerzijds en anderzijds Susanna Oppers als eigenaresse van het huis Rosendael. Dingena Marijnissen van der Vliet wil met paarden en beesten uitwegen door de betreffende gang. Het akkoord tussen Dingena van der Vliet, geassisteerd door haar zwager Lambrecht Luijcx en Laureijs van der Rieth X Susanna Oppers is als volgt: zolang het huis de Vijf Ringen verhuurd is aan Pieter Schippers (dat is tot het einde van april 1692) mogen paarden, beesten, hooi, stro, turf en hout door de gang. Na eind april 1692 mag het huis de Vijf Ringen alleen de gang nog gebruiken als doorgang voor hout, turf voor de hof en andere reparaties. Er moeten twee deuren komen, een deur tussen de heining met een goed slot en een deur op de loop met een grendelslot. En moeten partijen dit ter eeuwige dagen beloven te onderhouden {de akte nog een keer bekijken!}.

WBA: Roosendaal; notaris J. Dons, N6699-…{Img131-133}.   

===

2 juli 1720
Janneken Vervloet X Adriaen Hofmans en Anneken Vervloet geestelijke dochter vesten haere meoije Susanna Oppers weduwe van Laureijs van der Riet in de helft van een huis, hof en erf genaamd Rosendael gelegen over de kercke, waarvan Susanna Oppers de andere helft toekomt. O: Johan Baptista de Merat nom. ux. ,W: Jacomijna Luijcx, Z: ‘sherenstraat en N: ‘sherenwaterloop. Koopcontract: 28 juni 1720. Koopsom: voor de helft 200 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R319, fol. 43v {Img50}.

===

15 september 1770
Anna Adriaense Vervloet vest Godofridus Knipscheer, med. dr. in een huis en erf genaamd Rosendael bij de kerk. Schotboek: fol. 379v. Koopcontract: {9} juli 1770. Koopsom: 2.000 gld. Alles betaald: 12 september 1771.

WBA: Roosendaal en Nispen; R341, ongefolieerd {Img201}.

===

13 juli 1801
Akkoord tussen 1) Cornelis Laurens Knipscheer, 2)Paulina Petronella Knispscheer, geassisteerd door haar echtgenoot Cornelis Janse van Weel 3) Anna Cathrina Knipscheer, allen wonende binnen Roosendaal, minderjarige kinderen van wijlen Godefridus Knipscheer in leven med. dr en 4) Petrus Janse Knipscheer wonende op den Hout onder Oosterhout als voogd van Jan Baptist Knipscheer en Elisabeth Paulina Knipscheer beiden minderjarige kinderen en mede erfgenaam van hun vader Godefridus Janse Knispscheer betreffende de nagelaten goederen van hun vader. De verdeling:
1) Cornelis Laurens Knipsscheer: alleen weilanden
2) Paulina Petronella Knipscheer: wei-en bosland
3) Anna Catharina Knipscheer: een huis, schuur en erf genaamd de Vijf Ringen aan de noordzijde van de Markt. Dit huis is aangekomen bij veste van 12 april 1786 van de  erfgenamen van de weduwe van Antonij van der Laat. Bij de deling is bepaald dat onderling is gaccordeerd en beslooten dat indien gemelde huijsinge bij een of meerdere der gemelde erfgenaamen in eijgendom mogte worden bewoond den als dan bewooner en eigenaar of eigenaresse voornoemt in wettige en eeuwiguurende eigendon kan pretendeere de westelijke helft van den hof of tuijn agter deeze en het hier na te noemene huis bij deeze deeling aan Elisabeth Paulina  Knipscheer gekomen, leggende mits aan dezelve uittekeeren en te geeven eense somme van tweehondert guldens hollands courat geld mitsgaders een planke heininge tusschen dan beijde hoven ten zijnden of haaren kosten te zetten n ten zijnen of haaren kosten ten eeuwigen dagen te onderhouden. Verder verklaren de condividenten verder dat alle servituten zoo actieve als passive door deeze huisinge ten laste van het na te vermeldene genaamt Roosendaal of door hetzelve ten lasten van het bovengenoemde de Vijf Ringen genaamt, bevoorens genooten voor eeuwig zijn vernietigd.
En nog percelen weiland en bos
4) Elisabeth Paulina Knipscheer: een huis, schuur, hof en erf genaamd Roosendaal aan de noordzijde van de Markt, aangekomen bij veste van 15 september 1770 van Anna Adriaanse Vervloet. De condividenten hebben allen de regten van eijgendom welke dit huis en het huis genaamt de Vijf Ringen voornoemt op den gang tusschen de huijsen thans aan Hendrik Rubert toebehoorende voor deezen te samen haden aan deese huijsinge alleen toegevoegd en verklaaren dat alle verdere servituten zoo active als passive welke dit huijs bevoorens  op dat der Vijf Ringen voornoemt uitoefende, zoo meede die servituten welke het huis genaamt de Vijf Ringen op deeze huisinge uitoefende bij deeze deeling voor eeuwig zijn vernietigd.

5) Jan Baptist Knispscheer: alleen weilanden

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu583, pag. 1-9 {Img3-7}.

===

16 december 1806
Elisabeth Knipscheer X Hendrikus Quakkelaar vest Hendrik Smeekens in een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Markt. O: Hendrik Rubert, Z: de straat, W: Godefridus van Kampen en N: Cornelia Bommers X Jan C. Maas. Koopcontract: 19 november 1806. Koopsom: 2.500 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu569, pag. 38a-39a {Img27}. 


Schotboeken

JS23r {Img63}

Susanna Oppers bij veste van 31 mei 1681  uit Cornelis Betincx de helft van een huis en erf genaamd Rosendael bij de kerk  op 10£
uit de kinderen van Adriaen Vervloet fol. 126 de wederhelft bij veste van 2 juli 1720 op 10£

===

JS379v {Img327}

Modo Anneken Adriaense Vervloet voor de ene helft bij contract van 6 maart 1711 en de wederhelft als erfgename van haar zuster Johanna Vervloet weduwe van Adriaen Hoffman

Johanna en Anneke Adriaensen Vervloet als erfgenamen van Susanna Oppers fol. 23 volgens testament van 25 september 1739 een huis en erf genaamd Roosendael bij de kerk op 20£

Habet dr Knipscheer bij veste van 15 september 1770 overgezet fol. 510

===

JS510r {Img119}
Godofridus Knipscheer uit Anna Vervloet fol. 379v bij veste van 15 september 1770 een huis en erf genaamd Roosendael bij de kerk op 20£
Contract van de gang van dit huis is gepasseerd op 15 maart 1690 (notaris J. Dons).

Overgebracht op Elisabeth Paulina Knipscheer NCMa39

===

NCMa39r
Elisabeth Paulina Knipscheer uit haar vader fol. 510 en 538v bij onderlinge deling van 13 juli 1801 voor schepenen een huis, schuur, hof en erf genaamd Roosendaal aan de noordzijde van de Markt bij de kerk op 20£

Overgeboekt op Hendrik Smeekens fol. 189v bij veste van 16 december 1806.

===

JS189r {Img254}

Hendrik Smeekens uit Elisabeth Paulina Knipscheer fol. NCMa39 bij veste van 16 december 1806 pag. 38a een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Markt bij de kerk op 20£

===