huis Sint Oncommer

11 januari 1571
Claes Engel Willemssen (ca 22 jaar), Pieter Engel Wilemssen (ca 19 jaar) en Engel Willemssen alias Cooman Engel, de vader van Claes, Willem en Pieter) verkopen aan Willem Engelssen hun deel van en huis, hof en erf met gronden aan de Markt in de Ooststraat. O: tussen mr Hugo van Baerle huis en erf, Z: het huis van mr Hugen genaamd Sinte OncommerW:— en  N: tussen mr Hugo van Baerle huis en erf.  Koopsom: 500 karolus gulden. Belast met een cijns van 2 st 1 oort aan het Gasthuis.

WBA: Roosendaal en Nispen; R210, fol. 4v-5r.

===

23 januari 1571

Willem Engel Claassen is aan de Melchior Sebastiaenssen rentmeester van de Zeven Getijden 3 Kgld/jr op Nieuwjaarsdag schuldig op een huis metten hove erve ende gronde daer aene gestaen en gelegen alhier in de Oiststraete tusschen meester Hugo van Baerle huis ende erve noort ende suijdwaerts comende; oistwaerts achter aen de vs mr Hugen erve ende westwaerts aen ‘sherenstaete.

WBA: Roosendaal en Nispen; R210, fol. 8v {Img16}

===

23 oktober 1578
Willem en Pieter gebroederen Engel Willemssenzonen vesten Goort Goortssen in een afgebrande hofstede en erf met henne toebehoirten metten ganck oft wegh opte suijtzijde ende metten erve zoo groot ende cleijn als die is gestaen ende gelegen tot Rosendael bij den kercke in de Achterstrate neffens mr Hugo van Baerle hofstede op de westzijde ende Anthonis Blocks hofstede erve  op de oostzijde achter te weten {….} noordwaerts comende oick aen des voors mr Hugo van Baerles erve ende suijdwaerts aen ‘sherenstrate nog belast met 3 Kgld/jr aan de kerk of Zeven Getijden. Koopsom: 398 Kgld tegen 40 grooten Vlaams.

WBA: Roosendaal en Nispen; R213, fol. 164r-v {Img190-191}

===

1 juni 1579
Willem Engel Willemssoone transporteert de helft van twee laatste partijen die Goort Goortssen hem verschuldigd ter zake van de afgebrande hofstede op de Markt die hij Goort van de vader van Willem Engels Willemszone en Pieter zijn broeder gekocht heeft.

WBA: Roosendaal en Nispen; R214, fol, 25r-v {Img33-34}