de Vijfhoek

brouwerij: de Oranjeboom (later de Vijfhoek) aan de noordzijde van de Markt, ten westen van het huis de Oranjeboom
kadastraaal: L52: huis en erf, L53: brouwerij en L54: moestuin
opgericht: 17e eeuw of eerder
gesloten: 1900
eigenaren:

 • ?-1684 Joos Niclaessen Lonck
 • -1709 Isabella, Dingena, Anna Maria, Cornelis en Adriaen Lonck
 • 1709-1754 Adriaen de Ram
 • 1754-1759 Adriana Pijpers, weduwe van Adriaen de Ram en haar kinderen Michiel, Maria, Cornelis, Christophus, Joannes, Margaretha en Adriana Ram
 • 1759-1762 de erfgenamen van Adriana Pijpers
 • 1762-1775 Cornelis de Ram 1/3, Maria de Ram 1/3 en Adriana de Ram 1/3
 • 1775-1777 Cornelis de Ram 2/3 en Adriana de Ram 1/3 
 • 1777-1781 Cornelis de Ram 2/3 en de erfgenamen van Adriana de Ram 1/3 en Adriaan Franciscus Nieuwenboers het vruchtgebruik 1/3 
 • 1781-1803 de erfgenamen van Cornelis de Ram 2/3 en de erfgenamen van Adriana de Ram 1/3 en Adriaan Franciscus Nieuwenboers het vruchtgebruik 1/3
 • 1803-1806 Hendrik Smeekens
 • 1806-1828 Hendrikus Quakkelaar
 • 1828-1847 Cornelis Henricus Quakkelaar
 • 1847-1880 Adriana Wens, Johannes van Hal, Johanna Maria van Hal, Francus Johannes van Hal en Cornelia Maria van Hal
 • 1880-1890 Johannes van Hal, Johanna Maria van Hal, Francus Johannes van Hal en Cornelia Maria van Hal
 • 1890-1895 Henricus Laurentius Maria Rubert
 • 1895-1900? E.P.A. van Loon

22 april 1657
Cornelis Piers van Hove en Jan Ruijten verhuren voor een jaar vanaf 1 mei 1657 aan Engel Trouw het huis en erf genaamd de Orangieboom aan de Markt die door Trouwen ook al het afgelopen jaar is gehuurd. Huurprijs 150 gld. met de verplichting het huis, schuur en aanbehoorten behoorlijk te repareren en ’t secreet te doen ruijmen en als de verhuurder dat laat doen dan mag dat gekort worden op de huurpenningen. Borg: Niclaes Jansen Vosberch wonende te Kruisland.

WBA: Roosendaal en Nispen; R258, fol. … {Img55}.

===

16 april 1709 
Isabella Lonk (X Adriaan Mosselmans vanwege diens absentie  geassisteerd door Pieter Crol) voor 1/6, Dingena Lonck (X Guillimo Struijck vanwege diens absentie  geassisteerd door Pieter Crol) voor 1/6, Anna Maria Lonck (geassisteerd door Pieter Crol) voor 1/6 part, Pieter Crol als lasthebber (procuratie notaris J. J. Francois Half) van Cornelis Lonck, griffier van het graafschap Erps etc voor 2/6 part en Adriaen Lonck, koopman in wijnen te Brussel voor 1/6 part vesten Adriaen de Ram, brouwer ineen huis, brouwerij, hof en erf op de Markt. Koopsom 1.200 gld. Met hypotheek.

WBA: Roosendaal en Nispen; R308, fol. 33r-35r {Img45-47}.

===

21 januari 1762
Cornelis de Ram, Maria en Adriana de Ram uit hun gemeenschappelijk schot fol. 32r-v bij onderlinge deling van 21 januari 1762 een huis en brouwerij op de Markt en een huis en erf op de Markt genaamd de Oranjeboom

===

11 oktober 1766
Op verzoek van Maria de Ram wonende te Roosendaal, zuster en mede-erfgenaam van Johannes Franciscus de Ram, overleden binnen Roosendaal op 15 september 1766 worden de erfgoederen getaxeerd in verband met de collaterale successie. Onder 1) een huis en erf op het Huiseinde, verder alleen wei-en bosland. De specifieke lijst vermeld ook landen onder Gastel.

WBA: Roosendaal en Nispen; R561, ongefolieerd {Img29-30}.

===

26 september 1775
Op verzoek van Cornelis de Ram wonende binnen Roosendaal, broeder en mede-erfgenaam van Maria de Ram, gewoond en op 1 september 1775 overleden te Roosendaal worden de erfgoederen getaxeerd in verband met de collaterale successie. Onder 9) een huis en erf oostwaarts aan de Lage Brug, onder 10) een huis en erf op het Huiseinde over de Hoge Brug, onder 11) 1/3 part van een huis, hof en erf met de brouwerij op de Markt. O: het volgende perceel, W: Cornelis Coeterel, Z: ‘sherenstraat en N: ‘sherenwaterloop

WBA: Roosendaal en Nispen; R562, ongefolieerd {Img135-137}, specifieke lijst {Img138-139}..

===

18 november 1775
Testament van Cornelis de Ram wonende te Roosendaal. Hij laat na aan zijn broer Christoffel de Ram de helft van een stede onder Halsteren en een huis, schuur en erf genaamd het Schippershuijs bij de Lage Brug onder Roosendaal en een perceel bij de Vroenhoutse Made. Hij laat na aan de gezamenlijke kinderen van zijn zuster Margareta de Ram getrouwd met Thillemanus van Eertrijk een aantal percelen onder Roosendaal en ook een huis genaamd de Runton bij de Hoge Brug. De ouders van de gezamenlijke kinderen krijgen het vruchtgebruik. Aan zijn zuster Adriana de Ram, getrouwd met Adriaan Franciscus Nieuwenboers, en bij vooroverlijden aan haar man, laat hij na 2/3 parten van een huis, schuur, brouwerij, hof en erf aan de noordzijde van de Markt met alle gereedschappen etc  en ook 2/3 parten van een huis, schuur, hof en erf genaamd den Orangeboom oostwaarts daaraan met 2/3 prt van een weide daar achteraan. Aan zijn nicht Cornelia de Ram getrouwd met Theodorus van Ravestijn laat hij goederen na onder Nieuw Gastel. Voor al zijn overige goederen benoemt hij tot erfgenaam zijn broeder Christoffel de Ram en zuster Adriana de Ram en bij vooroverlijden hun kinderen. Tot voogden over zijn minderjarige erfgenamen benoemt hij zijn broeder Christoffel de Ram en zijn zwager Adriaan Franciscus Nieuwenboers.

WBA: Roosendaal: notaris S. Bosschaert, N6843, ongenummerde akte {Img80-83}.

===

27 december 1781
Testament van Cornelis de Ram wonende te Roosendaal. Hij benoemt tot zijn erfgenamen: zijn broeder Christoffel de Ram voor 1/3 part, de gezamenlijke kinderen van Margaretha de Ram verwekt door Thieleman van Eertrijck voor 1/3 part en Cornelia de Ram getrouwd met Theodorus Ravestijn voor 1/3 part, waarbij Thieleman van Eertrijck en Margaretha de Ram samen en ieder voor zich levenslang het vruchtgebruik krijgen over het part dat de kinderen toevalt en tevens 1/3 part van de haaflijke en meubilaire goederen. De erfgenamen moeten toestaan dat Adriaan Franciscus Nieuwenboers, de zwager van de testateur, levenslang of zo lang als die dat zal goedvinden het huis en de brouwerij en naast staande huis de Oranjeboom met de weide daarachter en met de ketels, vaatwerk, en al het andere in de brouwerij wat daar in gevonden wordt en in gebruik is zal mogen gebruiken en waarvoor hij een huur dient te betalen aan de erfgenamen van 130 gld/jr. en verder alle lasten tot zijn rekening moet nemen en verder aan Adriaan de Ram priester in de abdij van Postel levenslang 30 gld. moeten uitkeren. Mochten er bij overlijden van de testateur er bij de erfgenamen nog minderjarigen zijn dan stelt hij tot voogd zijn broeder Christoffel de Ram en zwager Adriaan Franciscus Nieuwenboers. 

WBA: Roosendaal, notaris J. Fercken, N6868-35 {Img74-75}.

===

15 februari 1777
Op verzoek van Adriaan Franciscus Nieuwenboer wonende te Roosendaal en weduwnaar  en usufructuaire erfgenaam van Adriana de Ram, die overleden is op 16 januari 1777 worden de erfgoederen getaxeerd. Onder 5) een huis en erf genaamd de Ram over de Hoge Brug, onder 6) 1/3 part van een huis, schuur, hof en erf met de brouwerij aan de noordzijde van de Markt; O: het volgende perceel, W: Cornelis Coeterel, Z: ‘sherenstraat en N: ‘sherenwaterloop, onder 7) 1/3 part van een huis, hof en erf genaamd de Oranjeboom op de noordzijde van de Markt; O: Jan Mulders, W: het volgende perceel, Z: ‘sherenstraat en N: ‘sherenwaterloop; 8) 1/3 part van een weide achter het voorschreven huis.

WBA: Roosendaal en Nispen, R562, ongefolieerd {Img183-185}, specifieke lijst {Img185-186}.

===

25 februari 1782
Op deze datum wordt de specifieke lijst van de erfgoederen van Cornelis de Ram opgesteld. Er zijn erfgoederen onder Roosendaal, Halsteren en Nieuw Gastel. Onder Roosendaal onder 1) 2/3 part van een huis, hof en erf en brouwerij op de Markt, 2) 2/3 part van een huis, schuur en erf genaamd de Oranjeboom, onder 3) 2/3 part van een weide achter het voorschreven huis, onder 16) een huis en erf oostwaarts aan de Lage Brug aan de Kade, onder 17) een huis en erf over de Hoge Brug aan het Huiseinde, onder 20) 1/3 part in 10/11 parten van een huis en erf over de Hoge Brug genaamd de Ram. Aangever Christoffel de Ram wonende te Bergen op Zoom, broeder en mede-erfgenaam van Cornelis de Ram.

WBA: Roosendaal en Nispen; R563 {Img38-41}.

===

15 november 1803
Adrianus Christianus van Gilse rentmeester van de Domeinen als lasthebber van de RK priester Adrianus de Ram, Wilhelmus van Ertrijck in eigen naam, David Johannes Franciscus de Ram medicine dr in eigen naam en als lasthebber van Adrianus de Ram onderpastor te Bergen op Zoom, Adriana de Ram en Johannes Jacobus de Ram beiden wonende te Lier, Wilhelmus de Ram wonende te Putte en van Michiel Menu als voogd van de twee weeskinderen verwekt bij Maria de Ram, te samen kinderen en kindskinderen van van wijlen Christoffel de Ram; item van Adriana van Ertrijck en Cornelis Onincx, Maria van Ertrijck wonende te Breda en van dezelfde Cornelis Onincx in hoedanigheid van curator over de innocente Stoffelina van Ertrijck te samen benevens de voornoemde Wilhelmus van Ertrijck kinderen van wijlen Margaretha de Ram (volgens onderhandse akte van procuratie van 28 juni 1803 te Wouw) als erfgenamen van Adriana de Ram in leven echtgenote van Adrianus Franciscus Nieuwenboers vesten Hendrik Smeekens in een brouwerij met het aangelegen huis, schuur, stal, hof en erf op de noordzijde van Markt. O: het volgende perceel, W: Johannes Coeterel, Z: ;sherenstraat en N: de waterloop en rentmeester van Gilse. Koopsom: 9.610 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R350 (AMu568), pag.393-397 {Img198-200}. controleren, zie hieronder

===

19 november 1806
Hendrik Smeekens verkoopt aan Hendrik Quakkelaar een huis, schuur, hof en erf zijnde eene brouwerije op de noordzijde van de Markt. Dit met al het vaatwerk en kujipen en met alle ketels en gereedschappen en verder alle toebehoorten alles volgens publieke verkoop conditie van 3 oktober 1803. Koopsom: 8.000 gld. Met aantekeningen dat de brouwerij reeds aan de koper verhuurd was voor 200 gld/jr.

WBA: Roosendaal, N6943-ongenummerde akte {Img113-115}.

===

16 december 1806
Hendrik Smeekens wonende te Roosendaal vest Hendrikus Quakkelaar wonende te Roosendaal in een huis, schuur, hof en erf zijnde eene brouwerije aan de noordzijde van de Markt, met al het vaatwerk en kuipen en met alle ketels en gereedschappen die tot de brouwerij behoren. En in een huis, schuur, hof en erf oostwaarts aan het huis de Orangeboom. O: Jan Mulders, Z: de Markt, W: Catharina Coetrel en de weduwe Nieuwenboers en de weduwe C.J. Mies, N: Adrianus Christianus van Gilse. Koopsom: 8.000 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R352 (AMu569), pag.36-39 {Img25-26}. controleren zie hierboven

===

12 juli 1828
De echtelieden Henricus Quakkelaar, brierbrouwer en Elizabeth Paulina Knipscheer verhuren aan de echtelieden Cornelis Henricus Quakklaar, brierbrouwer en Maria Elizabeth van Hal eene huizinge met annexe bierbrouwerij, verdere timmer en erve gemerkt A no 21 aan de noordzijde van de Grote Markt benevens de ketel, kuipen, koelbakken, het vaatwerk en alle verdere brouwersgereedschappen.
Diverse voorwaarden waaronder 1e: verhuring voor het leven voor 250 gld/jaar 3e: de brouwketel, de est, koelbakken, kuipen, vaatwerk en alle verdere brouwersgereedschappen zullen op kosten van de huurders moeten worden onderhouden 7e: de huurders mogen de herberg naast de brouwerij alleen mogen verhuren met instemming van de eigenaren en alleen onder de voorwaarde dat in de herberg geen ander bier mag worden getapt dan het in de brouwerij gebrouwen bier  

WBA: Roosendaal; Notaris W. van Welij; N7066-413 {Img181-}

===

18 september 1843
Hendrik Quakkelaar, rentenier en wonende te Steenbergen en zijn dochter Dimphna Paulina Quakkelaar, rentenierster geassisteerd met haar echtgenoot Fredericus Kokken, winkelier wonende te Steenbergen verkopen aan hun zoon en broeder Cornelis Henricus Quakkelaar, bierbrouwer te Roosendaal in 5/6 gedeelte van een huis, schuur en erf, brouwerij en moestuin op de noordzijde van de Grote Markt wijk A; kadastraal L52 huis en erf; L53 brouwerij en erf L54 huis. O: Jacobus {….}, Z: de straat, W: Johannes Engelen
de verkoper de helft aangekomen staande huwelijk met zijn echtgenote Elisabeth Paulina Knipscheer (akte notaris P. van Vught 19 november 1806); de wederhelft uit de nalatenschap uit het testament van Elisabeth Paulina Knipscheer (notaris J.F. Mirandolle te Breda 27 juli 1805) de tweede comparante uit de nalatenschap van haar moeder Elisabeth Paulina Knipscheer haar moeder (nog eens nalezen) 1/3 gedeelte {1/2 + 1/3 = 6/12 + 4/12 = 10/12 =5/6}

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx; N2441-121 {Img..}

===

25 mei en 8 juni 1847
eerste en tweede koopdag van de veiling de brouwerij de Vijfhoek met huis en erf. L52: huis en erf, L53:  brouwerij en L54: moestuin.

WBA: Roosendaal en Nispen; notaris E.J.A. van Welij, n2504 {Img278 ev}.

===
12 augusts 1847
Cornelis Henricus Quakkelaar, bierbrouwer wonende te Roosendaal verkoopt aan Adriana Wens, grondeigenaresse en weduwe van Michiel van Hal voor de helft en de andere helft aan haar vier kinderen: Johannes, Johanna Maria, Francus Johannes en Cornelia Maria van Hal voor gelijke delen de van ouds gerenommeerde bierbrouwerij genaamd de Vijffhoek met huijsinge, erf en moestuin aan de noordzijde van de Grote Markt. Kadastraal L52 (huis en erf); L53 (brouwerij en erf) en L54 (moestuin) met de daarbij behorende brouwersgereedschappen bestaande in 80 stuks vaatwerk, 24 stuks onderbakken, een paardenharen eestkleed, een houten vloot, 2 bierkitten, 3 bierbomen, een koperen lamp en emmer, 4 gaffels, een koperen jager, een spithaak en 2 spitvorken.
De verkoper zijn de goederen aangekomen als volgt voor 5/6 bij koopcontract notaris G.A. Backx van 18 september 1843 en 1/6 van zijn moeder Elisabeth Paulina Knipscheer in leven echtgenoot van Hendrik Quakkelaar. Koopsom 4.000 gld.

WBA: Roosendaal; Notaris E.J.A. van Wely; N2504x-414 {Img82-}

===

4 oktober 1880
Johanna Maria van Hal, wonende Roosendaal, Maria Cornelia van Hal, bierbrouweresse en weduwe van Henricus Rubert in eigen naam en als in gemeenschap van goederen gehuwd geweest met Henricus Rubert en als voogdesse van haar minderjarige kinderen: Johanna Maria, Maria Adriana en Henricus Laurentius Rubert, Adriana Cornelia Celestina Rubert (X Gerardus Franciscus Mastbooms), Andreas Johannes Michiel Rubert, RK geestelijke wonende te Oudenbosch gaan over tot de inventarisatie (boedelscheiding?) van Michiel van Hal en Adriana Wens (ook Wijns) In tegenwoordigheid van: S.T.A. van der Heijden, rechter in het kanton Bergen op Zoom en Henricus Adrianus Rubert als toeziende voogd van de minderjarigen.
Verwezen wordt naar: 
testament van Michiel van Hal (notaris W. van Wely 3 juni 1827)
testament Adriana Wens (notaris H.A.A. Wenning 6 april 1859)
In de staat: L1660: moestuin, L1661: stal, L1662: brouwerijL1663: huis

WBA: Oud-en Nieuw Gastel; notaris A.H. van Moorsel, inv. … ; akte 1960 {Img210-}
===

8 oktober 1880
Boedel beschrijving ten verzoeke van Cornelia Maria van Hal weduwe Jacobus Henricus Rubert te Roosendaal voor zich en qq moeder en voogdes van Johanna Maria, Johanna Maria Adriana en Henricus Laurentius Maria Rubert te Roosendaal Gerardus Franciscus Johannes Mastboom n.u. Adriana Cornelia Celestina Rubert te Gastel en Henricus Adrianus Rubert te Roosendaal qq toeziend voogd.

WBA; Roosendaal; notaris H.A.A. Wenning; N2482-305 {Img209-}

===

13 juli 1881
Boedelscheiding tussen Cornelia Maria van Hal, weduwe van Jacobus Henricus Rubert, voor zich en als moeder voogdes van Johanna Maria, Johanna Maria Adriana en Henricus Laurentius Maria Rubert en q.q. gemachtigde van Andreas Johannes Michiel Rubert te Oudenbosch, Gerardus Franciscus Johannes Mastboom te Gastel als gehuwd met Adriana Cornelia Celestina Rubert, en Henricus Adrianus Rubert te Roosendaal q.q. als toeziend voogd, der huwelijksgemeenschap tussen de eerstgenoemde en haren overleden echtgenoot en zijner nalatenschap
WBA: Roosendaal; notaris H.A.A. Wenning; N2483-184 {Img93-}
===

3 februari 1890
Aankoop van huis, brouwerij, tuin en erf en uitweg te Roosendaal door Henricus Laurentius Maria Rubert, van zijn moeder Cornelia Maria van Hal, weduwe van Jacobus Henricus Rubert, beiden aldaar wonende, voor fl. 11.000,-
WBA: Roosendaal; notaris H.A.A. Wenning; N2493-32 {Img285-}

===

26 november 1895
Veiling ten verzoeke van Henricus Laurentius Maria Rubert te Roosendaal van huis, brouwerij en erf te Roosendaal, sectie L nrs. 2399, 2353 en 1786 (voor finale toewijzing d.d. 10 december, zie akte nr. 402). Brouwerij Met bepalingen betreffende erfdienstbaarheden en de kelder die onder de brouwerij de Vijffhoek en het naastgelegen huis de Oranjeboom doorloopt. Koop2: wordt voor 3.000gld verkregen door E.P.A. van Loon.

WBA: Roosendaal; notaris A.J. Mens; N2556-388 en 404 {Img347}

===
21 maart 1913
Scheiding en deling van de nalatenschap van Cornelia Maria van Hal, weduwe van Jacobus Henricus Rubert, overleden te Roosendaal 13 september 1912, tussen Henricus Laurentius Maria Rubert te Princenhage en verdere erfgenamen.

WBA: Roosendaal; Notaris J.J.M. Mertens; N-IV20-162 {Img352}
===

Schotboek

JS32v
Adriaen de Ram uit Joos Nicolaessen Lonck bij veste van 16 april 1709 een huis en brouwerij op de Markt.

Modo Adriana Pijpers, weduwe en boedelhoudster van Adriaen de Ram en haar kinderen met name Michiel, Maria, Cornelis, Christophus, Joannes, Margaretha en Adriana Ram. Deze massa is overgebracht en verdeeld fol. 125 tot 128 daarom hier geroyeerd.

JS125v {Img167}

Cornelis de Ram, Maria en Adriana de Ram uit hun gemeenschappelijk schot fol. 32r-v bij onderlinge deling van 21 januari 1762 een huis en brouwerij op de Markt en een huis en erf op de Markt genaamd de Oranjeboom

 • Modo Cornelis de Ram als “hieronder” en als erfgenaam van Maria de Ram
 • Modo Adriaan Franciscus Nieuwenboers van het onderstaande 1/3 part van wijlen zijn echtgenote Adriana de Ram van het “onderstaande” 1/3 part

JS125v {Img167}.

genealogische gegevens familie de Ram
Taxandria jg. 3 (jaar) pag. 7-9, 75-79, 105-110, 147-155, 221-225, 263-271, 305-318.