Onbekend aan de noordzijde van de Markt

eigenaren:

  • Johan van Beijeren

16 juli 1642
Maijken Sijmons Wilgiers, weduwe van Stoffel Cornelissen Vincke en haar zoon Cornelis Stoffelen Vincke vesten Janneken Lenaerts weduwe lestwerf van Jan Janssen de Cocq in een huis, hof en erf met toebehoorten genaamd de Bruijnvisch op het einde van de Markt met de hof over de waterloop. O: het huis van Jan Mattheussen van Baerle, Z: ‘sherenstraat, W: het huis en erf van Jacob Buijsen waarbij de goot tussen beide huizen door de koper moet onderhouden worden,  en N: de waterloop. De hof over de waterloop: O: de hof van Jacob Claes Crils, Z: de loop, W: de hof van Meerten Lenerts en N de weide van de verkopers, Koopsom: 2.900 Rgld. Met nog een verwijzing naar een procuratie (van 5 mei 1642 voor notaris Nuijts) betreffende Cornelis Piersen van Hove.

WBA: Rooosendaal en Nispen; R245, fol. 63r-v {Img70-71}.  

===

14 augustus 1656
Cornelis Lenertsen en Daniel Bacherus als gemachtigden (procuratie van 8 mei 1656 notaris W. van Kittensteijn te Haarlem) van Jan Lucassen Hooft, schoonzoon van Hans Lenerts; beiden als executeurs van de boedel van wijlen Janneken Lenerts, laatst weduwe van Jan Jansen de Cocq en voortijds van Cornelis Janssen Luijsterborgh (volgens testament van 6 juli 1644 te Amsterdam gepasserd voor notaris J. Hoogenboom) voor hun zelf en namens hun mede-erfgenamen vesten Cornelis Jansen van Beijeren in een huis, hof en erf aan de Markt. O: het huis en erf van Jan Mattheussen Baerle, Z: de Markt, W: Jacob Adriaensen Buijse en N: de waterloop off schipsbeecke. Mitsgaders in de nieuwe hof daar achter aan over de loop. Dit alles zoals Janneken Lenaert in koop verkregen heeft van Maeijke Sijmons, weduwe van Stoffel Vincke en haar zoon Cornelis Stoffelen.

WBA: Roosendaal en Nispen; R257, fol. 57v-58r {Img67}.

===

7 juni 1683
Johan van Beijeren en Christina van Beijeren vesten Mighiel van Hullegaerde in een huis, hof en erf. O: Jan Verdonck, Z: ‘sherenstraat, W: Sebastiaen Laets en N: Jodocus Lonke. Koopsom 550 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R283, fol. 30r-v {Img41}.

===

19 november 1710
Jan van Beijeren vest Geeraerd Maes in eene erve mette timmeragie daer op staende gelegen agter de huisinge ende de cop… westzijde van de schuure van den cooper bestaende in ’t agterhuijsje van outs genaemt Peer Vaershuijsje mette de waterput tussen  ’t selve ende de huijsinge van de cooper gelege; item de nieuwe kelder die noortwaerts ’t voorschreven Peer Vaershuijsje en … tot de loop tot den hof van der coopr alwaer het verckenskot staat ende soverre van de erve van Francis Becanus af tot den nieuwen balck die over de loop is leggende ende verders in ’t regt en servituten soo ende gelijck als het beijde crediteuren is uitg…. en gespecificeert. Koopcontract: 19 november 1710. Koopsom 100 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R.309, fol. 100v-101r {Img103-104}.

===

6 maart 1714
Helena Rochus Lanen, weduwe en testamentaire erfgename (testament van 8 april 1711, notaris J. Dons) van Johan van Beijeren vest Adriaen Drinckvelt in een huis, hof en erf sijnde eertijts een brouwerije geweest op de noordzijde van de Markt. O: Geert Maes, W: Jan Jacobsen Timmermans, Z: de Markt en N: Pieter Boot cum suis. Koopcontract: 22 januari 1714. Koopsom: 1.000 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R313, fol. 33r-v {Img44-45}.


Schotboek

Geert Maes uit Jan van Beijeren een achterhuisje van de brouwerij bij veste van 10 december 1710 op 1£.

Habet David Sebregts aan de andere zijde

WBA: Roosendaal en Nispen; JS36r {img76}.

===

Adriaen Drinckvelt uit Helena Rochus Lanen bij veste van 6 maart 1714 een huis en erf, eertijts geweest een brouwerije op de Markt.

WBA: Roosendaal en Nispen; JS36v {Img77}.