Oude Stambomen

Oude stambomen en afstammingsreeksen in Roosendaal en omgeving

In  de schepenbank- en notariële archieven kan men afstammingsreeksen vinden en ook getekende stambomen. Deze  afstammingsreeksen en stambomen, in feite akten van bekendheid, zijn voor genealogen een belangrijke bron van informatie. Met name als er personen in voorkomen die geboren, getrouwd of overleden zijn voor de invoering van de doop-, trouw-, en begraafregisters. Deze genealogieën werden om diverse redenen opgesteld. Bijvoorbeeld om te bewijzen dat men gerechtigd was in een erfenis of dat men als nabestaande(n) nog recht had op achterstallig salaris van de overledene (denk aan salaris uitbetalingen van overleden VOC of WIC-dienaren).  Dergelijke verklaringen kunnen soms wel vijf generaties, in diverse lijnen, omvatten. Deze akten volgen een min of meer vaste structuur: eerst worden de requiranten (verzoekers) genoemd, daarna de personen (constituanten) die de verklaring afleggen. Dan volgt de afstammingsverklaring, soms voorzien van een getekende stamboom. Tot slot volgt er “een reden van wetenschap” dat is een toelichting hoe de constituanten aan hun informatie komen. 

Men dient zich te realiseren dat een dergelijke afstammingsverklaring niet altijd alles omvattend zal zijn. Er kunnen meer erfgenamen of rechthebbenden zijn dan in de verklaring vermeld wordt. 


  • erfgenamen van Clara Coijmans(1697)
  • de bloed-of maagschap tussen de levende kinderen van Hugo Willem Elsten en Cornelia Jansz Wijtvliet (1745)

Erfgenamen van Clara Coijmans

Op 4 december 1697, op verzoek van Niclaes Erassemus Kneers, Claes Adr. Suijkerbuijk en Pieter Buermans allen wonende te Nispen, leggen Adriaen Stevenssen Verbraeck en Adriaen Adr. Vervloet een verklaring af. Zij verklaren dat zij hebben gekend Clara Coijmans die binnen Roosendaal heeft gewoond. En dat Clara Coijmans is de eijgen grootmoeder van de twee eerste requiranten en oudtgrootmoeder van de kinderen van de derde comparant die verwekt zijn door Maria Adr. Suijkerbuijk die een zuster was van de tweede requirant. waarvan de moeder is Janneken Claessen Kneers. En dat de requiranten ab intestato, beneffens Heijlktje Adr. Suijkerbuijk die een zuster was van de tweede requirant, de regte erfgnamen zijn van Clara Coijmans hare egthte grootmoeder. Verder hebben zij horen zeggen dat Clara Coijmans te Willebroek boven Antwerpen is getrouwd geweest met Claes Kneers die nagelaten heeft een zoon en een dochter. De zoon is genaamd Erassemus Kneers en hij is de vader van de eerste requirant. De dochter is genaamd Janneken Claessen Kneers die moeder was van de tweede requirant en grootmoeder van de derde requirant.

WBA: Roosendaal en Nispen; R369, fol. 169v-170v {Img184-185}.

Noot: de familienaam Kneers komt voor in een aantal varianten zoals Kneer, Knier(s), Knijer(s) maar ook Kenier.

 

Genealogische opstelling van de personen uit de akte aangevuld met enkele genealogische gegevens.

 


Bloed-of maagschap tussen de levende kinderen van Hugo Willem Elsten en Cornelia Jansz Wijtvliet

Op 16 mei 1745 op verzoek van Jan Adriaenssen Potters den jongen, landman wonende op Vroenhout onder Roosendaal legt Jan Adriaenssen Potters den oude (de comparant) over de 79 jaren oud en wonende op Vroenhout onder Roosendaal een verklaring af. Hij verklaart dat hij goed gekend heeft Christiaen van der Riet die op Hulsdonk onder Roosendaal heeft gewoond en die een eijge neeff  is geweest van Anthonia anders Teuntje Joosse de Bruijn. Dat Teuntje Joosse de Bruijn is geweest een volle suster van de moeder van hem (comparant). Dat Christiaen van der Riet onder andere heeft nagelaten een dochter genaamd Janneke Christiaense van der Riet die getrouwd is geweest met Willem Dirck Elsten. Dat Teuntje Joosse de Bruijn is getrouwd geweest met Cornelis Engelen en dat Willem Dirck Esten onder andere heeft nagelaten  Dirck, Hugo en Nicolaes Elsten. Dat Teuntje Jacobs de Bruijn onder andere heeft nagelaten Geertruij Engelen en Cornelia Engelen, welke laatste is getrouwd geweest met Adriaen Matthijssen Baten die onder andere heeft nagelaten Catharina Baten. En verder dat Geertruij Engelen is getrouwd geweest met Jan Jansz Wijtvliet, die jegenwoordigh getrouwd is met de requirant (is Jan Adriaenssen Potters den jongen). Als reden van wetenschap verklaart hij dat de genoemde hoofts-of geslagtpersoon zeer goed gekend heeft.

WBA: Roosendaal, notaris J. van Sinnen, N6786-141 {Img186-187}.

===

Op 17 mei 1745 op verzoek van Jan Adriaenssen Potters den jonge, landman wonende op Vroenhout onder Roosendaal legt Catharina Cornelissen Engelen, oud 82 jaar, weduwe van Jacobus Sanders en wonende binnen Wouw een verklaring af. Zij verklaart dat Christiaen van der Riet die gewoond heeft op Hulsdonk onder Roosendaal een eijge neeff is van haar moeder Anthonia of anders Theuntje Joosse de Bruijn. Dat Christiaen van der Riet onder andere een dochter genaamd Janneke Christiaensse van der Riet heeft nagelaten en die getrouwd is geweest met en Willem Dirck Elsten. Verder dat haar moeder is getrouwd geweest met haar vader Cornelis Engelen. Dat Willem Dirck Elsten uit zijn voorschreven huwelijk onder andere heeft nagelaten Dirck, Hugo en Niclaes Elsten. En dat haar moeder uit haar huwelijk heeft nagelaten Cornelia Engelen, haar zuster die getrouwd is geweest met Adriaen Matthijssen Baten. Dat Dirck Willem Elsten, zoon van Janneke Christiaense van der Riet  met dispensatie is getrouwd geweest met Catharina Baten. En dat Willem Hugo Elsten kinderen heeft nagelaten waarvan er nog in leven zijn. Dat haar zuster Geertruij Engelen is getrouwd geweest met Jan Jansz Wijtvliet en dat uit huwelijk is onder andere  voortgekomen Cornelia Jansse Wijtvliet, jegenwoordigh getrouwd met de requirant (is Jan Adriaenssen Potters den jonge). Als reden van wetenschap verklaart zij dat de voorschreven hooft-of geslagtpersoon zeer goed heeft gekend en dat de nog levende kinderen van Hugo Willem Elsten van de bloede-of maegschap sijn met Cornelia Jansse van Wijtvliet.
Mede compareerde Jan Adriaenssen Potters den oude die als toevoeging van zijn verklaring van de 16e mei 1745 dat de nog levende kinderen van Willem Hugo Elsten van de bloede-of maegschap sijn met Cornelia Jansse Wijtvliet.

WBA: Roosendaal, notaris J. van Sinnen, N6786-160 {Img184-185}.


  • dat men uijt dien hoofde de nog levende kinderen van den meergemelte Hugo Willem Elsten van den bloede of maegschap zsijn van de voorgelte Cornelia Jansz Wijtvliet
  • twee dochteren beijde genaemt Baeij
  • de nakomelingen van Adriaen Cleijntken
  • Wijchelaer
  • Mertens

.

Oude afstammingsreeksen I; NGV-WNB 1992, pag. 52-54.
Oude afstammingsreeksen II; NGV-WNB 1993, pag. 26-28 en 46-47.