Sint Sebastiaansgilde

Op zaterdag middag 17 augustus 1745 is er ‘smiddags in het huis en herberg van Jan Schillemans een bijeenkomst van de gildebroeders van het Sint Sebastiaansgilde. Daarbij was een harpspeler aanwezig. Deze wordt, na enige tijd voor de gildebroeders te hebben gespeeld, verzocht om mee te gaan naar een andere kamer. Dit leidt tot een conflict tussen Bartholomeus Mattheusse van Barel en de chirurgijn en apotheker Andries Melort. Van Barel hebben willen verhinderen dat de harpspeler zich naar een andere lokatie zou begeven. Melort zou hebben gezegd waarom die persoon niet soowel hun als voor de gildebroedersdie soude speelen. Het draait uit op een handgemeen waarbij Melort als eerste een bierglas naar van Barel zou hebben gesmeten. Naar aanleiding van het handgemeen worden Huijbregt Smout, 40 jaar oud en Aarnout Aarnouts Nelst, 28 jaar ondervraagd op 11 maart 1746. Maar zij houden zich erg op de vlakte. Ze weten niets en hebben niets gezien.

WBA: Roosendaal en Nispen; R407, ongefolieerd {Img260-262}. 


29 november 1828
Verkoop door het Sebastiaangilde van het oostelijk gedeelte van het erf uitmakende de doelhof van het gilde gelegen achter de huizen van de de noordzijde van de Molenstraat aan mr Willem van Welij, advocaat en notaris. Op de kaart perceel L85 {noot: dit is het nummer op de pre-kadastrale kaart} groot 11R 70E met als omschrijving: beginnende het gemelde gedeelte op 1E 75 Dm strekkende ten westen van het punt alwaar de haag dien ter afscheiding der tuinen van Salomon Bosschart en de koper op gemelde doelhof schiet en bestaande voorts in het geheel oostelijk gedeelte van de zelve ter grootte van ongeveer 7 R (nederlands) belendende O: gedeeltelijk aan het voetpad en gedeeltelijk de weduwe Michiel Willemse, Z: het schutsel van Salomon Bosschart, de koper, Adriaan Raaijmakers, Carel Christoffel Kruger en de weduwe Willemse, W: het overig gedeelte van de doelhof en N: het voetpad. Het gilde verplicht zich de gelden te gebruiken tot ht opbouwen en repareren van het in verval geraakte {..huis} en tot verdere verbetering van de doelhof. De koper is verplicht op zijn grond een schutsel van 2 E hoog te plaatsen en te onderhouden teneinde zijn erf van de doelhof te scheiden. Onder de verkoop zijn mede begrepen de linden en andere bomen op het verkochte erf.
Namens het gilde worden in de akte genoemd:

 • hoofdman: Thomas Burnoef, zevenmaker
 • koning: Jan Broumels, winkelier
 • deken: Gerard Broumels
 • deken: Jan Uijt de Haag, slachter
 • ouderling: Laurens Rampart, arbeider
 • ouderling: Laurens Kriesels, kuiper
 • ouderling: Christiaan Spapen, kuiper
 • lid: Marijn van Riel, messenmaker
 • lid: Pieter van den Broek, tapper
 • lid: Jan Baptist Bruijnincx, timmerman
 • lid: Adriaan Takx, landbouwer
 • lid: Pieter Breugelmans, houtdraaier

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6965-154 {Img697-…}.

===

5 januari 1829
Pubieke verkoping; op verzoek van het Gilde van Sint Sebastiaan te Roosendaal van essenbomen op stam, opgebracht hebbende fl. 15, 85. De meeste kopers zijn waarschijnlijk leden van het gilde. De namen van de kopers zijn: 

WBA: Roosendaal; notaris W. van Welij, N-   {Img-}

===

20 maart 1836
Verhuur door het gilde van Sint Sebastiaan van het huis, schuur staande op het doelenerf met het hof van de doelen die niet voor het doelschieten wordt gebruikt voor zeven jaar ingaande 1 januari 1836 voor 40 gld/jr.

Enekele bijzondere voorwaarden zijn:

 • de huurder de weduwe Lauwerijs Rampaart inwoning moet geven tegen een huurprijs van 8 gld/jr
 • de huurder moet vrije in-en uitgang verlenen voor het plaatsen van het huisje voor de bogen, pijlenkokers en verder materiaal
 • de huurder moet een plek van 2E 50 Dm vrij houden schoon en onbegroeid houden voor het plaatsen van twee doelen tussen beloken pasen en de laatste zondag van oktober
 • mochten er bij het schieten ruiten breken dan dient de huurder die op zijn kosten te herstellen
 • en dan nog een bepaling over de hagen

Als borgen voor de huurder stellen zich Thomas Burnoef, ziftenmaker en Bernardus de Leeuw, wonende te Fijnaart

Namens het gilde worden in de akte genoemd:

 • oude deken: Pieter Breugelmans, stoeldraaier
 • jonge deken: Pieter Smit, koperslager
 • ouderling: Laureijs Kriesels, kuiper
 • ouderling: Marijn van Riel, messenmaker
 • ouderling:Jan Uit de Haag, mandenmaker

WBA: Roosendaal en Nispen; notaris P. van Vught, N6973-153 {Img193-195}.

===

29 mei 1837
obligatie met hypotheek, ten behoeve van de heer Gerardus Cornelis Dam, bierbrouwer, wonende te Roosendaal, en ten laste van het  gilde van Sint Sebastiaan. Kapitaal groot fl. 300, – à 5% per jaar

Namens het gilde worden in de akte genoemd:

 • hoofdman: Thomas Burnouf, zevenmaker
 • koning: Adriaan Backx, voorman
 • ouderman: Laurijs Kriesels, kuiper
 • ouderman: Marijn van Riel, messenmaker
 • ouderman: Jan Uitdehage, mandenmaker
 • deken: Pieter Smits, koperslager
 • jonge deken: Pieter de Leeuw, smid
 • lid: Francis Spaapen, schoenmaker
 • lid: Willem Spapen, kuiper
 • lid: Marijn van Ginneken, wever
 • lid: Pieter Breugelmans, stoeldraaier

WBA: Roosendaal; notaris W. van Welij, …..

===

13 juli 1877
Publieke veiling op verzoek van het gilde Sint Sebastiaan aldaar, van een huis en erf met tuin te Roosendaal, sectie L nrs. 1665 en 932 groot 6 are 65 centiare, ingezet op fl. 2.200,- (voor finale toewijzing d.d. 27 november, zie akte nr. 225). Belast met een rente van 7 gld/jr aan de pastoor voor kerkelijke diensten voor de overleden leden.

Namens het gilde treden op:

 • Cornelis Melchior Bruglemans, winkelier, als gevogmachtigde van
 • Cornelis Mathijssen, koopman
 • Johannes van Ginneken, arbeider
 • Dominicus van de Kouter, hoedenmaker
 • Adrianus Faber, arbeider

WBA: Roosendaal; notaris A.J. Mens, …..