Vee op de Langendijk

Inleiding


21 april 1676
Ten versoeke van Adriaen Janssen Corpus woonende tot Roosendael hebben schepenen naergenoemt hen getransporteert op den Langendijk onder dese vierschare van Wouw in seecker percheel jonckbosch ofte plantsoen groot ontrent 2 gemeten toebehoorende den voors. Adriaen Janssen Corpus ende naer occulaire inspectie ende visitatie bevonden dat het hout ofte jongh plantsoen daer in staende door de schapen merckelijcken is geruineert ende bedorven door het affbijten van de toppen ende jonge schoten van het selve hout soodanigh dat den reqt genootsaeckt sal sijn om wederom het bosch in staet te brengen allen het hout ofte plantsoen voors aen den gront aff te snijden; welcks schade naer beste kennisse ende wetenschap bij schepenen naer gissinge wert geestimeert op de somme van 25 guldens.
Aldus gevisiteerd ende geestimeert bij Johannes Willemssen Sanders ende Johan Ruijten, schepenen in Wouw op huijden den 21e april 1676.

WBA; Wouw, R23, fol. 54r-54v.


22 mei 1745
Op verzoek van Arie Stouten legt Cornelis Marijnissen Boeren, bouwman op de Langendijk onder Wouw een verklaring af. Hij verklaart dat Stouten onlangs van hem heeft gekocht:
een grijse koe of melkbeest die bij de bul of stier was geleijt geweest en een kalf dragende een bloedroodhairige veersse en dat die de alom woedende sieckte of peste hebben gehad maar daarvan door Jan Jansz van Gastel zijn genezen.
Ook compareerde Jan Jansz van Gastel  die verklaart dat hij de beesten heeft behandeld en genezen.

WBA: Roosendaal, notaris J. van Sinnen; N6786-139 {Img174-175}.


16 juni 1752
Jan Bogers en Jan van de Sande tonen aan schepenen van Roosendaal en Nispen een wolf die zij de dag daarvoor hadden geschoten bij het Snolleven, dichtbij Oostenrijks Brabant. De wolf, een teef, is nog levend binnen de vrijheid gebracht. Zij verzoeken om een premie. Mede compareerde Jacobus van de Sande, Mattheus Nieuwlaets, Casper Verbeeck en Jan Boghout die verklaarden bij het doodschieten van de wolf aanwezig te zijn geweest.

WBA: Roosendaal en Nispen; R408, ongefolieerd {Img219-220}.