Vosbergh

brouwerij: Vosbergh aan de zuidzijde van de Achterstraat
kadastraal:
opgericht: 1670
gesloten: 1735
eigenaren: 

  • 1670-? Stoffel Leendertsen Vosbergh
  • ?-? Daniel, Petronella, Johanna en Dingena Vosbergh voor de helft en Stoffel Leendert Vosbergh voor de wederhelft
  • ?-1731 Petronella, Johanna en Dingena Stoffelen Vosbergh
  • 1731-1735 Pieter van den Enden de jonge
  • 1735-1782 Dingena Pietersen Schouteren
  • 1782-1782 de erfgenamen van Dingena Pietersen Schouteren
  • 1782-1807 Willem en Catharina Elsten
  • 1807-1809 Catharina Elsten

26 mei 1656
Jan Hendricxsen van Mastricht nomine uxoris en als lasthebber van Gijsbrecht Jacobsen van der Mast, Wouter Matthijs, Cornelis Jacobse Damen, Wouter {Dircksen} van Brecht en als lasthebber van Cornelis Coolen voor de ene helft en voor de andere helft Maeijke Jans van Antwerpen, geassisteerd door Cornelis Segers, en Anthonis Jansen van Antwerpen vesten Stoffel Lenaertsen Vosbergh die de koop heeft overgenomen van Barthelmeus Lambrechts Hofmans in een huis, hof en erf in de Ooststraat. O: Hendrick Cappers, Z: de bansloot, W: Pieter Loncke en N: ‘sherenstraat. Koopsom 850 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R257, fol, 45r {img54}.

===

21 juni 1670
Op verzoek van Berent Cappers verschijnen stadhouder en twee schepenen op het erf van het huis van de vader zaliger van Berent Cappers in de Achterstraat dat grenst westwaarts aan het huis, brouwerij en erf van Stoffel Vosbergh om een erfscheiding vast te stellen. Stadhouder en schepenen komen tot de volgende vaststelling: datte erve van de huijsinge van den selven Cappers achter aen den gevel was ter breette van twaelff voeten  en thien duijmen. Ende aen ’t begin van de brouwerije den ouden stronck van de hegge tusschen  den selven Cappers en het erf van Maij Reusen 3 voeten en een half min een duijmdar in gerekent den osiendrop van de voorschreven Vosberghs brouwerije die men bevint dat valt; en de vervolgens bevonden d’ voorschreven ende van Cappers uit midden van de brouwerije van denselvens Vosbergh ende de hage aen de sijde van de voorschreven Maij Reusen ter breedte van twaelff voeten en thien duijm met de osiendrop als voor gesegt is wijders achter aen gevel naer de brouwerije ende het midden van de voorschreven stronck van de hegge aen de sijde van Reusen bevonden de erve aff hoff ter brette van twaelff voeten en acht duijmen den osiendrop tot 8 duijm daer affgetrocken wesende ende achter aen den bansloot tusschen de hegge aen de sijde van voorschreven Vosbergh en den halven stronck van de hage aen de sijde van .. Maij Reusen ter breette van twaelff voeten en 9 duijm. Voorders bevonden ter sijde brouwerije vn de bansloot aff bij na tot voren toe eene houten gote was leggende daer het water doorloopt in de brouwerije. Mistgaders gesien dat het het achterste eijnde van de wippe van de put van de  voorschreven Vosbergh uijtstreckende opde erve van de requirant omtrent 4 à 5 voeten onbegrepen.

WBA: Roosendaal en Nispen; R271, fol. 57r-v {Img65-66}.

===

5 februari 1731
Petronella Stoffelen Vosbergh, meerderjarige jd, voor 1/3 part, Johanna Stoffelen Vosbergh, minderjarige jd voor 1/3 part enDingena Stoffelen Vosbergh minderjarige jd voor 1/3 part, geassisteerd door de schepen, vesten Pieter van den Enden de jonge in een huis, hof en erf met de brouwerij in de Achterstraat. O: de weduwe Nicolaes Mouwen, W: Balten Straetmans, Z: de wed. Nicolaas Mouwen en N: de Achterstraat. Koopsom: 1.400 gld voor het onroerend goed en 200 gld voor het vaatwerk en wat verder bij de brouwerij behoort. Met schuldbrief van 7 februari 1731.

WBA: Roosendaal en Nispen; R330, {fol. …} {Img19-20}.

===

31 oktober 1735
Pieter van den Ende de jonge, brouwer en “thans”wonende te Bergen op Zoom vest Dingena Pieterssen Schouteren, bejaarde dochter, wonende te Roosendaal in een huis, brouwerij, hof en erf in de Achterstraat. O: de weduwe Nicolaas Mouwen, W: Quirijn de Backer, Z: de weduwe Mouwen en N: de straat. Hem aangekomen bij veste van 5 februari 1731. Koopcontract: 1 oktober 1735 volgens koop van 24 september 1735. Koopsom: 600 gld. De assijebak staande tegen het huis en tegen het huis van Quirijn de Backer staat er alleen met gedogen van Quirijn.

WBA: Roosendaal en Nispen; R332, fol. 34v-35r {Img51}. 

===

25 september 1782
Pieter Woutersse Schoutteren, landman wonende op Langdonk namens de gezamenlijke erfgenamen van Dingena Pieterse Schouteren die in april 1782 overleden is, vest Willem en Caharina Elsten in 18/20 parten van een huis schuur, hof en erf in de Achterstraat. Schotboek fol. 408 et. seq. De resterende 2/20 parten behoren toe aan de kopers Willem en Catharina Elsten als mede-erfgenamen van Dingena Schouteren. Koopcontract: 16 september 1782. Koopsom: 1.100 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R344, {fol. ..} {Img194}.

===

10 april 1812
Adriaan Adden, bouwman en Maria Catharina Adden weduwe van Christiaan Boghout, particuliere beiden wonende wijk B nr. 40 voor ziczelf en zich sterk makende voor hun zuster Adriana Maria Adden begijntje op het begijnhof te Turnhout, Andries van der Oudera, smit wonende wijk C nr. 65 voor hemzelf en zich sterk makende voor zijn broeder Pieter van der Oudera, bakker te Bergen op Zoom verkopen een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Achterstraat Wijk C nr. 71 aan Franciscus Jacobs, arbeider wonende wijk M nr. 1. Belendingen: O: Pieter Gagelmans, Z: de waterloop, W: de kinderen van Cornelis de Bakker en N: de straat. De verkopers aangekomen  als erfgenamen van hun tante Catharina Elsten die in het jaar 1809 overleden is. Koopsom: 1624 gld.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6949-76 {Img341-343}.


Schotboek

JS240r {Img41}
Stoffel Leendertz Vosbergh gevest 26 mei 1656 uit Jan Anthonissen van Antwerpen in een huis en erf en de brouwerij.

Modo Johanna en Dingena Vosbergh voor de ene helft als erfgenamen van hun vader Stoffel Leendert Vosbergh voor de wederhelft, als erfgenamen van hun broeder Daniel en zuster Petronella Vosbergh.

Habet Pieter van den Ende de jonge bij veste van 5 februari 1731 overgezet hier nevens

===

JS151v {Img320}
{…}  uit Stoffel Leendertz Vosbergh fol. 246 bij veste van 5 februari 1731 een huis en erf en idem de brouwerij.

Habet Dingena Pietersen Schoutens bij veste van 31 oktober 1735 overgezet fol. 411.

===

JS411 {Img252}
Dingena Pieterssen Schouteren uit Piter van den Ende, brouwer te Bergen op Zoom bij veste van 31 oktober 1735 een huis, brouwerij, hof en erf in de Achterstraat.

Habet Willem en Catharina {van den Ende} bij veste van 25 september 1782.

===

JS208Ar {Img9}

Willem en Catharina Elsten uit Dingena Pieters Schouteren fol. 411 bij veste van 25 september 1782 een huis, brouwerij, hof en erf in de Achterstraat

Catharina Elsten nu alleen volgens testament (notaris J. Fercken) van 25 januari 1794.

Francois Jacobs bij koopcontract (notaris P. van Vught) van 10 april 1812

===