Vroenhout

brouwerij: van Osta op Vroenhout geschot op 4£
kadastraal:
opgericht: eerste helft 17e eeuw
gesloten:
eigenaren:

 • voor 1652-1673 Geert Janssen van Tiborgh
 • de wezen van Adriaen de Haes
 • 1681- Hendrick Pietersen Martelman
 • Tanneken Jacobs van Osta (†…) X Hendrick Pietersen Martelman
 • Hendrick Pietersen Martelman
 • Govert Potters
 • Maria Goordse van der Beek (weduwe van Govert Potters)
 • ?-1799 Govert van Osta
 • 1799-1850 Cornelis de Bruijn †1850 (X Johanna van Osta †1820)
 • 1850-1852 Pieter de Bruijn, Marijn de Bruijn, Petronella de Bruijn, Marianna de Bruijn en Godefridus de Bruijn
 • 1852 Petronella de Bruijn
 • 1852-1866 Petronella de Bruijn (X 1852 Jan Huijbs †1865)
 • 1866-? (verkoop 24 oktober 1866)

memories van successie: Cornelis de Bruijn: kantoor Oudenbosch 11-206

memories van successie: Johanna van Osta: kantoor Roosendaal 2-84


11 april 1650
Jan Daniels van den Bergh heeft een schuld van 84 Rgld aan Geert Janssen van Tilborgh wegens de koop van een 10 jaar oud bruin ruinpaard met een grote bles voor op het hoofd.

WBA: Roosendaal en Nispen; R252, fol. 47r-v {Img61-62}.

===

16 april 1652
Geerit Janssen van Tilborch leent 2.500 Rgld van Johanna de Haes wonende te Bergen op Zoom. Onderpand: een brouwerij, huis en circa 3G erf te Vroenhout. O: ‘sherenstraat, Z: en W: Adriaen {….} en N: Joos de Bruijn. Met veel aantekeningen van betalen. {Nog nakijken}.

WBA: Roosendaal en Nispen; R254, fol. 31 {Img51}.

===

26 mei 1653
De erfgenamen van Jan Anthonissen van Dongen vesten Adriaentien Rommens echtgenote van Geert Janssen van Tilborch in een perceel land (bij meting 3G 48R) genaamd de Peertsweijde op Vroenhout. O: Truijcken Lenerts Buijsen en Willem van Rijdt, Z: Jochim Janssen, W: de verkopers andere erven die op heden gevest worden en N: de Matterblock. {Koopsom …}. Volledig betaald 12 juni 1654.

WBA: Roosendaal en Nsipen; R255, fol. 59v-60r {Img69}.

===

5 augustus 1653
Willem Gijsbrechts vest Adriana Rommens echtgenote van Geert Janssen van Tilborch in een stede land met huis (circa 1G) te Vroenhout bij de kapel zoals de verkoper dat heeft bekomen van Jan Anthonissen van Dongen bij veste van 26 mei 1653. O: en Z: Hendrik Aerts, W: ‘sherenstraat en N: de weduwe van Lenaert Adriaen Pauwels. Koopsom: 750 gld. Met aantekeningen van betalen.

WBA: Roosendaal en Nispen; R255, fol. 75v {Img85}.

===

29 juni 1654
Geerit Janssen van Tilborgh heeft een schuld van 1.600 Rgld aan Cornelis Vincke landman in de Triangel onder Steenbergen wegens de levering van granen, die hij al over lange ontfangen ende genoten heeft. Onderpand: een nieuw huis met schuren en timmeragie met de erven en landen daar aan gehorende op Vroenhout bij de kapel gekomen van de erfgenamen van Jan Anthonissen van Dongen. O: en Z: Hendrick Aertsen, W: ‘sherenstraat en N: de weduwe van Lenert Adr. Pauwels.

WBA: Roosendaal en Nispen; R256, fol. 49v-50r.

===

9 april 1657
Geerit Jansen van Tilborch leent 200 gld van de kerk voor wie optreedt de kermeester Jan Mertens van Rijen. Borgen: Jan Jansen Keteler en Pieter Adriaensen Smit beiden wonende te Roosendaal. Op 5 maart 1667 vervangt de brouwer Cornelis Aertsen Crol beide borgen.

WBA: Roosendaal en Nispen; R258, fol. 36r-v {Img47-48}.

===

22 september 1659
Cornelis Nijssen, brouwer in de Trouwe en Geerit Janssen van Tilborch brouwer te Vroenhout stellen zich borg voor Engel Trouwen die volgens een uitspraak van de hoofdbank binnen Breda van 2 juli 1659 nog drie jaar huur verschudigd is aan Cornelis Pierssen van Hove en Jan Ruijten betreffende het huis de Orangeboom. Onderpand: de inboedel en meubelen van de debiteur.

WBA: Roosendaal en Nispen; R260, fol. 80v {Img94}. 

===

26 januari 1661
Geerit Janssen van Tilborch leent 400 gld van Cornelis Brouwers. Onderpand: een hofstede te Vroenhout nevens de Capelle stijff 200R. O: Hendrick Aertse, Z: het huis en brouwerij van de debiteur, W: ‘sherenstraat en N: Adriaen Lenaertsen. En nog als onderpand 275R made in het Achterbos.

WBA: Roosendaal en Nispen; R262, fol. 16v-17r {Img29}.

===

28 februrari 1673
Nicolaes Wissems als aangestelde curator aangesteld door de Magistraat en bij akte van confirmiteit van de Raad van Brabant over de desolate boedel van Geerit Jansse van Tilborgh vest Cornelis Bosvelt als lasthebber van Martinus Brouwers uit naam van de wezen van wijlen Adriaen de Haes in een stede, huis en brouwerij en alle aankleven van dien (2G 158R) op Vroenhout bij de kapel. O: de Vroenhoutsestraat, Z: en W: Cornelis Adriaenssen van der Rijdt en N: Adriaen Henricx Potter. Koopsom: 2.800 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R273, fol. 9r {Img64}.

===

7 januari 1681
Cristostinus de Haas als beneficiair erfgenaam van zijn broeder de cornet Daniel de Haas verkoopt uit de hand aan Heijndrick Pieterse Martelman een huis, brouwerij en verdere timmeragie met alles wat daaraan nagel-en aardevast is met circa 3G land te Vroenhout bij de Kapel. Koopsom: 1.900 gld

WBA: Roosendaal en Nispen; R281, fol. 1r en 7v-8r {Img12 en 21}.

===

30 november 1694
Staat, taxatie en deling van de erfgoederen nagelaten door Tanneken Jacobs van Osta tussen haar weduwnaar Hendrick Pieter Martelman voor de ene helft en Jacob Aerssen Heijmans X Seijken Hendricx Martelman in eigen naam en Gommer Jacobs van Osta als toeziende voogd van de twee minderjarig kinderen van voorschreven Henderick Pieter Martelman. Er zijn goederen onder Roosendaal en Wouw. Onder nr.1: een huis, schuur, brouwerij met tonnen, vaten, onderbakken, bekers, jagers stellingen en wat daar verder toebehoort, samen met de werf en zaailand circa 2½G, eertijds gekomen van Geert Janssen van Tilborgh. O: de Vroenhoutsestraat, Z: ten dele Jan Roellense en het volgende perceel, W: een perceel genaamd het Reucken en N: Jan Marijnissen de Bruijn, Getaxeerd op 2.000 gld. Onder nr. 2: een stedeke land met huis op Vroenhout zuidwaarts aan het voorbeschreven huisakker genaamd Franckensteken met het huis en de verdere timmeringe circa 1G 150R. O: de Vroenhoutsestraat, Z: de {…straat}, W: het volgende perceel genaamd het Reucken en N: de huisakker van de brouwerij en Jan Roelen. Getaxeerd op 650 gld. Dan nog vijf percelen onder Roosendaal en twee percelen onder Wouw. Kavel A: met huis, schuur en brouwerij wordt aanbedeeld aan Joos Aersen Heijmans nomine uxoris maar wordt door hem overgelaten aan Hendrick Pietersen Martelman. Vervolgens wordt kavel B nog gesmaldeeld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R366, fol. 96r-100v {Img106-111}.

===

17 december 1767
Maria Goordse van der Beek, eerst weduwe van Marijnus van Osta en laatst van Govert Potters en thans wonende te Turnhout schenkt aan haar zoon Govert van Osta, brouwer en bouwman wonende op Vroenhout onder Roosendaal in een huis, schuur, hof, erf met de brouwerij, ketels en kuipen en al het gene daartoe behoort. Het huis, brouwerij, hof en werf groot 2G 111R. Met nog een huisje en een stuk land.

WBA: Roosendaal en Nispen; R410, ongefolieerd {Img172}.

===

28 oktober 1799
Pieter Arnouts X Anna Maria van Osta wonende op Vroenhout, Jan van Rooij en Hendrik Smeekens beiden wonende onder Roosendaal als voogden over de minderjarige kinderen Jacoba, Adriana en Cornelia van Osta vesten Cornelis de Bruijn X Johanna van Osta in 4/5 parten in een huis, schuur, hof, erf en bakkeet met de brouwerij, ketels, kuipen en circa 300 stuks vaatwerk gemerkt GVO en verder alles wat daarbij hoort gelegen op Vroenhout onder Roosendaal met het zaailand daar aan circa 4G. Schotboek: fol. 808v. Koopcontract: 6 september 1799 Koopsom: 6.510 gld dus 4/5 part 5.208 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu566, pag. 62-63 {Img35}.


29 maart 1852
Pieter de Bruijn, Marijn de Bruijn, Petronella de Bruijn, Marianna de Bruijn en Godefridus de Bruijn delen de goederen van hun ouders Cornelis de Bruijn († 3 april 1850) en  en Johanna van Osta († 11 januari 1820). De comparanten verklaren dat zij, na het overlijden van hun moeder, de landbouwers-en bierbrouwersaffaire in gemeenschap met hun vader hebben voortgezet. De onroerende goederen bestaan uit 1) een hofstede, bestaande uit huis, schuur en verdere timmer, brouwerij, schuur, bakkeet, erf, moestuin en bouwland annex malkanderen op Vroenhout onder Roosendaal. Kadastraal: J295 (huis, schuur en erf), J295A (brouwerij), J296 (boomgaard), J297 (moestuin), J298 (huis en erf) en J299 (bouwland);  en de onroerende goederen 2 tot en met 10) diverse percelen land onder Roosendaal, Wouw en Steenbergen. De hofstede waarop de brouwerij staat heeft een waarde van 9.000 gld en is hen aangekomen bij publieke verkoping van 6 september 1799. Bij de roerende goederen: huismeubelen, huishoudelijke goederen, een speelkarretje, een wagen, hoge-en lage karren, ploegen, eggen, en verder bouw-en melkgereedschappen, vier paarden, vijftien stuks hoornvee, vier varkens, niet gedorste granen, hooi, stro, mestspeciën, brandstoffen, levensmiddelen en verdere inboedel die alles samen  een waarde hebben van 2.500 gld. Er zijn ongeveer 300 stuks brouwersvaten ter waarde van 300 gld.  Wegens geleverd bier had Leendert Bogers nog een schuld uitstaan van 100,50 gld. Bij de verdeling van de nalatenschap komt Petronella de Bruijn in het bezit van alle onroerende goederen. Daarmee is zij overbedeeld en dient aan Godefridus de Bruijn en Marijn de Bruijn bedragen van respectievelijk 3.492,67 gld en 1.414,66 gld uit te keren Marijn de Bruijn verkreeg het brouwersvaatwerk en de ongedorste granen.

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, n-II-2451-58 {Img132-135}.

 


Schotboek

OS725v {Img146}

Modo Hendrick Pietersen Martelman bij veste van 3 februari 1681

De wezen van Adriaen de Haes uit Geert Janssen van Tiborgh bij veste van 28 februari 1673 een stede en brouwerij te Vroenhout groot 2G 158R op 10£ 11st 2p
het huis op 4£

===

JS765v {Img196}

Hendrik Pietersen Martelman van fol. 734 bij deling tegen zijn kinderen op 30 november 1694 een huis en brouwerij op 4£
de huisakker met de werf samen volgens meting 2G 3R op 9£ 10st

Habet Maria

17 december 1767
Maria Goordse van der Beek, eerst weduwe van Marijnus van Osta en laatst van Govert Potters en thans wonende te Turnhout schenkt aan haar zoon Govert van Osta, brouwer en bouwman wonende op Vroenhout onder Roosendaal in een huis, schuur, hof, erf met de brouwerij, ketels en kuipen en al het gene daartoe behoort. Het huis, brouwerij, hof en werf groot 2G 3R. Met nog een huisje en een stuk land.

WBA: Roosendaal en Nispen; R410, ongefolieerd {Img172}.

van der Beek cum tutore weduwe en kinderen van wijlen Marijnis Aertsen van Osta overgezet fol. 781

===

JS781r {Img211}

Modo Maria Goordse van der Beek weduwe en erfgename van Govert Potters

Govert Potters X Maria Goordsen van der Beek bij onderlinge deling van 10 februari 1759 uit Adriaentjes Marijnus van Stabroek zijn moeders schot fol. 765v een huis met de brouwerij op 4£

===

JS815r {Img245} controleren

Maria Goordse van der Beek, weduwe van Marijnus van Osta en laatst van Govert Potters uit derselver gemeen schot fol. 781 en 90r-v
een stukje land op Vroenhout op 5£ 7st 6 p
een huisje met circa 70R land op 4£


¦een huis met de brouwerij op Vroenhout op 4£
¦de huisakker met de werf samen volgens meting 2G 3R op 9£ 10st

¦Habet Govert van Osta bij donatie intervivos als hiervoor

===

JS808v {Img239}

Govert van Osta uit Maria Goverdse van der Beek fol. 815 bij donatie intervivos (gepasseerd voor schepenen op 17 december 1767) een huis met de brouwerij op Vroenhout op 4£
de huisakker met de werf samen volgens meting 2G 3R  op 9£ 10 st
een huisje met circa 70R op Vroenhout op 4£
een stukje land op Vroenhout  van 1G 105R op 5£ 7st 6p

Habet Cornelis de Bruijn bij veste van 28 oktober 1799, pag. 62, overgebracht op NCVr12

===

NCVr12r {Img60}

Cornelis de Bruijn X Johanna van Osta voor 1/5 part als mede-erfgenaam van haar vader Govert van Osta en voor 4/5 parten bij veste van 28 oktober 1799, pag. 62
een huis, schuur, hof, erf en bakkeet, zijnde een brouwerije op Vroenhout, samen met het annexe zaailand circa 4G op folio 808v bekend stande als een huis met de brouwerij op Vroenhout op 4£
een huisakker met de werf samen volgens meting 2G 3R op 9£ 10st
een huis met circa 70R land op Vroenhout op 4£
een stuk land op Vroenhout 1G 105R op 5£ 13st 6p