Nieuw Geformeerd Cijnsboek

Akte opgemaakt ten behoeve van een nieuw cijnsboek van de Langendijk onder Wouw


Zitdag gehouden woensdag en donderdag 13 en 14 augustus 1783
 
Anthoni van Dorst heeft bij successie een huisje met 7G land in de Neerheide bij Snolleven
O: jonker Frans Claud de Renson
Z: het Roseven
W: de gemenevroente
N: het Snolleven
 
en nog aldaar twee perceeltjes annex den anderen en samen groot circa 2G
O: jonker F.C. de Renson
Z: het Roseven
W: ‘sherenvroente
N: eigen erf
vide o(ud)boek fo.10
 
Adriaen van Vlimmeren heeft bij koop van de gemeente van Wouw circa 10G land met huis en schuur genaamd de Valkeniersbossen  nu Reijgersstedeken
O: ‘sherenvroente
Z: de heer du Toict en de heer Tieboel
W en N: een zoekweg
vide o(ud)boek fo.12
 
Adriaentje Kerstens heeft bij koop volgens het o(ud)b(oek) fo. 13vso eene steede bestaande in huijsinge, schuure en land  (23G 63R)
O: ‘sherenvroente en Cornelis Engelen
Z: ‘sherenvroente en de weduwe Anthonie Helmons
W: het gescheijd van Roosendaal
N: ‘sherenstraat
 
en een perceel land aldaer genaamd Panisveldeken (1G 165R)
O: de heer du Toij
Z: Diel Rommens
W: de heer du Toij en Cornelis Schoonen
N: eigen erf
 
En een perceel genaamd den Vijverblock groot 2G 127½R
O: Diel Rommens en de heer du Toij
Z: eigen erf
W: Cornelis Schoonen en de heer du Toij
Z: eigen erf
N: Diel Rommens
 
Adriaen van Pul heeft bij koop volgens het o(ud)boek fo. 28 een stede met huis, schuur en land  (23G 264R)
O: de heer Stuerman, Cornelkis Haecx en de heer Beunie
Z: de straat en Cornelis Haeckx
W: ‘sherenstraat
N: de heer Tieboel, de weduwe Domen van Ursel en de gemenevroente
 
Geert Jooren heeft bij koop volgens o(ud)boek fo.32 in de Neerheide een stede groot 16G 250R uit 35G 25R waarvan Huijb(er)t Poppelaers de zuidhelft heeft
O: ‘sherenbaaan
Z: Huijbert Poppelaers, de zuijdhelft; Nicolaas Mouwen en de heer Stuerman
W: ‘sherenbaan
N: jonker F.C. de Renson en anderen
 
en een perceel (2G 26R)
O: Dirk Lasoij
Z: de ZundertseBaan
W: de heer du Toij
N: Cornelis Schoonen
 
en een stede bestaande in huis, schuur en circa 44G land alle annex den anderen
O: de gemenevroente
Z: de gemenheide
W: de heer du Toij
N: Huijbert Poppelaers
 
Dillis Rommens heeft bij successie volgens o(ud)boek 50vo een perceel land met huis en schuur (1G 229R)
O: de heer Otgens
Z: Adriaentje Kerstens
W: de heer du Toij
N: ‘sheren straat
 
en een perceel genaamd de Santheijninge (2G 200R)
O: een zoekweg
Z: de heer du Toij
W: Adriaentje Kerstens
N: de heer Otgens
 
en een perceel gent Vennemansgemet (1G 5R)
O: de heer du Toij
Z: ‘sheren baan
W: de heer Tieboel
N: dezelfde
 
en een perceel gent Spaanseveldeke (1G 144R)
O: de heer du Toij
Z: dezelfde
W: dezelfde
N: Adriaantje Kerstens
 
Cornelia Rommens, weduwe Matthijs Godschalk heeft bij erfenis volgens o(ud)boek fo. 131vo een schaarbosje genaamd Domus Keesegemet groot 1G 70R
O: de heer du Toij
Z: Jan Scheepers
W: de heer Tieboel
N: Adriaen van Vlimmeren
 
en een perceel genaamd Wagemaakersbosch met de huijsinge daer op staende (4G)
O: de heer N. Tieboel
Z: ‘sherenstraat
W: een zoekweg
N: Corn. Haecx
 
Pieter van Heijbeek heeft bij koop volgens o(ud)boek fol. 144 een stede bestaande uit bosch, zaeij en weijland met de huijsinge, schuere en verderen timmer circa 70G waarvan circa  27G leen
O: de heer du Toij
Z: de Zundertsebaan
W: het gescheet van Roosendaal
N: de straat of rijbaan soo als deselve met twee draeijboomen afgesloten is
 
Pieter Crijnen heeft bij deling een huisje met circa 150R erf vide o(ud)boek fo. 151
O: Lindert Hoendervangers
Z en W: ‘sherenvroente
N: ‘sherenstraat
 
en een perceel groot circa 2G 150R
N: de weduwe van Jacobus Rommens
Z: ‘sheren vroente
W: ….. (sic)
 
Cornelis Houtepen heeft volgens o(ud)boek fo. 36vo een stede in de Neerheide met huis en schuur samen 7G 150R
O: ‘sherenwildert
Z: de heer markies
W: Marijn van Vlimmeren en Marijn van Overveld
N: de heer Stuerman
 
De weduwe van Jacob Marijn(is)se Rommens weduwe heeft bij vercijnsing  volgens o(ud)boek fo. 102vo 40R met een huis en schuur daer op staende
O: ‘sherenstraat
Z: de heer du Toict
W: eigen erf
N: het loopje
 
en een stedeke agter de voors(chreven) huijsinge gelegen (circa 11G 250R)
O: eigen erf
Z: de heer du Toict
W: het Katteven
N: het voorschreven loopje
 
Marijn Rommens heeft bij accoord met zijne moeder aangegaan voor heren schepenen van Wouw in dato 4 december 1781 uijt de voors(chreven) stede (1G 150R)
O: de weduwe van Jacob Rommens
Z: de heer du Toict
W: het Katteven
N: het loopje
 
en een perceel genaamd Hunningepolder groot 7½G
O: de weduwe van Jacob Rommens
Z en N: de heer du Toict
W: Anthoni de Wael
 
De wedue van Lindert Conings heeft bij koop volgens o(ud)boek fo.119 een perceel land groot voor d’helligt 3G competeerende de wederhelligt aen Cornelis Stadhouders en Cornelis van Eekelen
O: Marijn van Overvelt
Z en N: de heer Stuerman
W: Cornelis van Eekelen
 
Corn(elis) Corn(elis)se Cools heeft bij successie volgens o(ud)boek fo.30 eene stede bestaende in huijsinge, schuere, zaeij-en weijlanden  (45G 200R)
O: ’t gescheet van Rucphen
Z: Cornelis Engelen onder den ingegraven mastpolder van de h(e)re markies
W: ’t gescheet van Roosendaal en ‘sherenstraat
N: de Rucphense Turfvaart
 
Jan Conings heeft bij coop volgens o(ud)boek fol. 103vo een stede op den Vijffhuijsenhoek bestaande uit huijsinge, schuere en 17G 200R land uijt een meerdere quantiteit van 30G waer af de wed(uw)e Marijn van Vlimmeren de rest heeft
O: de Oude Antwerpsebaan
Z: de heide
W: de weduwe van Marijn van Vlimmeren
N: een zoekweg
 
De weduwe van Marijn van Vlimmeren heeft bij koop volgens o(ud)boek fo. 132 eene stede land (26G 20R) gelegen op Vijffhuijsenhoek waarvan de huijsinge is afgebroken en eene heijpolder
O: de Nieuwe Antwerpse Baan
Z en N: ‘sherenwildert
W: de Oude Antwerpse Baan
 
en land (1G 200R) in de Neerheide
O: Cornelis Houtepen
Z: de heer markies
W: Marijn van Overveld
N: Cornelis Houtepen
 
en land (12G 40R uijt 30G waeraf Jan Conings de rest heeft gelegen op Vijffhuisenhoek)
O: Jan Conings
Z: ‘sherenwildert
W: de heer du Toict en Jan Schepers
N: een zoekweg
 
Anthonij Ad(riaan)se de Wael cum suis heeft volgens o(ud)boek fo. 8 een perceel bos genaamd het Gemeenbosch (2G 88R)
O: de heer du Toict
Z: de weduwe Jacob Rommens
W: Jan Scheepers
N: een zoekweg
 
Jan Scheepers heeft bij coop volgens o(ud)boek fo 94 een parceel land groot 1G 145R genaemt het Gemet
O: de heide
Z: de straat
W en N: de heer du Toict
 
en de helft van een perceel land waarvan de wederhelft toebehoort aan de heer du Toict de helft is groot (1G 158R) genaamd het Gemeenbos
O: Anthonij de Wael
Z en W: de heer du Toict
N: een bruikweg
 
en 5 perceelen land en weide (13G 88R)
O: de weduwe van Marijn van Vlimmeren
Z: de heer du Toict en Antonij de Wael
W: voornoemde du Toict
N: ‘sherenstraat
 
en een perceel land en heide genaamd den Labus (2G 162R)
O, Z en W: de heer du Toict
N: den waterloop tegens ‘sherenstraat
 
en een perceel land waer op thans een huijs gebouwt is groot in zaeijland 6G 108R en heijde 6G 188R dus te samen 12G 296R
O: Z: en W: de heide
N: de straat
 
Joris Brouwers heeft bij deling volgens o(ud)boek fo.99 op Steenpaal ¼ part in 186G soo land als wildert daer mede in gereekent het gehele Holleven
O: en Z: Adr. Brouwers
W: Gijs van Agtmael
N: dezelfde
 
en 9G uit 126R waarvan Adr(iaan) Mar(inis)se Brouwers de resterende 7G 126R heeft
O: Gijsbert van Agtmael
Z:  Adriaan Brouwers
W en N: Gijsbert van Agtmael
 
en een huis, schuur en verdere timmer en met circa 20G land
O: eigen erf
Z: ‘sherenbaan
W: de turfvaart
N: Gijs van Agtmael
 
Item een perceel genaamd den Geer groot 8G 150R
O: Adrianus Brouwers
Z: de bleek
W: Adrianus Brouwers
N: de baan
 
en een perceel (9G) tegenover de stede
O: de vaart
Z: de weduwe van Adrianus Schrauwen
W: dezelfde
N: de Zundertsebaan
 
Marijn van Overveld heeft bij koop volgens o(ud)boek fo. 148 vier perceelen land annex den anderen gelegen in de Neerheide aan de oostzijde van den waterloop groot amen 9G 25R
O: de volgende parceelen
Z: de heide
W: de waterloop
N: de heer du Toict
 
en twee perceelen land (6G 24R)
O: de volgende percelen
Z: de heide
W: de voorgaande percelen
N: de heer du Toict
 
en nog vier perceelen waarop thans een huis staat (5G 96R)
O: de voorgaande percelen
Z: de heide
W: de volgende percelen
N: de heer Stuerman
 
en 2 percelen gelegen (5G 190R)
O: Corn. Houtepen en de weduwe van Marijn van Vlimmeren
Z: de heide
W: eigen erf
N: de heer Stuerman
 
en een perceel land genaamd de Voorsten Biestaeken (2G 231R)
O: een parceel genaamd den Schoijer
Z: de heer Stuerman
W en N: Lindert Konings weduwe
 
Adr(iaan) Marijnissen Brouwers heeft bij deling volgens o(ud)boek fo.9vo een stede bestaande in huis, schuure en 25G 100R land op Steenpaal
O: de heide
Z: de Zundertse Baan
W: Gijs van Agtmael
N: het Holleven
 
Item aldaer 1/4 part van 5G waarvan de resterende 3/4 parten toekomen aan Gijs van Agtmael 
O: Gijs van Agtmael
Z: Joris Brouwers
W: de Zundertsebaan
N: ’t dreefken genaamd ’t bosken
 
Item aldaer een perceel genaamd den Rijkmaker groot 4G
O: Gijs van Agtmaal
Z: ’t dreefken
W: Joris Brouwers
N: de heide
 
Item aldaer 1/4 part van omtrent 186G land als wildert daer mede in gereeckent
Z: hijzelf
W: Gijs van Agtmaal
N: de heide
 
Item de helligt van1G 100R waervan de wederhelligt toekomt aan Gijs van Agtmael genaamd de Heijmaaten
O: hijzelf
Z: Joris Brouwers
W: Joris Brouwers
N: Gijs van Agtmael
 
Item 7G 126R uijt 16G 126R waervan Joris Brouwers de resterende 9G toekomt genaamd Hakvoort
O: de vaart
Z: de Zundertsebaan
W: Gijs van Agtmael
N: Joris Brouwers
W: Adriaen Brouwers
N: de heide
 
Gijsbregt van Agtmael heeft bij coop volgens o(ud)boek fo.70 19G 156R gelegen op Steenpael gent. Staeijmansstede nu Hakvoort
O: de turfvaart
Z: Joris Brouwers
W: Adrianus Brouwers
N: de heide
 
Item d’helligt van omtrent 186G soo land als wildert daar inne gerekent het gehele Holleven
O: de heide
Z: Adrianus Brouwers
W: eigen erf
N: de heide
 
en 3/4 van 5G gelegen op Steenpaal waarvan het restant toekomt aan Adriaan Brouwers competeert genaamd het Bosken
O: Adrianus Brouwers
Z: de Zundertse Baan
W: Adrianus Brouwers
N: ’t dreefken
 
Item de helligt van 1G 100R waervan de wederhelligt toekomt aan Adr(iaan) Brouwers genaamd de Heijmeeten
O: Adrianus Brouwers
Z: dezelfde
W: Joris Brouwers
N: de heide
 
en een huisinge, schuue etc met circaontrent 2G gent Peerkensveld
O: Adrianus Brouwers
Z: dezelfde
W: eigen erf
N: eigen erf
 
Lamb(ert) Poppelaers heeft bij koop volgens o(ud)boek fo.78 een stede bestaande in huis, schuur en 28G land gestaan ende gelegen op de Langendijk in de Nederheide
O: ‘sheren baan
Z: de heer du Toict
W: Geert Jooren en Corn. Biersteekers
N: ‘sheren baan
 
en een perceel aldaar (3G)
O en Z: de heer du Toict
W: het straatje
N: eigen erf
 
en aldaar twee percelen (samen 3G 150R)
O: juffrouw de weduwe M. van Weel
Z: de heer Stuerman
W: de heer du Toict
N: het straatje en eigen erf
 
Item uijt 35G 25R aldaar 18G 75R in diverse parceelen waarvan Geert Jooren de rest heeft
O: ‘sherenstraat
Z: eigen erf en de heer du Toict
W: eigen erf
N: Nicolaas Mouwen
 
Zitdag gehouden woensdag en donderdag 20 en 21 augustus 1783
 
Jan Helmons heeft bij koop volgens o(ud)b(oek) fo.101 een stede land op den Langendijk bij den Vijfhuijsenhoek (circa 16G)
O: de postbaan
Z: en N: de heide
W: de baan
 
Item 4½G verchijnsde heijde nu zaeij-en weijland
O: ‘sherenheide of oude Postbaan
Z: de Rijsbergsebaan
W: de heide
N: de heide
 
Georgius Michiel Otgens heeft bij successie volgens o(ud)b(oek) fo.7vo een blok land op de Langendijk genaamd den Geusenblok (3G 119R)
O: een zoekweg
N: ‘sherenbaan
Z en W: Diel Rommens
 
doctor Johan du Toict heeft nomine uxoris volgens o(ud)boek fo 168 eene stede groot 3G
O, Z en N: eigen erf
W: een zoekweg
 
en een perceel zaaijland genaamd het Bos (3G)
O: Jan Schepers
Z: W: en N: eigen erf
 
en een perceel land gent den Blompot (3G 50R)
O: Jan Schepers
Z: W: en N: eigen erf
 
en aldaar de helft van 2G 280R land gent het Gemeenbosch waarvan de ft toekomt aan Jan Schepers
O: Jan Schepers
Z en N: eigen erf
W: Jan Baaten
 
en een parceel bosch (2G 60R)
O: de heide
Z: Jan Schepers
W: de weduwe Mattheus Godschalck
N: Marijn Braat
 
en een parceel van 200R
O en Z: eigen erf
W: Jan Schepers
N: het waterloopje
 
Item een perceel (3G 8R) genaamd de Bessembindersstede
O: een zoekweg
Z: W: en N: eigen erf
 
en een perceel achter het voorschreven perceel (2G) genaamd de Weide
O, Z en W: eigen erf
N: Diel Rommens
 
Item een perceel weide (1G 100R) genaamd Grieteveldeken
O: W: en N: eigen erf
Z: eigen erf en Cornelis Schoonen
 
en een perceeltje aldaar (1G 100R) genaamd Teeuwenblok
O: Jan Baten
Z en N: eigen erf
W: een zoekweg
 
en een perceeltje aldaar (200R) genaamd het Half Gemet
O: Jan Schepers
Z: ‘sheren straat
W: Diel Rommens
N: de weduwe van Mattheus Godschalck
 
en een perceel genaamd de Pauwebosschen (8G 212R)
O en N: eigen erf
Z: de heide
W: een zoekweg
 
Item twee parceelen aen den anderen (samen …4R) genaamd de Leentjes
O: eigen erf en Cornelis Schoonen
Z: Dirk Lasoij
W: Cornelis Schoonen en eigen erf
N: eigen erf
 
en een perceel genaamd het Wijke (1G)
O: Diel Rommens
Z: Cornelis Schoonen
W: Dirk Lasoij
N: ‘sherenstraat
 
en een perceel {op} Soetenberg groot 1G 80R gent den Schoolmeester
O: de heide
Z: Marijn Braad
W: en N: Adrianus van Vlimmeren
 
en een perceel gent Christianeveldeke (2G 35R)
O: een zoekweg
Z en N: eigen erf
W: Cornelis Schoonen
 
en een stede genaamd de Davidsstede (11G)
O: Lambert Poppelaers
Z: Geert Jooren
W: de loop, heide en de weduwe Jacob Rommens
N: ‘sherenstraat
 
en een perceel genaamd den Baenakker groot 3G
O: ‘sherenstraat
Z: een zoekweg
W: en N; Lambert Poppelaers
 
en een parceel (1G 100R) genaamd het Buijndveldeken
O en N: Lambert Poppelaers
Z: een zoekweg
W: de heer en mr G.W. Motman
 
en een perceel (1G)
O: eigen erf
Z: de heer en mr Stuerman
W: en N: jonker F.C. de Renson
 
en twee percelen annex den anderen het ene genaamd het Vossenhol en ’t ander de Peeblok te samen groot 7G 150R
O: Marijn Rommens
Z: de heide
W: eigen erf
N: Jan Schepers
 
en  een blok land genaamd ’t Mastbos (2G 100R)
Z: de heide
W: de heer en mr Stuerman en de weduwe Michiel van Weel
N: de straat
 
en drie percelen aan den anderen samen (6G 150R) respectievelijk gent de Schuerweijdehet Vaertveld en het Ertveldeken
O: en Z: de heer en mr G.W. Motman
W: Krampenloop
N: Nicolaas Mouwens en Lambrecht Poppelaers
 
en een partij land en heideveld gelegen achter in de Nederheide samen (4G)
O: een zoekweg
Z: de heide
W: het Ruckven
N: jonker F.C. de Renson
 
eneen perceel (5G) genaamd de Krijter
O: de heer en mr J.J. Stuerman
Z, W en N: jonker F.C. de Renson
 
en een partij bossen genaamd Mertjeswerf  (6G) gelegen in de Neerheide
O: Krampenloop
Z: en N: mr J.J. Stuerman
N: eigen erf
 
en nog een partij bossen aldaar (5G)
O: en N: de heer Motman
Z: Marijn van Overveld
W: Krampenloop
 
en een heijpolder genaamd de Snijder boven het Hoerekot (23G) leggende rondomme in de heijde hebbende in’t noorden de Postbaan
 
en een moerveld (9G) genaamd de Bleek ten chijnse bekomen in den jaaren 1707
O: W: en N: de heide
Z: de limiten van Oostenrijks Braband 

en de helft van een blok land op den Langendijk (voor de helft 1G 150R)
O: Jan Schepers
Z: en W: eigen erf
N: de heide
 
en een perceel genaamd de Smitsbossen (1G 150R)
O: de weduwe van Marijn van Vlimmeren
Z: en W: eigen erf
N: Jan Schepers
 
Item een perceel genaamd het Heijboerenkeet en Binnenkeet (circa 9G) sijnde zaijland en heijde
O: en Z: de heijde
W: Marijn Rommens en Antonius de Wael
N: Jan Schepers
 
en een stedeken gelegen op den Vijfhuijsenhoek (circa 6G)
O: W: en N: Jan Cornelissen Helmons
 
en een perceel (2G 100R) genaamd de Cooltjes
O: een zoekweg
Z: en N: eigen erf
W: Cornelis Schoonen
 
en een perceel land (1G 109½R) genaamd Pauweweijken
O, W en N: eigen erf
Z: Cornelis Schoonen
 
en een blok zaailand in de Neerheide groot 3G
O: en W: Lambregt Poppelaars
Z: de heer Stuerman
N: een zoekweg
 
en een stede genaamd Hanekopstede gelegen op den Langendijk gekoomen van de wed. Marijn Daniels Boeren volgens o(ud)boek fo 124 (6G 48R)
O: Jan Schepers
Z: Jan Baten
W: eigen erf
N: ‘sherenstraat
 
Item uijt denselve mast eene hofstede met verscheijde parceelen annex den anderen samen (circa 12G )genaamd de Leenhoeve
O: Dirk Lasoij, Cornelis Schoonen, Geert Jooren en eigen erf
Z: ‘sheren straat
W: Pieter van Heijbeek
N: ‘sheren straat
 
Item een parceel op den Langendijk gent het Eesterbos (3G) volgens ob 106
O: eigen erf
Z: Cornelis Schoonen
W: eigen erf
N: Dirk Lazoij
 
en 4G 150R bos en zaailand gelegen op den Langendijk
O: en Z: eigen erf
W: een zoekweg
N: ‘sherenstraat
 
Item een perceel op den Langendijk gent. Steertestede (circa 3G)
O: een zoekweg
Z: eigen erf
W: Diel Rommens en anderen
N: Diel Rommens
 
en een perceel aldaar gent ’t Helm (circa 2G 200R)
O: eigen erf
Z: ‘sheren straat
W: Dirk Lasoij
N: Cornelis Schoonen
 
en een perceel aldaar genaamd den Hoekblok (circa 2G 100R)
O: een zoekweg
Z: ‘sherenstraat
W: en N: eigen erf
 
en een perceel bos gelegen in de Neerheide (circa 400R)
O: Krampenloop
Z:L en W: eigen erf
N: de heer F.C. Renson
 
Item een perceel zaailand genaamd Vreugdeveldeken gelegen op den Langendijk (circa 400R)
O: Dries van Gastel en Diel Rommens
Z en W: eigen erf
N: Cornelis Schoonen
 
Cornelis Haex heeft bij koop volgens o(ud)boek fol. 42vo een perceel bos (circa 4G) gelegen bij den Olieslager op den Langendijk
O: de Rampaert
Z: de heide
W: en N: Adrianus van Pul 
3G à 3 duijten en 3 mijt per gemet 1G à 3st
 
mr Francis Claudius de Renson heeft bij koop tegens d’heere mr G.W. Motman fol. 71 o(ud)boek een stede genaamd Vredelust in de Neerheide
(circa 62G)
O: Krampenloop, de heer du Toict, de heer Stuerman het so genoemt stedeke Domburg
Z:de heer Stuerman en de heer du Toict en stedeke Domburg
W: ‘sheren heide
N: ‘sheren heide
 
en een stede genaamd Domburgstedeken aldaar (circa 63G)
O: de heer du Toict, Krampenloop, de erven van Marcelis Meesters en anderen
Z: dezelfde erven, ‘sherenheide en de heer du Toict
W: Krampenloop, Anthonij van Dorst, Vredelust
N: idem de heer du Toict, de heer Stuerman en ‘sheren heide
 
Lindert Hoendervangers heeft bij erffenisse o(ud)boek 120 een huijs met 85R erve op den Langendijk
O: Krampenloop
Z: ‘sherenstraat
W: en N: ’s heren wildert
 
en bij verchijnsinge 75R erve aldaar
O: Krampenloop
Z: ’s heren wildert
W: en N: Pieter Krijnen
 
mr J.J. Stuerman heeft volgens o(ud)boek fol 104vo vier schaarbossen aan den anderen gelegen in de Neerheide  samen groot 7G 157R
O: de heer du Toict
Z en N: de heer en mr F.C. de Renson
W: ….
 
Item vier perceeltjens soo schaer als mastbosch tesamen groot 4G 240R aldaar aen den anderen gelegen als voor
O: Cornelis van Eekelen
Z en W: de heer du Toict en Krampenloop
N: de weduwe van Michiel van Weel
 
Item vijf parceeltjes so schaer als mastbosch te samen groot 9G 12R aan den anderen gelegen als voor
O: de heide
Z: Cornelis Houtepen en Marijn van Overveld
W: de heer du Toict
N: Marijn van Overveld, Lindert Conings, de weduwe van Cornelis Stadhouders en Cornelis van Eekelen
 
en een perceel mastbos gelegen als voor groot 8G 90R
O: eigen erf
Z: Cornelis Stadhouders, Lindert Conings wed en Cornelis van Eekelen
W: de weduwe van Michiel van Weel en de heer Motman
N: de weduwe van Michiel van Weel
 
en een schaarbos gelegen als voor groot 5G 56R
O: de weduwe van Lindert Conings en Marijn van Overveld
Z: de weduwe van Lindert Conings
W: eigen erf
N : de weduwe van Michiel van Weel
 
en een schaarbos gelegen als voor aan de Zundertsebaan
Z: Nicolaes Mouwen
W: Cornelia van Eekelen
N: Geert Jooren
 
en een stede land genaamd Paulus van Capellestede zijnde nu schaar-en mastbos groot 6G gelegen op den Langendijk
O en N: de heer Beunji
W: Adriaan van Pul
Z: F.C. de Renson
 
Cornelis Schoonen heeft bij erffenisse volgens ob fo39 een perceel zaailand gelegen op den Langendijk genaamd den Cropveld (2G 42R)
O: Adriaantje Kerstens
Z: de heer du Toict
W: Dirk Lasoij
N: de heer du Toict
 
en een perceel zaailand aldaar genaamd Stoffelenbosch groot 1G 277R
O, W en N: de heer du Toict
Z: Geert Jooren
 
en een perceel weijde aldaer groot 2G 73R ronsom de heer du Toict
 
Dirk Lasoij heeft bij deeling volgens o(ud)boek fo 49 een perceel gent het Voorste Veldeke zijnde land en bos gelegen op de Langendijk (1G 196R)
O en Z: eigen erf                                                                        
W: de heer du Toict
N: de straat
 
en een perceel land aldaar gent de Lange Voor (2G)
O: Cornelis Schoonen
Z en W: de heer du Toict
N: de voorste Veldekens
 
en een perceel zaeijland aldaer gent Hertog Cornelisseveldeken ( 2G 188R)
O: Cornelis Schoonen
W: Geert Jooren
N: de heer du Toict
 
De weduwe van Anthoni Hellemons heeft bij deling volgens o(ud)boek fol 15 5G 190R bosch genaamd de Schranse op den Langendijk
O: de weduwe Adriaan Helmons
Z: de heer Tieboel
W: de begijn van der Auderaa en Cornelis Auderae
N: een zoekweg
 
Zitdag gehouden woensdag en donderdag den 3e en 4e september 1783
 
de weduwe van Domien van Ursel heeft bij koop volgens o(ud)boek fo 52 een perceel land op den Langendijk genaamd Pietersblok (2G 241R)
O: de Plantage van {FCdR} en Marijn van Pul
Z: Adrianus van Pul
W: Marijn van Pul en de heer Tieboel
N: de voorschreven Plantage
 
Nicolaas Tieboel senior heeft bij koop volgens o(ud)boek fo 136 een perceel bos op den Langendijk (4G)
O: Diel Rommens
Z: de weg
W: de weduwe van Marten Godschalck
N: Adriaan van Vlimmeren
 
Ingenieur Nicolaas Corn. Tieboel heeft bij koop volgens o(ud)boek fo136vo een perceel bos groot 2G
O: de weduwe van Domien van Ursel
Z: Adriaan van Pul
W en N: een weg
 
en een perceel bos op den Langendijk (1G 76R)
O en N: Adriaan van Vlimmeren
Z: de weduwe Martens Godschalk
W: een zoekweg
 
de weduwe van Michiel Mar. van Weel heeft bij erffenisse volgens ’t o(ud)boek fo. 125 d’helligt in eene stede op den Langendijk in de Nederheijde te samen groot 18G waervan d’heer drossard Motman de wederhelligt heeft
O en Z: de heer Stuerman
W: de waterloop
N: de heer Motman
 
en 2G 200R
O en Z: de heer du Toict
W: Lambrecht Poppelaers
N: het straatje
 
de  drossaard mr Gerrit Willem Motman heeft bij koop volgens ’t o(ud)boek) fo 71 d’helligt in eene stede in de Nederheijde waervan juffrouw de weduwe Michiel Mar. van Weel  d’ander helligt heeft bestaende dese helligt in vijf perceeltjes bos te samen groot 9G 36R
O: en Z: juffrouw van Weel
W: de waterloop
N: de heer du Toict
 
en aldaar drie perceeltjes bosch samen 4G 118R
W: de heer du Toict
Z: de dreef
N: Lambert Poppelaers
 
de erven van Pieter de Beunie erve hebben volgens ob fo 150 een bos genaamd den Oliepot circa26G gelegen bij het gescheijd van Rucphen op den Langendijk
O de straat
Z: de heer Stuerman
W en N: sijn hoogheijds masteplantagie
 
Cornelis Frank Engelen heeft bij koop volgens o(ud)boek fo 37 een stede op den Langendijk circa  16G
O en N: Cornelis Cools
Z: de heide
W: de straat
 
Corn(elis) Jansse van Eekelen heeft bij deling volgens ’t o(ud)boek fo38vso d’helligt van een perceel op den Langendijk genaamd den Schooijer groot in’t geheel 1G 20R waarvan Nicolaes Pieterssen Mouw de wederhelligt
O en N: de heijde
Z: de heer Stuerman
W: Marijn van Overveld 
 
Item een vierde part van een perceel op de Langendijk groot int geheel 6G waarvan de rest behoord aan Corn(elis) Bierstekers en Corn(elis) Stadhouders
O: Marijnis van Overvelt
Z: de heer en mr Stuurman
W en N: dezelfde
 
en aldaar een blok land gent den Zuijdblok (400R)
O: de heer Stuerman en Nicolaes Mouwen
Z: Lambregt Poppelaers
W en N: Geert Jooren
 
Cornelis Aerden den ouden heeft bij  verchijnsinge 1766 volgens het o(ud)boek fo 39 vso 3G heide in de Neerheijde
O en Z: de gemene heijde
W: het loopje
N: Cornelis Frans Engelen
 
Nicolaes P(ieter)s(e)n Mouw heeft bij deling volgens het o(ud)boek fol {137} de helft van een perceel op den Langendijk gent den Schooijer groot in’t geheel 1G 20R waarvan Cornelis Janssen van Eekelen de wederhelft heeft
O en N: de heijde
Z: de heer Stuermans en Marijn van Overveld
 
en een blok land 1G 150R genaamd den Zuidblok
O: ‘sheren baan
Z en N: de heer Stuerman
W: Bart Poppelaars en Cornelis van Eekelen
 
en aldaar een perceel heide (2G) genaamd het Heijvelt
O en N: Bart Poppelaers
Z: de heer du Toict
W: de loop
 
Anthonie Meesters heeft bij successie volgens ’t oboek fo. 33 de helligt in ontrent18G wildert in de Nederheijde
O: de gemene heide
Z: de vaart
W: de heijde
N: de heer Renson
 
Aldus gedaen ende geformeert binnen den dorpe van Wouw op de respective zitdage hiervooren gemeld ten overstaan van heeren scheepenen, commissarissen Daniel Blaeser en Gerardus van Elsacker /was getekend/ A.C. van Gils 1783 D. Blaeser G. v.d. Elsacker/lager stond/ op den 6e 7ber 1783 compareerde Josephus Dekkers in huwelijk hebbende Maria Meester, denwelke verclaerde over te brengen een agtste part en ontrent 18G wilder in de Nederheijde oost en west de gemeene heijde zuijd de vaart en noord d’heer Renson was geteekent Joseph Deckers.